Direktoratet for e-helse

ehelse.no/

Direktoratet for e-helse

Vi skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi etablerer standarder og forvalter nasjonale e-helseløsninger.

Etablert 01.01.2016

 • Fagdirektorat og myndighetsorgan
 • Underlagt Helse- og omsorgsdepartementet
 • Dannet med utgangspunkt i e-helsedivisjonen i Helsedirektoratet

Vi har to hovedoppgaver

 • Å sørge for nasjonal styring og koordinering i samarbeid med helseforetak, kommuner, fagmiljøer og interesseorganisasjoner
 • Å realisere og forvalte digitale løsninger som forbedrer og forenkler helse- og omsorgssektoren

Vårt samfunnsoppdrag

 • Å bidra til én helhetlig og kunnskapsbasert helse- og omsorgstjeneste som utnytter de teknologiske mulighetene og involverer innbyggere for å bidra til bedre helse, bedre resultat av helsehjelp og bedre utnyttelse av kapasitet.

Fagdirektorat og myndighet

Vi vil være en pådriver for gode e-helseløsninger.

Som nasjonal myndighet og fagorgan, har vi ansvar for å:

 • Iverksette politikk på e-helseområdet
 • Sørge for at nasjonale styringsmodeller fungerer
 • Ivareta sekretariatsfunksjon for nasjonale e-helsefora
 • Gi faglige råd og lovfortolkninger
 • Gjennomføre nasjonale utredningsoppdrag og analyser innen e-helse
 • Utarbeide og følge opp nasjonale handlingsplaner for e-helse
 • Etablere standarder og normer
 • Utvikle og forvalte kodeverk, terminologi og IKT-standarder
 • Utvikle, innføre og forvalte nasjonale e-helseløsninger som blant annet e-resept og kjernejournal
 • Ivareta tverrsektorielt og internasjonalt samarbeid på IKT-området i helse-og omsorgssektoren
 • Delta i arbeidet med nasjonal sikkerhetsinfrastruktur (NSI)
Arkiv