Hvem er Norwegian Smart Care Cluster?

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en Arena Pro-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet med NCE-status. Vi har mer enn 280 medlemmer og samarbeidspartnere fra hele landet. Hovedkontoret ligger Stavanger, og vi har avdelinger i Bergen og Grimstad. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer.

Klyngen jobber for at vi og våre medlemmer skal ha betydning for utviklingen av bærekraftige helseløsninger for fremtiden.

Vår visjon er "Endring gjennom smart bruk av helseteknologi!" og vårt formål er at "vi bygger norsk helseindustri gjennom å skape bærekraftige løsninger for bruker/pasient og helsetjenesten."

Info om medlemskap i NSCC

Mot en ny virkelighet for helsetjenesten

Det er dokumentert at vi må endre hvordan vi leverer helsetjenester for å ha en bærekraftig modell fremover. Vi ser et taktskifte i helsesektoren. Demografiske endringer, eldrebølge, manglende kvalifisert arbeidskraft, nye krav fra brukerne og kostnadsstruktur tvinger frem endring i hvordan vi planlegger og leverer helse- og omsorgstjenester. Hvordan kan digitalisering og ny teknologi bidra til å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet? Ikke minst, hvordan legger vi til rette for et sømløst helsevesen med et bærekraftig tjenestetilbud? NoU - Tid for handling (helsepersonellkommisjonen) dokumenterer dette godt.
I Stortingsmelding nr. 18 – "Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester"
løftes offentlig-privat samarbeid fram som nøkkelen til suksess og oppnåelse av helsepolitiske mål. Denne stortingsmeldingen understøttet klyngens formål: å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne, samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse- og omsorgstjenester. Denne melding er nå fulgt opp av dagens regjeringen gjennom Veikart for Helsenæringen.

En velfungerende helse- og omsorgssektor er viktig for den enkelte av oss og for samfunnet som helhet. Sektoren er helt sentral i fremtidens bærekraftige samfunn. Dette gir næringslivet store muligheter for å etablere lønnsomme arbeidsplasser og skape verdier, ikke bare i og for Norge, men også på det globale markedet. Det offentlige og næringen må samarbeide godt for at vi skal lykkes.

For å nå målsetningen om bærekraftige helsetjenester beskrevet i stortingsmeldingen og klyngens formål er det nødvendig å adressere en rekke utfordringer.
Barrierer som er løftet frem i Stortingsmelding nr.18 er:

• Liten kultur for samarbeid
• Uklar rolledeling
• Lite profesjonelle offentlige anskaffelser
• Antall kliniske studier går ned
• Liten tilgang på testfasiliteter
• Utfordrende tilgang til kapital
• Krevende å få innpass internasjonalt
• Vanskelig tilgang til helse og registerdata

Summen av alle disse barrierene resulterer i et vanskelig hjemmemarked for norsk helseindustri. Dette er utfordringene vi i NSCC jobber sammen med våre medlemmer for å løse. Vi jobber hver dag for dette overordnende målet gjennom å motivere og legge til rette for samhandling og innovasjon på tvers av sektorer, slik at ulike aktører i helseindustrien finner hverandre og drar i samme retning. Våre aktiviteter bidrar til å øke tillit mellom medlemmene, skaper grobunn for innovasjon og gjør samhandling til en styrke for helsenæringen.

Strategier og vedtekter

NSCC har NCE status i det norske klyngeprogrammet, og godkjent gullsertifisering i EU sin sertifiseringsordning. Klyngeprosjektet drives av Validé AS.

Styringsgruppe

Advisory Board

KontaktskjemaArkiv