CosDoc på nettbrett

CosDoc på nettbrett

CosDoc+ på nettbrett er et pilotprosjekt i Stavanger kommune.

Prosjektet innebærer utprøving av 15 nettbrett med ACOS sitt elektroniske pasientjournalsystem i hjemmetjenesten.

Prosjektperiode: 01.11.14 –

Mål:

Bedre samhandling, økt trygghet, kvalitet og effektivitet.

Status:

Hillevåg hjemmesykepleie, nattpatruljen og tekniske hjemmetjenester skal prøve ut 15 nettbrett. Brettene er kjøpt inn. Tilgang på tjenesten fra leverandør gjenstår og opplæring er planlagt i nærmeste framtid.

Prosjektet eies av Stavanger kommune og drives av USHT. CosDoc+ er en forenklet versjon av Stavanger kommunes fagsystem CosDoc for helse- og omsorgstjenesten, utviklet av ACOS og tilpasset mobile enheter. Prosjektet ble planlagt og etablert i 2014 og skal gjennomføres i 2015.

CosDoc+ på nettbrett er et pilotprosjekt i Stavanger kommune som innebærer utprøving av 15 nettbrett med ACOS sitt elektroniske pasientjournalsystem CosDoc+ i hjemmetjenesten. Ansatte i hjemmebaserte tjenester og bydekkende nattpatrulje skal prøve ut CosDoc+ og nettbrett. Nettbrettet gir dem lese- og skrivetilgang til pasientjournal ute i felt. Samtidig vil det gis muligheter for arbeidsplanstyring med oppfølging av ansatte ute i felt.

Bakgrunnen for prosjektet er at ansatte i hjemmebaserte tjenester har et uttalt ønske og en påstand om at det finnes et potensiale til en mer effektiv utnyttelse av ressurser, og til å heve kvaliteten og samhandling av tjenester ved en slik journaltilgang ute hos tjenestemottakerne. Prosjektet er forankret i Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-17.

I pilotprosjektet ønsker vi å få erfaring og kunnskap om bruk av CosDoc+ på følgende områder:

  • Dokumentasjon i pasientjournal hjemme hos pasient/bruker
  • Tilgjengelig journal
  • Fortløpende administrering av arbeidsplan/arbeidslistestyring
  • Funksjonalitet og tilgang (beslutningsstøtteverktøy mm)
  • Brukerinvolvering

Det kan gi økt brukermedvirkning med utarbeiding og oppfølging av plan for behandling og pleie i hjemmet sammen med bruker og pårørende.

For å vurdere nytteverdi vil vi bruke KS sitt gevinstrealiseringsverktøy. (http://www.ks.no/gevinstrealisering)

For å få til dette vil ansatte i hjemmebaserte tjenester involveres før nettbrettene utdeles. Det vil kunne bidra til bedre kvalitet på tjenesten, med tilgang til mer enn pasientjournal. Mulighet for virksomhetsleder til å omdisponere ansatte gjennom dagen via arbeidslistestyring og GPS. Ansatte logger seg inn og ut av oppdrag og kan få tilgang til kartleggingsskjema som kan utføres sammen med bruker, felleskatalog (bilder av piller) nettsider for prosedyrer, «apper» og andre utvidelsesmuligheter via internett. Det kan bli bruk av videotelefon/kamera og meldingsutveksling med lege/spesialisttjeneste osv. Vi tenker å gjøre en vurdering av både den økonomisk og kvalitative gevinsten.

Pågående
Arkiv