Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Rogaland

www.stavanger.kommune.no/helse-og-omsorg/forskning-og-utvikling-innen-helse-og-omsorg/utviklingssenter-for-sykehjem-og-hjemmetjenester/

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Rogaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene.

Satsingen er tilskudds finansiert av Helsedirektoratet og av vertskommunen. Vanligvis er utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester slått sammen til et utviklingssenter for hvert fylke. 

Visjon for satsingen: Utvikling gjennom kunnskap. For mer detaljer se her!

Hovedmål:

  • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er pådriver for kunnskap og kvalitet i sykehjem og hjemmetjenester i fylket.

Delmål:

  • Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonale definerte satsingsområder
  • Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
  • Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
  • Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten.

Hensikten med satsingen

  • Å stimulere til forpliktende samarbeid på tvers av utdanningsinstitusjoner, kommune, fylkesmann og stat.
  • Å understøtte gode lokale initiativ til kvalitetsforbedring – ved å gi økonomisk tilskudd til to utvalgte kommunale enheter i hvert fylke.
  • Å stimulere til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling på tvers av kommunene i fylket og nasjonalt.

Kontaktperson: 

Henrik Hovland - henrik.hovland@stavanger.kommune.no
Sykepleier, M.Sc. Helsevitenskap m/spesialisering innen aldring og demens
Prosjektmedarbeider Velferdsteknologi

Arkiv