Lister Helsenettverk

www.lister.no/helse

Lister Helsenettverk

Helse er tema for et viktig samarbeid mellom kommunene i Lister

Velferdsteknologi i Lister

Lister regionen består av kommunene Kvinesdal, Flekkefjord, Sirdal, Hægebostad, Lyngdal og Farsund. Kommunene samarbeider innen flere områder innen helse og omsorg via fagnettverket Helsenettverk Lister. Velferdsteknologi er ett av fyrtårns satsingene i regionen, som er forankret i strategisk plan 2016-2018. http://lister.no/phocadownload/helsenettverk_lister/Elisabeth/Div/Strategisk_plan_Helse_Lister_2016-2018.pdf

Det har vært gjennomført flere store prosjekter hvor det blitt utført et svært omfattende og grundig arbeid i alle Listerkommunene hvor både holdningsarbeid, kompetanseheving, strukturendringer, driftsendringer og innføring av ulike typer velferdsteknologi har stått på dagsorden.

Kommunene i Listerregionen har siden 2012 hatt et særlig fokus på innføring av velferdsteknologi i de kommunale helse og omsorgtjenestene. De seks deltakende kommunene har selv tatt initiativ til dette satsingsområdet, og satte tidlig av kommunale midler til en felles ressurs i regionen. Lister-kommunene har deltatt i Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene (NVP). Kommunene i programmet har vært spydspisser i en langsiktig satsning der velferdsteknologiske løsninger skulle prøves ut i stor skala.

http://lister.no/helse/helsenettverk/prosjekt/trygghetspakken. Som en del av dette prosjektet ble det innført over 300 trygghetspakker til innbyggere i regionen. Effekter av prosjekter kan leses mer om i rapport fra Sintef http://lister.no/helse/velferdsteknologi-telemedisin/forskning/997-ny-rapport-effekter-av-trygghetspakker-i-lister

Lister har også vært med i Saman om ein betre kommune programmet med prosjektet «Lenger i eget liv». Prosjektet hadde fokus på holdnings- og kompetanse arbeid, og som et resultat av disse prosjektene er det laget film med Robert Stoltenberg https://www.youtube.com/watch?v=stkFspkSshE&feature=youtu.be

Og nettkurs til ansatte «Første skritt på veien- en innføring i velferdsteknologi» som er tilgjengelig på KS læring. https://www.kslaring.no/

Regionen har også vært med i det nordiske prosjektet «Connect». Som et resultat av dette samarbeidet er det laget en «verktøykasse» for hvordan kommunene på best mulig måte kan jobbe med velferdsteknologi. http://nordicwelfare.org/Publications/Inspirationshefter/Velferdsteknologi---verktoykasse/

Prosjekter regionen samarbeider om nå er:

  • ALTAS (Assistive living training and skills)- EU prosjekt om kompetanseheving av helsepersonell innen velferdsteknologi med partnere fra UK, Spania, Nederland, Danmark.
  • M4ALMO- RFF prosjekt som skal utrede funksjonalitet, tjenestemodeller og teknologistøtte for fremtidens digitale alarmsentral for mottak og oppfølging av alarmer og varsler fra ulike velferdsteknologiske løsninger fra hjemmeboende.
  • TELMA: Telemedisinprosjekt hvor Farsund er avtalepartner med Kristiansand kommune, Risør kommune, SSHF og Universitetet i Agder. Prosjektet skal utvikle gode pasientforløp for kronikere med oppfølging i egne hjem via avstandsoppfølging.
  • Ressurskommune prosjekt- Ressurskommune oppdraget innebærer spredning av erfaring og kunnskap fra arbeidet i Trygghetspakken prosjektet i Lister som ble avsluttet i 2016.  Nasjonal velferdsteknologiprogram går fra 2017 over i en sprednings- og implementeringsfase. Det er ønskelig fra Helsedirektoratet at kommuner som har vært med i Nasjonal velferdsteknologiprogram tidligere skal bistå andre kommuner med implementering av velferdsteknologi. Kommunene i Lister er derfor nå klare til å ta på seg oppdrag innen tjenesteforløp, tjenesteinnovasjon og gevinstrealisering. Kommunene kan også tilby hospitering og deltar også som en del av oppdraget i ulike nettverk.

http://lister.no/helse/helsenettverk/prosjekt/532-altas

http://lister.no/helse/helsenettverk/prosjekt/531-m4almo-fremtidens-alarmmottak

http://lister.no/helse/helsenettverk/prosjekt/542-telma-telemedisin-agder

Les mer om arbeidet som er gjort i Lister på http://lister.no/helse/velferdsteknologi-telemedisin

Kontaktperson:
Koordinator for velferdsteknologi og telemedisin: Cecilie Karlsen
Mail: cecilie.karlsen@kvinesdal.kommune.no

Samarbeider om velferdsteknologi

Gjennom et interkommunalt samarbeid, jobber 30 Agder-kommuner for at velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestetilbudet innen 2020.

Filmteam Robert 2

Arkiv