Rogaland Fylkeskommune

www.rogfk.no/

KONTAKTPERSON
May Endresen


Rogaland Fylkeskommune

Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.

Rogaland fylkeskommune leverer viktige tjenester som samferdsel, kultur, næring, planarbeid, idrett, tannhelse, miljø, videregående opplæring, nasjonale og internasjonale partnerskap.

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3500 ansatte.

Rogaland fylkeskommune utvikler regionen gjennom å:
  • Utarbeide planer og delplaner med mål og retningslinjer for utviklingen i fylket
  • Ha et overordnet ansvar for regional planlegging og tar oss av miljøfaglige oppgaver og ressursforvaltning
  • Formidle kultur gjennom støtte til kunstnerisk virksomhet, idrett og frivillige organisasjoner, forvalte kulturminnevern og drive bokformidling
  • Legge forholdene til rette for næringsutvikling og verdiskaping gjennom prosjekter, veiledning og finansieringsordninger, med spesiell vekt på reiseliv, gass og sjømat
  • Ha ansvar for samferdsel i fylket; fylkesveier, konsesjoner og tilskudd til lokal kollektivtransport, skoleskyss og transport av funksjonshemmede
  • Ha internasjonalt engasjement, blant annet gjennom samarbeidsavtaler, ved å lede og være deltaker i en rekke EU-prosjekt og på flere områder innen opplæring.
Arkiv