Min medisin

Min medisin

Prosjektet skal utvikle et nytt, kvalitetssikret kommunalt tjenestetilbud.

(Bildet er kun til illustrasjon)

Tilbudet skal brukes til oppfølging av brukere av reseptbelagte medisiner i hjemmet med bruk av teknologiske løsninger.

Prosjektmidler: Regionalt forskningsfond Midt.

Følgende delmål vil måtte oppnås gjennom prosjektet:

Delmål 1: Identifisere utfordringer, tjenestebehov, brukerbehov og teknologiske muligheter.

Delmål 2: Pilotere og utvikle nye tjenestemodeller.

Delmål 3: Skape kunnskap om effekt og nytteverdi for ulike aktører.

Status:

Prosjekt sammen med Trondheim, Bjugn og Sintef, prosjektorganisering og avtaler er på plass, lokal prosjektgruppe er etablert (deltakere fra Hinna HBT, Hillevåg og Hinna HSK, farmasøyt, USHT, levekårstab).

Kick-off i januar 2015 med fokus på å definere brukerbehov og informasjon om teknologiske muligheter.

Sikker medisinering er ett tjenesteinnovasjonsprosjekt som en del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet (NVP) og «Trygghetspakken». Målet med prosjektet er å utvikle et nytt, kvalitetssikret kommunalt tjenestetilbud for oppfølging av brukere av reseptbelagte medisiner i hjemmet. Tjenestetilbud vil kunne støttes med bruk av velferdsteknologi og vil resultere i en større trygghet for at riktig medisiner tas til riktig tid og i riktig dose.

Prosjektsammendrag:

Feilmedisinering er en av de største utfordringer i Helse-Norge i dag. Ifølge Stortingsmeldingen «Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk» kan 5-10 prosent av sykehusinnleggelsene ved indremedisinske avdelinger knyttes til legemiddelrelaterte problemer. For den eldre delen av befolkningen er forekomsten av legemiddelrelaterte sykehusinnleggelser enda høyere, anslagsvis 10-20 prosent. Mens eldre over 65 år utgjør omtrent 15 prosent av befolkningen, forbruker de 40-50 prosent av alle reseptpliktige medikamenter.

Den overordnede idéen med prosjektet er å kombinere kunnskap fra (1) tidligere forprosjekter, (2) en brukersentrert metodisk tilnærming, (3) bruk av tilgjengelig teknologi og (4) samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og FOU, med mål om å utvikle en ny og kvalitetssikret tjenestetilbud som kan bidra til sikrere og tryggere medisinering i hjemmet.

Prosjektet er ett samarbeid mellom Trondheim, Bjugn, Stavanger kommune og SINTEF. Trondheim kommune er prosjekteier. USHT deltar for tiden i Delmål 1 som startet opp høsten 2014.

Praktisk utprøving av medisindispensere og en iterativ brukersentrert tilnærming vil være sentral i forhold til alle aktivitetene. For å realisere prosjektets hovedmål og delmål er det nødvendig med praksis nær forskning hvor flere forskningsmetoder anvendes.

Tjenester skal utvikles og prøves ut (piloteres) i praksis som en del av pleie- og omsorgstjenesten. Allerede eksisterende brukerpiloter skal eventuelt videreføres og oppskaleres, og det skal tas inn modell-forbedringer og teknologiløsninger i en iterativ (gjentakende) prosess etter hvert som disse utvikles og forbedres. Prosjektet vil starte opp med utprøving av utvalgt medisindispenser med 10 eksemplarer hver i deltakende kommuner. Det legges opp til totalt tre iterasjoner av pilotering med en varighet hver på ca. 6 måneder.

Pågående
Arkiv