Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus

helse-bergen.no/

KONTAKTPERSON

Helse Bergen HF, Haukeland Universitetssjukehus

Helse Bergen HF er regionssjukehuset for region Vest og er eit av seks universitetssjukehus i Noreg

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har nær 14.000 dyktige medarbeidarar som kvar dag jobbar for at pasientane skal få spesialisthelsetenester med god kvalitet når dei treng det. Vi arbeider for pasienttryggleik, vi legg til rette for gode arbeidsmiljø og forbetrar tilbodet vår slik at vi bruker ressursane på best mogeleg måte. Helse Bergen har ansvar for ei rekkje nasjonale og regionale behandlingstenester og kompetansesentra, dette er viktig infrastrukur for klinisk og epidemiologisk forsking. Saman med Universitetet i Bergen har Helse Bergen etablert Eitri medisinsk inkubator som primært skal vere ein arena for oppstartsbedrifter og gründerar med utspring frå dei to institusjonane, men og tett samhandling med etablert næringsliv og innovasjonsmiljø. For Helse Bergen skal inkubatoren og vere eit økosystem for innovasjon der tilsette kan utvikle gode innovasjonsidear. Gjennom forsking og innovasjon sikrar vi stadig betre og meir moderne behandling, og slik vidareutviklar vi tenestene til det beste for pasientar og samfunnet.

Prosjekt og senter
Forskningssenter for klinisk behandling, FKB: Neuro-Sysmed
Senter for forskningsdrevet innovasjon, SFI: ForHelse
UngMeistring, Digitale psykiske helsetjenester for ungdom
WIML – Workflow-intgrated machine learning
Mohn Research Centre for Regenerative Medicine, MRCRM
NorCRIN, najsonal infrastruktur for forskningsstøtte til kliniske studier

For video og bilder se her:

YouTube: https://www.youtube.com/user/Haukelandoffisiell

Flickr: https://www.flickr.com/photos/haukeland/sets

Arkiv