Høgskulen på Vestlandet

www.hib.no/om-hogskolen/senter-for-omsorgsforskning/

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) såg dagens lys 1. januar 2017, då Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen Stord/Haugesund fusjonerte.

Om høgskulen

Vi er ein av dei største høgskulane i landet, med om lag 16 000 studentar fordelt på våre fem campusar i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Hos oss kan du ta alt frå årsstudium til å fullføre bachelor-, master- eller doktorgrad. Vi har sterke og innovative fagmiljø innan helse- og sosialfag, ingeniør- og økonomifag, lærarutdanning og samfunnsfag. Kvart år uteksaminerer vi 2700 kandidatar som er med på å løyse viktige samfunnsoppgåver innanfor desse fagområda.

Våre mål

Høgskulen på Vestlandet har ambisjonar om å bli eit universitet med profesjons- og arbeidslivsretta profil, og vi vil vere tett på arbeidslivet, regionen og studentane.

HVL har deling som drivkraft, ideal og metode. Kunnskap veks når den blir delt. Det vi gjer skal støtte opp om vekst for ei berekraftig utvikling av samfunns-, arbeids- og næringslivet og for den enkelte.

Leiing ved HVL

Berit Rokne er tilsett rektor ved Høgskulen på Vestlandet, og er dermed øvste faglege og administrative leiar. HVL har tre prorektorar, ein i kvar nærregion, som på vegne av rektor har ansvar for regional utvikling i nærregionen.

Den vidare fusjonsprosessen

Heile 2017 skal brukast til å utvikle og implementere den nye organisasjonen, før endeleg fagleg og administrativ organisering trer i kraft i 2018. Det blir ikkje endringar i studietilbodet på kort sikt.


Senter for omsorgsforskning

Siden 2006 har det vært et tverrfaglig samarbeid mellom Avdeling for ingeniørfag og Avdeling for helse- og sosialfag innenfor omsorgsteknologi/velferdsteknologi. Dette samarbeidet resulterte i en satsning på omsorgsteknologi, THOM-prosjektet (Teknologi i helse og omsorg).

Vi forsker på innføring av omsorgsteknologi, videreutdanner helsepersonell og arrangerer en årlig nasjonal konferanse om omsorgsteknologi. Vi har også et omsorgsteknologilaboratorium som viser aktuell teknologi. Laboratoriet er delt inn i en boligdel, en institusjonsdel med to rom og vaktrom og en alarmsentral. Boligdelen ser ut som en vanlig leilighet, med soverom, åpen stue og kjøkkenløsning og et romslig bad. Laboratoriet skal bidra til forskning, utdanning og demonstrasjon av utstyr. THOM-prosjektet ligger i dag administrativt under Senter for omsorgsforskning, vest, som er tilknyttet Avdeling for helse og sosialfag.

I tillegg finner man ved HiB Senter for nyskaping, som er et forsknings- og kompetansesenter innen innovasjon og entreprenørskap. Senteret har tre hovedaktiviteter: forske , undervise om og tilrettelegge for innovasjon og entreprenørskap. Det unike med Senteret er at vi i tillegg til å forske på innovasjon også har en rolle i forhold til å tilrettelegge for innovasjon og å drive med praksisnær undervisning om innovasjon. Senter for nyskaping er tilknyttet Avdeling for ingeniør og økonomifag.

For mer informasjon se her.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList