Safer@home

Safer@home

Safer@home er et forskningsprosjekt som fokuserer på langsiktige utfordringer ift. å ta i bruk velferdsteknologitjenester.

Områder som berøres er informasjonssikkerhet, bruk av sensordata, personvern, nye forretningsmodeller og verdikjeder, samt trening og opplæring av eldre i bruk av disse tjenestene.

Prosjektet tar utgangspunkt i fagmiljøene ved UiS knyttet både til helsefag og IKT. Lyse er prosjektansvarlig. Chunming Rong, professor i IKT ved UiS, er prosjektleder. I tillegg deltar DevoTeam, VS-Safety, SINTEF, Cisco, Stavanger kommune, Helse Vest og Lærdal Medical og SAFER (Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research). Prosjektet har fått 10 millioner i støtte fra Forskingsrådet. Totalbudsjettet er på 28 millioner kroner.

Fokusområder er anonymisering av sensordata, opplæring/simulering av ny teknologi hos brukere med nedsatt funksjonsevne og forretningsmodeller.


Avsluttet
Arkiv