Løsninger:
Agder fylkeskommune

Sammen skal vi utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår!

agderfk.no/
ALV-Møre og Romsdal

Gjennom samskaping mellom ulike samfunnsaktørar bidrar ALV til å bygge og spreie kunnskap om velferdsteknologi og tenesteinnovasjon.

www.alv-moreogromsdal.no/
Bergen kommune

Bergen er Vestlandets hovedstad, sentrum for verdens fremste havregion, har Norges høyeste tetthet av næringsklynger og er en populær turistdestinasjon

www.bergen.kommune.no/
Direktoratet for e-helse

Vi skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi etablerer standarder og forvalter nasjonale e-helseløsninger.

ehelse.no/
E-helse Vestland

Vi skal etablere Vestland som ein kraftregion for bruk av teknologi i helse- og omsorgstenesta.

vestlandsprosjektet.no/2020/09/17/informasjon-om-e-helse-vestland/
Eigersund kommune

Eigersund er en kommune i Rogaland, på sørvestlandet.

www.eigersund.kommune.no
Gjesdal kommune

Gjesdal kommune er en fjell- og innlandsbygd som ligger i overgangen mellom Jæren, Dalane og Ryfylke, ca. 30 km sørøst for Stavanger.​

www.gjesdal.kommune.no/
Hå kommune

Hå er den største landbrukskommunen i Norge. Omtrent halvparten av arealet i kommunen er brukt til jordbruksformål.

www.ha.no/
Haraldsplass diakonale sykehus as

Haraldsplass Diakonale Sykehus AS er et av tre store private, ideelle sykehus i Norge. Sykehuset er en viktig del av det offentlige helsetilbudet gjennom driftsavtale med Helse Vest RHF

www.haraldsplass.no
Helgelandssykehuset HF

Helgelandssykehuset HF har rundt 2000 ansatte og over 1700 årsverk med 10.000 heldøgninnleggelser i somatikk og i underkant av 500 for psykisk helse og rus.

helgelandssykehuset.no/
Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen HF er regionssjukehuset for region Vest og er eit av seks universitetssjukehus i Noreg

helse-bergen.no/
Helse Førde HF

Helse Førde set innovasjon og samskaping i fokus til det beste for pasientar og tilsette.

helse-forde.no/
Helse Stavanger HF

Stavanger universitetssjukehus (SuS) er ett av landets seks universitetssykehus.

www.sus.no
Helse Vest RHF

Helse Vest RHF skal utvikle pasienten sin helsetjeneste og bidra til at Norge er blant de ledende landene innenfor forskning, innovasjon og teknologi.

helse-vest.no/
Helsedirektoratet

Helsedirektoratet gjennomfører helsepolitikken, forvalter helselover og er faglig rådgiver innen helse.

helsedirektoratet.no/
Helseinnovasjonssenteret AS

Helseinnovasjonssenteret er et kompetansemiljø for helseinnovasjon, med fokus på forskning og samhandling.

www.helseinnovasjonssenteret.no/
Klepp kommune

Klepp er en landbrukskommune på Jæren i Rogaland.

www.klepp.kommune.no/
Kommunenes Sentralforbund - KS

KS er kommunesektorens organisasjon.

www.ks.no/
Lister Helsenettverk

Helse er tema for et viktig samarbeid mellom kommunene i Lister.

www.listersamarbeidet.no/helse/helsenettverk-lister
NAV

Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

www.nav.no
Patentstyret

Patentstyret er et nasjonalt senter for immaterielle rettigheter og verdier. Vi fremmer innovasjon og verdiskaping i næringslivet og samfunnet

www.patentstyret.no/
Randaberg kommune

Kommunen ligger som Jærens nordre spiss, med Stavanger som nærmeste nabo.

www.randaberg.kommune.no/
Rogaland Fylkeskommune

Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.

www.rogfk.no/
Sandnes kommune

Sandnes er en by og kommune i Rogaland

www.sandnes.kommune.no/
Senteret for et aldersvennlig Norge

Senteret for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt kompetansemiljø som arbeider for å fremme arbeidet med å skape et mer aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv.

www.aldersvennlig.no/
Sola kommune

Sola kommune ligger nord på Jæren, ved Hafrsfjord.

www.sola.kommune.no/
Sørlandet Sykehus HF

Sørlandet sykehus - spesialisthelsetjenesten i Agder

sshf.no/
Stavanger kommune

Stavanger har 144 223 innbyggere (1. kvartal 2021). Stavanger kommune ligger i Rogaland fylke.

www.stavanger.kommune.no/
Strand kommune

En Ryfylkekommune med kort vei til Stavanger og nord Jæren.

www.strand.kommune.no/
Time kommune

Time er en kommune i Rogaland som ligger på Midt-Jæren.

www.time.kommune.no/
Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) i Sogn og Fjordane

Vi bidrar til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstenestene.

www.ushtsognogfjordane.no
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i Møre og Romsdal

USHT i møre og Romsdal har Ålesund som vertskommune og har knyttet til seg Kristiansund kommune som satellitt.

www.utviklingssenter.no/utviklingssentrene/more-og-romsdal
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Rogaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene.

www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/forskning-og-utvikling-innen-helse-og-omsorg/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester/
Vaksdal kommune

Vaksdal kommune ligg sentralt plassert i Vestland fylke mellom Bergen og Voss.

www.vaksdal.kommune.no/
Arkiv