DISH - Digital & Innovation Skills Helix in Health

DISH - Digital & Innovation Skills Helix in Health

DISH har som mål å bygge bro mellom behovet for rask digitalisering av helsevesenet, og manglende kompetanse blant helsepersonell i anvendelse og utnyttelse av ny teknologi.

DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health) søker å styrke de digitale ferdighetene til helsevesenet, og således gi helse- og omsorgspersonell et bedre grunnlag for å anvende ny teknologi i hverdagen. Prosjektkonsortiet, totalt 19 organisasjoner, består av regionale «triple helix» partnere fra seks europeiske land; Norge, Danmark, Storbritannia, Polen, Tyskland og Spania. Hver av de seks triple helix økosystemene representerer helse- og omsorgssektoren, utdanningsinstitusjoner og helsenæringen (bedrifter/leverandører).

Bakgrunn

Den demografiske endringen og effektene det har på helsevesenet er blant de viktigste utfordringene det europeiske samfunnet står overfor. Den økende aldringen av den europeiske befolkningen øker kravene til mer integrerte helse- og omsorgstjenester, samtidig som omsorgsstyrken krymper og det den offentlige finansieringen ikke henger med i utviklingen.

Som svar på denne utfordringen er det allerede utviklet mange innovative e-helse-løsninger, og mange helseinstitusjoner har investert i nye innovative løsninger. Gang på gang viser det seg imidlertid at det fulle potensialet i de innovative løsningene ikke blir fullt utnyttet, ved at det ikke implementeres skikkelig eller bare delvis brukes.

Mål

DISH har som mål å gjøre helse- og omsorgssektoren bedre rustet for å ta imot og anvende ny innovasjon, og øke deres grad av «innovation readiness». Formålet er å identifisere nåværende og fremtidig behov for digital kompetanse, for så å utvikle, teste og presentere ulike konsepter som vil gjøre helse- og omsorgssektoren i stand til å håndtere den digitale transformasjonen på best mulig måte.

Prosjektleveranser

  • utvikling av «Learning Innovation Units»; et konsept der helse- og omsorgspersonell, bedrifter og utdanningsinstitusjoner samarbeider om å utforme innovative løsninger og opplæringsprogrammer.
  • utvikling av metodeverk; lage et konsept for hvordan man kan gi bedre opplæring i arbeidslivet, øke den generelle evnen til å ta i bruk ny teknologi, øke graden av digitale ferdigheter og gi helsepersonell en bedre forståelse for hvordan de kan jobbe i tverrfaglige team
  • trening/ Test med 600 helse- og omsorgsarbeidere; Minimum 100 ansatte skal være involvert i pilotleveranser i hver av de seks regionene
  • vurdering av kompetanser; utvikle en konseptuell modell for vurdering av digitale ferdigheter og forståelse for triple helix samarbeid blant helse- og omsorgspersonell.
  • strategi for bærekraft og sektorferdigheter; DISH skal gi konkrete anbefalinger om hvordan prosjektresultatene kan overføres og skaleres etter prosjektets slutt.

Forventede gevinster

Prosjektet antar at bedre opplæring til helse- og sosialomsorgspersonell i bruk av digitale løsninger og ny teknologi vil bidra til:

  • bedre implementering av digitaliseringsaktiviteter i helse- og omsorgssektoren
  • mer effektiv tidsbruk som følge av økt forståelse hos helsepersonell i anvendelse og bruk av ulike digitale helse løsninger
  • at ansatte er mer trygge på sine evner til å bruke digitale løsninger
  • reduksjon av feil og forsinkelser i bruk av digitale helse løsninger
  • mer tid sammen med pasient/bruker

NSCC er en av tre partnere i det norske triple-helix økosystemet, sammen med Høgskolen på Vestlandet og Vaksdal Kommune. DISH prosjektet er finansiert av Erasmus+ programmet i EU, og løper fra 01.11.2018 - 01.05.2022.

Les mer på prosjektets nettsider: http://www.dishproject.eu/

Avsluttet
Arkiv