Innovasjonsdialog - rusavhengige

Innovasjonsdialog - rusavhengige

Bakgrunnen for prosjektet er et ønske om lettere tilgjengelig hjelp på vei mot varig rusfrihet, ved hjelp av velferdsteknologi.

Prosjektperiode: startet i november 2014 og avsluttes i april 2015.

Utgangspunktet er å se på hvorvidt velferdsteknologi på noe vis kan bidra til å utgjøre en forskjell for unge voksne som ønsker seg ut av et rusmisbruk. Men det handler ikke bare om å bli rusfri. Det handler aller mest om å hjelpe mennesker til å forbli rusfri. Og da må hjelpen være lett tilgjengelig med én gang brukeren trenger den.

Vi ser for oss at det er krevende for mennesker med langvarig rusmisbruk bak seg å håndtere akutt rus-sug på egen hånd. Mange vil kunne trenge rask og tett oppfølging, som er lett tilgjengelig i øyeblikket. Det bekrefter bl.a Pål Berger i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO).

Hovedmål: Å hjelpe unge voksne til å forbli rusfrie.

Beskrivelse

Det er i dette prosjektet ønskelig å gi rusmiddelavhengige som ønsker å bli rusfrie rask og enkel tilgang til lavterskel råd- og veiledningstjenester når russuget melder seg, der de kan møte likesinnede( også kalt likemenn) og/eller representanter fra hjelpe- og behandlingsapparatet. Forskning viser, iflg Pål Berger i RIO og KORFOR (regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning), at kun 5-10% av de rusavhengige oppsøker hjelp selv.

For disse er dessuten alle overganger vanskelige (fra rus til behandling, fra behandling til bolig, fra bolig til jobb, fra feil venner til ingen venner til nye venner etc.) Mange har for eksempel en svært høy terskel for overhodet å ta kontakt med andre (i dette tilfellet hjelpeinstanser) pr telefon. I stedet føler mange seg langt mer bekvemme med å kommunisere via pc. Dessuten er der svært lite forskning på hva som faktisk virker (og ikke virker) for at man skal kunne holde seg rusfri resten av livet.

Kort oppsummert ønsker man gjennom innovasjonsdialogen å:

  • Samle sentrale aktører med relevant kompetanse om målgruppen og/eller tekniske løsninger og kartlegge muligheten for å igangsette et prosjekt i forlengelsen av innovasjonsdialogen.
  • Å utvikle/utnytte en teknologisk plattform for rask kontakt/dialog med et apparat for oppfølging som har høy faglig kvalitetà lett tilgjengelig (lavterskel) råd- og veiledningstjeneste
  • Å bidra til den enkeltes trygghet og selvstendighet, aktivitet og deltakelse samt egenomsorg og mestring.
  • Å få til økt samhandling mellom bruker, hjelpeapparat, frivillige, familie og øvrig sosialt nettverk.
  • Å bidra til læring og erfaringsdeling, og dermed økt kompetanse.

Hvilke aktører inviteres og hvorfor:

Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning (KORFOR) er underlagt Helse Stavanger HF og driver forskning, fagutvikling og nettverksbygging på fagfeltet rus i Helse Vest. Organisasjonen fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Gjennom dette arbeidet har KORFOR inngående kunnskap om målgruppen og pågående initiativer/prosjekter både nasjonalt og internasjonalt. Dersom det blir iverksatt et konkret prosjekt i forlengelsen av dette, vil også KORFOR kunne bidra med evaluering og forskning av resultatene.

Lyse Energi AS vil også kunne ha interesse av resultatene i dette prosjektet. Dette er både med tanke på potensielle nye forretningsområder inn mot kommunene, men også med tanke på bedriftsinterne forskningsprosjektet knyttet til anvendelse av deres teknologi, da spesielt i skjæringspunktet mellom teknologi og adferdspsykologi.

No Limitation AS, RIO og Sandnes Kommune har nær kjennskap til rusmisbrukere og/eller personer som er på vei til å bli det.

Forventet resultat:

Innovasjonsdialogen skal komme frem til en ny tjeneste og/eller ny organisering av tilbudet til rusmisbrukere hvor velferdsteknologi har en sentral rolle. Dette vil igjen kunne danne grunnlaget for forskningsprosjekter både i offentlig og privat sektor.

Konkret ser vi følgende for oss at prosjektet kan videreføres på følgende måter:

  • Søknad om (for) prosjekt inn mot regionale forskningsfond.
  • Søknad til Forskningsrådet og eller Innovasjon Norge om midler til FoU prosjekt hos Lyse.
Avsluttet
Arkiv