Hvem er Norwegian Smart Care Cluster?

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en ARENA PRO klynge i det nasjonale klyngeprogrammet. Vi har i dag mer enn 230 medlemmer fra hele landet. Av medlemsmassen er flesteparten bedrifter, men vi har mange kommuner/universitet/sykehus og andre offentlige aktører som deltakere. Vårt hovedkontor er i Stavanger, med avdelingskontorer i Bergen og Grimstad.

Visjon: Generating impact through Smart Care solutions

Mot en ny virkelighet for helsetjenesten

Det handler om brukeropplevelsen, ikke hvem som leverer tjenesten. Vi ser et taktskifte i helsesektoren. Demografiske endringer og nye krav fra brukerne tvinger frem endring i hvordan vi ser, planlegger og leverer helse- og omsorgstjenester. Hvordan kan ny teknologi bidra til å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet, og legge til rette for et sømløst helsevesen med et bærekraftig tjenestetilbud? Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for bedrifter, offentlige aktører, FoU institusjoner og finansaktører. Vi fokuserer på omstilling, innovasjon, forskning, kommersialisering og internasjonalisering av produkter og tjenester innen digital helse og velferdsteknologi.

Vårt formål er å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne, samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse- og omsorgstjenester.

Hvordan gjør vi det? Vi utvikler markedet for digital helse og velferdsteknologi ved å styrke bedriftene i klyngen, legge til rette for offentlig – privat samarbeid og øke kunnskap på tvers av sektorer.

Hva gjør vi? Klyngen motiverer og legger til rette for samhandling og innovasjon på tvers, slik at ulike aktører i helseindustrien finner hverandre og drar i samme retning. Vi er et knutepunkt for samarbeid mellom bedrifter, kommuner og offentlige aktører, akademia/FOU institusjoner og investorer. Våre aktiviteter bidrar til å øke tillit mellom medlemmene, skaper grobunn for innovasjon og gjør samhandling til en styrke for helsenæringen.

Du kan lese hele strategiplanen her!

Vi tester morgendagens helseløsninger

Norwegian Smart Care Lab er et nasjonalt testsenter som hjelper selskaper raskere fra ide til implementering.

Å finne nye måter å levere helsetjenester på er avgjørende for en bærekraftig helse- og omsorgssektor i fremtiden. Vi mangler ikke nyskapende ideer og løsninger, men reisen fra idé til marked er krevende. Før løsninger kan tas i bruk i stor skala er det tekniske, praktiske og juridiske hindringer som må overstiges. Vi må sjekke at det er enkelt for folk å bruke de nye løsningene.

Norwegian Smart Care Lab (NSCL) tester og verifiserer produkter, prototyper og ideer i helsenæringen. Vi vet hva som kreves, og forstår utfordringer og behov hos leverandør, helsetjenesten og bruker.

VIL DU VITE MER? Besøk nettsiden til Norwegian Smart Care Lab

Sammen flytter vi fjell: Vi trenger engasjerte medlemmer som kan være med å realisere målene! Ta gjerne kontakt med klyngeteamet for å dele dine innspill og tanker.

NSCC har Arena Pro status i det norske klyngeprogrammet, og klyngeprosjektet drives
av Validé AS.

Styringsgruppe

Advisory Board

KontaktskjemaArkiv