Direktoratet for e-helse

Vi skal bidra til felles innsats og nasjonal styring av IKT-utviklingen i sektoren. Vi etablerer standarder og forvalter nasjonale e-helseløsninger.

Forskningsrådet

Forskningsrådet gir råd til myndighetene om utformingen av norsk forskningspolitikk ved å identifisere behov for forskning og foreslå prioriteringer.

Fylkesmannen i Rogaland

Fylkesmannen er statens representant i fylket og arbeider for at Stortinget og regjeringa sine vedtak blir følgde opp i Rogaland.

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet gjennomfører helsepolitikken, forvalter helselover og er faglig rådgiver innen helse.

Høgskolen i Sørøst-Norge

På Innovatoriet får brukere, beslutningstakere og andre besøkende førstehåndserfaring med en rekke spennende velferdsteknologiske produkter og løsninger

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) såg dagens lys 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter.

IRIS

​IRIS er et forskningsinstitutt som kombinerer anvendt og teoretisk forsking.

Kommunenes Sentralforbund - KS

KS er kommunesektorens organisasjon.

NAV

Enhetlig tjeneste som skal bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.

Rogaland Fylkeskommune

Fylkeskommunen utfører hver dag oppgaver for de som bor og arbeider i Rogaland fylke.

Sesam

​Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (Sesam).

Sintef

Vi er Skandinavias største uavhengige forskningsorganisasjon.

Siva

Vi tilrettelegger for nyskaping gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon.

Stavanger Universitetssjukehus

Stavanger universitetssjukehus – Helse Stavanger HF er ett av landets seks universitetssykehus.

Universitetet i Stavanger

​Universitetet har ca. 10.000 studenter og ca. 120 studier innen teknisk-naturvitenskapelige, samfunnsfaglige og humanistiske fag.

USHT Hordaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland – pådriver for fagutvikling i kommunene

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Rogaland

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) er en nasjonal satsing som skal bidra til gode pleie- og omsorgstjenester i kommunene.