Prosjektsøknad: Personalising Health and Care (PHC25)

Prosjektsøknad: Personalising Health and Care (PHC25)

Målet med prosjektet er å redusere innleggelser og opphold i institusjoner, forbedre daglige aktiviteter og livskvalitet til eldre ved effektiv bruk av IKT.

Lyse har etablert et samarbeid med Syd Energi (kraftselskap) i Esbjerg (Danmark), Murcia (Spania) og Västerås kommune i Sverige for å etablere en prosjekt-søknad om EU-midler fra HORIZON 2020.

PCH25 fokuserer på avanserte IKT- og integrerte omsorgssystem som er innovative og som ytes i tjenestemottakernes hjem.

1. Reduced admissions and days spent in care institutions, and improvements in the daily activities and quality of life of older persons through effective use of ICT and better coordination of care processes.

2. Strengthened evidence base on health outcomes, quality of life and care efficiency gains from the use of ICT in integrated care.

3. Improved cooperation and secure information exchange among the actors involved in health, social and informal care services.

4. Improved interaction between patients and their caregivers, and more active participation of patients and their relatives or other informal caregivers in care processes.

5. Improved usability and adaptability of ICT systems for integrated care, taking account of the complex relationship between digital technologies and their social and human context of application.

Västerås kommune vil jobbe videre med de to første, Esbjerg med nummer 3 og vi med nummer 4. Nummer fire kan oversettes til fokus på systemer og IKT-teknologi som bedrer interaksjonene mellom pasienter og omsorgsgiverne med økt brukermedvirkning og involvering av pasienter, pårørende og andre uformelle/frivillige som inngår i omsorgen.

Målet er økt kunnskap om helse- og omsorgssystemer som nærmere svarer på pasienter og eldre sine behov ettersom befolkningen får en økende andel mennesker med kroniske og kompliserte multi-morbide tilstander.

Det henvises i kriteriene for søknader også til en rapport utgitt i 2001 av US Institute of Medicine (IOM) som peker på seks kvalitative dimensjoner av forventinger til dette århundres helsevesen fremover:

  • Trygghet - unngå pasientskader av omsorgen
  • Virkningsfullhet - forskningsbasert praksis og riktig fordeling av tjenester
  • Pasient-sentrert - omsorg som er basert på respekt og tilpasset individuelle ønsker, behov og verdier slik at pasientens verdier styrer alle kliniske beslutninger.
  • Til rett tid – reduserer venting og skadelige forsinkelser for både dem som yter og mottar hjelpen.
  • Effektivitet – unngår sløsing, særlig av utstyr, forsyninger, ideer og energi.
  • Rettferdighet – yter omsorg som ikke er urettferdig fordelt på grunn av personlige karakteristikker som kjønn, etnisitet, geografisk lokalisasjon og sosio-økonomisk status.

Deltakere i søknadsprosessen lokalt er USHT Rogaland, Lyse, Universitetet i Stavanger (UiS), SUS (Innovasjonsavdeling fra Universitetssykehuset i Stavanger), Sandnes kommune og SESAM (Senter for eldremedisin og samhandling).

Mer konkret er målet å redusere innleggelser og opphold i institusjoner, forbedre daglige aktiviteter og livskvalitet til eldre ved effektiv bruk av IKT, økt brukermedvirkning for brukere med deres formelle og uformelle omsorgsgivere, og bedre koordinering av omsorgsprosesser.

Målgruppen er hjemmeboende personer over 65 år som mottar kommunale hjemmetjenester av hjemmesykepleien inkludert uformelle omsorgsgivere der.

USHT Rogaland bidrar i søknadsprosessen og rekruttering av deltakere til prosjektet gjennom det interkommunale velferdsteknologinettverket.

Avsluttet
Arkiv