Hvem er Norwegian Smart Care Cluster?

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) er en Arena Pro-klynge i det nasjonale klyngeprogrammet med NCE-status. Vi har mer enn 270 medlemmer fra hele landet. Hovedkontoret ligger Stavanger, og vi har avdelinger i Bergen og Grimstad. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer.

Klyngen jobber for at vi og våre medlemmer skal ha betydning for utviklingen av bærekraftige helseløsninger for fremtiden.

Vår visjon er "Generating impact through smart care solutions" og vårt formål er "å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse og omsorgstjenester."Mot en ny virkelighet for helsetjenesten

Det er dokumentert at vi må endre hvordan vi leverer helsetjenester for å ha en bærekraftig modell fremover. Vi ser et taktskifte i helsesektoren. Demografiske endringer, eldrebølge, manglende kvalifisert arbeidskraft, nye krav fra brukerne og kostnadsstruktur tvinger frem endring i hvordan vi planlegger og leverer helse- og omsorgstjenester. Hvordan kan digitalisering og ny teknologi bidra til å opprettholde og utvikle velferdssamfunnet? Ikke minst, hvordan legger vi til rette for et sømløst helsevesen med et bærekraftig tjenestetilbud?
I Stortingsmelding nr. 18 – "Helsenæringen – sammen om verdiskaping og bedre tjenester"
løftes offentlig-privat samarbeid fram som nøkkelen til suksess. Denne stortingsmeldingen understøtter klyngens formål: å bygge norsk helseindustri gjennom å fremme bærekraftige løsninger som gir et bedre liv for brukerne, samt kostnadseffektive og kvalitetssikrede leveranser av helse- og omsorgstjenester.

For å nå målsetningen om bærekraftige helsetjenester beskrevet i stortingsmeldingen og klyngens formål er det nødvendig å adressere en rekke utfordringer.
Barrierer som er løftet frem i Stortingsmelding nr.18 er:

• Liten kultur for samarbeid
• Uklar rolledeling
• Lite profesjonelle offentlige anskaffelser
• Antall kliniske studier går ned
• Liten tilgang på testfasiliteter
• Utfordrende tilgang til kapital
• Krevende å få innpass internasjonalt
• Vanskelig tilgang til helse og registerdata

Summen av alle disse barrierene resulterer i et vanskelig hjemmemarked for norsk helseindustri. Dette er utfordringene vi i NSCC jobber sammen med våre medlemmer for å løse. Vi jobber hver dag for dette overordnende målet gjennom å motivere og legge til rette for samhandling og innovasjon på tvers av sektorer, slik at ulike aktører i helseindustrien finner hverandre og drar i samme retning. Våre aktiviteter bidrar til å øke tillit mellom medlemmene, skaper grobunn for innovasjon og gjør samhandling til en styrke for helsenæringen.

Vedtektene til NSCC finner du her.

Du kan lese hele strategiplanen her!

Sammen flytter vi fjell: Vi trenger engasjerte medlemmer som kan være med å realisere målene! Ta gjerne kontakt med klyngeteamet for å dele dine innspill og tanker.

NSCC har NCE status i det norske klyngeprogrammet, og godkjent gullsertifisering i EU sin sertifiseringsordning. Klyngeprosjektet drives
av Validé AS.


Vi tester morgendagens helseløsninger

Norwegian Smart Care Lab er et nasjonalt testsenter som hjelper selskaper raskere fra ide til implementering.

Å finne nye måter å levere helsetjenester på er avgjørende for en bærekraftig helse- og omsorgssektor i fremtiden. Vi mangler ikke nyskapende ideer og løsninger, men reisen fra idé til marked er krevende. Før løsninger kan tas i bruk i stor skala er det tekniske, praktiske og juridiske hindringer som må overstiges. Vi må sjekke at det er enkelt for folk å bruke de nye løsningene.

Norwegian Smart Care Lab (NSCL) tester og verifiserer produkter, prototyper og ideer i helsenæringen. Vi vet hva som kreves, og forstår utfordringer og behov hos leverandør, helsetjenesten og bruker.

VIL DU VITE MER? Besøk nettsiden til Norwegian Smart Care Lab

Styringsgruppe

Advisory Board

KontaktskjemaArkiv