Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) i Sogn og Fjordane

www.ushtsognogfjordane.no

Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester (USHT) i Sogn og Fjordane

Vi bidrar til å styrke kvaliteten i helse- og omsorgstenestene.

USHT skal bidra til utvikling innanfor nasjonale satsingsområde, med utgangspunkt i lokale behov. Dei overordna satsingsområda er:

  • Utvikling i samarbeid med pasientar, brukarar og pårørande
  • Fagleg omstilling i tenestene
  • Den nye heimebaserte tenesta
  • Fornying og innovasjon

I Sogn og Fjordane er hovudaktivitetane innanfor:

• Demensomsorg

• Velferdsteknologi

• Pasienttryggleik

• Fagnettverk innan eldremedisin/eldreomsorg

• Miljøbehandling i eldreomsorga

• Lindrande behandling

• ABC-oppæringsmodell

• Forsking/tilrettelegge for forsking

Arkiv