Trygghetspakke

Trygghetspakke

Stavanger kommune er en av 32 kommuner som høsten 2013 ble valgt ut til å delta i Nasjonalt velferdsteknologiprogram (NVP). Prosjektet har som mål at velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020.

Prosjektperiode 01.01.14 – 31.12.20

Kommunene mottok tilskudd fra Helsedirektoratet til utprøving av teknologiske løsninger og tjenesteinnovasjon i kommunene for å bidra til at velferdsteknologiske løsninger er en integrert del av omsorgstjenestene innen 2020. Erfaringene som kommunene gjør danner grunnlaget for opplæringsprogrammet Velferdsteknologiens ABC som KS har ansvar for.

I Stavanger kommune brukes midlene til "Trygghetspakken" til et utvalg av teknologiske løsninger og kommunale omsorgstjenester som til sammen kan bidra til økt trygghet, sikkerhet og selvstendighet i hjemmet for beboeren og hans/hennes pårørende. Stavanger kommune er prosjektansvarlig og USHT Rogaland deltar hovedsakelig i Aktivitet 2.

Prosjektmidler: Helsedirektoratet.

Aktivitet 1 Er en utprøving av sensorer (brannvarsling, snortrekkalarm og fallsensor) på dagens trygghetsalarmløsning. Hensikten er å få fram bruker og pårørendes opplevelser og erfaringer med teknologien, blant annet om den bidrar til økt trygghet og reduserer skadeomfang ved fall. IRIS er ansvarlig for å samle inn og dokumentere kunnskapsbaserte erfaringer. Man ønsker erfaring med utprøving av teknologien i et større omfang enn tidligere.

Hensikt:

Å innhente erfaringer knyttet til:

  • Hvordan fungerer løsningen?
  • Bidrar løsningen til økt trygghet?

Status:

29 eldre hjemmeboende m/fallfare eller redusert opplevelse av trygghet deltar.

Utprøvingen startet i juni 2014.

Evaluering er i gang.

Aktivitet 2. Dette prosjektet gjøres sammen med kraftselskapet Lyse som er engasjert i utvikling og salg av Smart-hus teknologi. Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har pålagt alle kraftselskap å installere digitale og automatiske strømmålere (AMS) innen 2019. Lyse som eies av 16 kommuner i Rogaland, har valgt en løsning som kalles Smart-Gateway. Det er en liten boks med en datamaskin som skal installeres i 160 000 husstander i Sør-Rogaland uten kostnad (tas av nettleie over tid). Den kan motta trådløse radio-signal og overføre dem via internett. Vanlige husstander kan bruke denne forbindelsen til å styre lys, strømforbruk, temperatur osv men det er og lagt til rette for å overføring av signaler fra en rekke andre typer sensorer og velferdsteknologi som kan bli en del av helse- og omsorgstjenestene.

Prosjektet går konkret ut på å undersøke og teste ut Smart-Gateway sine muligheter for påkobling av sensorer og videreformidling av alarmer. Det skal teste mulighetene for å benytte «Smart-gateway» som alarmsentral for en trygghetspakke. Stavanger kommune er for tiden i forhandlinger med lyse om en trygghetspakke til utprøving i utvalgte bofellesskap og omsorgsboliger.

Løsninger som inngår i denne trygghetspakke med Lyse blir ifølge avtalen digitalt huske-hjelpemiddel (kalender verktøy Sensio på nettbrett), kommunikasjonsløsning med video (Video for Alle), bevegelsessensorer som styrer lys, dør-sensorer og mobil trygghetsalarm med to-veis tale og GPS-sporing utendørs (Safemate).

SINTEF har ansvar for evaluering av Aktivitet 2.

Hensikt:

Å få kunnskap om tekniske muligheter og begrensninger knyttet til Gateway.

Status:

Montering av Gateway pågår (170 utvalgte hjem)

Avtale om kjøp av utstyr er signert:

  • Dørsensor.
  • Kalenderverktøy.
  • Mobile trygghetsalarmer.
  • Styring av lys.

Pågående
Arkiv