Stiftelsen Livsglede for Eldre

livsgledeforeldre.no/

KONTAKTPERSON
Tone K. Bye
418 04 832

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Vi er en ideell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre.

Livsglede for alle

For å kunne tilby meningsfylte aktiviteter til eldre som bor på institusjon, må dagen systematiseres rundt den enkelte beboers livshistorie. Livsgledehjem, som eies og drives av Livsglede for Eldre, er et godt verktøy for å lykkes med dette. Livsgledehjem tar utgangspunkt i eksisterende strukturer og det gode arbeidet som allerede gjøres, og hjelper institusjonene med å trekke nærmiljøet inn som en naturlig ressurs i eldreomsorgen.

Rekruttering til både frivillighet og eldreomsorg er svært viktig for å lykkes med morgendagens omsorgsutfordringer. Gjennom våre konsepter gjør barnehagebarn, skoleelever, studenter og lokale ildsjeler en stor innsats i eldreomsorgen over hele Norge. Livsgledebarnehager og -skoler innfrir samtidig innhold i rammeplaner og formålsbeskrivelser. Møtene mellom generasjoner fremmer folkehelsen, både for gammel og ung.

Historie

Livsglede for Eldre oppsto først som en frivillig organisasjon i Kristiansand. Den 1. mars 2005 opprettet sykepleierstudentene Annette Skeie Jacobsen og Elin Anita Verdal den første lokalforeningen, og i begynnelsen besto vår aktivitet hovedsakelig av større fellesarrangementer for eldre, basert på frivillig innsats og bidrag fra næringslivet. Livsglede for Eldre ble formelt stiftet 13. august 2007. Lokalforening nummer to ble etablert i 2006 av studenter ved Høgskolen i Sør-Trøndelag med Sigrid Moum (tidl. Seppola) som leder. I samarbeid med Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ledet Sigrid et pilotprosjekt som resulterte i sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem, og de første to sykehjemmene ble sertifiserte våren 2010 (hhv. Buran helse- og velferdssenter 8/4-10 og Havsteinekra helse- og velferdssenter 15/4-10). Livsgledesykehjem ble nasjonal i 2012 gjennom Stortingsmelding 19: Morgendagens omsorg, og endret navn til Livsgledehjem i 2017. Nå er Livsglede for Eldre en landsomfattende organisasjon, både innen frivillighet, generasjonsmøter og eldreomsorg, med kontorer i tre norske byer og aktivitet i alle landets fylker.

Frivillighet

Livsglede for Eldre har siden oppstarten etablert lokalforeninger over hele landet, og disse finnes nå i de fleste av landets fylker. Hver lokalforening arbeider selvstendig og med eget styre, og består av engasjerte frivillige som bruker fritiden sin på å gi eldre mer livsglede i hverdagen. De som ønsker å bidra til å gjøre mer mulig i eldreomsorgen kan gjøre det gjennom en av våre lokalforeninger. Livsgledehjem nevnes også som en av fem hovedstrategier for økt frivillighet i Stortingsmelding 19: Morgendagens omsorg, og ansatte oppsøker og mobiliserer personer og miljøer som kan bidra frivillig takket være gode rutiner og prosedyrer.

Generasjonsmøter

Livsglede for Eldre ønsker å bidra til å øke rekrutteringen til omsorgsyrker, og derfor er det viktig at generasjonene har gode møtearenaer. Derfor samarbeider vi med hele spekteret av utdanningsinstitusjoner, fra barnehager til høgskoler og universitet. Vi har som mål å være en del av undervisningen på alle videregående skoler, høgskoler og universiteter gjennom livsgledepedagogikk. Livsglede for Eldre i utdanningsinstitusjoner gir glede for alle aldre, og bidrar forhåpentlig til at flere elever og studenter velger å jobbe innen eldreomsorgen etter endt utdannelse.

Tjenesteutvikling

Livsglede for Eldre driver med innovativ tjenesteutvikling innen eldreomsorgen. Vi har utviklet, eier og driver den nasjonale sertifiseringsordningen Livsgledehjem; et systemverktøy for ivaretakelse av psykososiale behov for beboere ved virksomheter med heldøgns eldreomsorg. Gjennom sertifiseringsordningen får virksomhetene verktøy som hjelper dem med å skape en mer meningsfylt hverdag for hver enkelt beboer, samtidig som det er et styringsverktøy for å oppfylle flere lovpålagte krav fra myndighetene. Ordningen er utviklet i dialog med Helsedirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag (tidl. Sør-Trøndelag), og vi samarbeider med kommuner i de fleste av landets fylker.

Youtube video om livsglede for Eldre: https://youtu.be/snUhMb8ZbAs

Utsagn/referat

Etter at Ørland sykehjem ble med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem, har det blitt betydelig nedgang i bruken av sovemedisin, angstdempende medikamenter og blodtrykksmedisin blant beboerne. Min jobb som lege har endret seg til det bedre, da det virker som sykepleierne er blitt tryggere i sine avgjørelser, og tar kontakt når det er relevant i større grad enn før. Det virker også som det er blitt større arbeidsglede og stolthet blant pleierne etter at vi ble med i ordningen. Livsgledearbeidet på sykehjemmet har også hatt store positive ringvirkninger i nærmiljøet på Ørland.

Ingvar Berg

Sykehjemslege, Ørland sykehjem

Mye har blitt bedre hos oss etter at vi ble med i sertifiseringsordningen Livsgledehjem. Blant annet har vi en beboer som kom til oss fra et annet sykehjem. De som jobbet der beboeren bodde før ønsket oss lykke til, da de hadde hatt store utfordringer med vedkommende. De fortalte at tre pleiere måtte til ved hvert stell, og pasienten var urolig og tidvis aggressiv. Han hadde ikke verbalt språk, var sengeliggende og fikk sondemat.

I tråd med livsgledesirkelen kartla vi beboerens bakgrunn, hobbyer og preferanser, og brukte livshistorien for å sette inn tillitskapende tiltak, allerede fra første dag. Med fokus på det som ga glede og ønsket adferd, fjernet vi gradvis uro og utagerende oppførsel. Nå har pasienten bodd hos oss i ca 6 måneder, og nå ligger han ikke lenger i senga, men går selv. Han steller seg faktisk også selv, kun med veiledning fra en pleier, og spiser uten assistanse. Vi ser at beboeren opplever stor livsglede gjennom maten. I tillegg har han begynt å snakke litt igjen, og pleierne rapporterer om mange koselige samtaler. Gjennom Livsgledehjem er det ingen tvil om at livskvaliteten til beboeren har blitt mange hakk bedre. Pårørende ser storøyd på forvandlingen, og vår arbeidsdag har blitt enklere. Ikke minst er det besparende, både i slitasje på ansatte og i kroner og øre.

Livsgledeansvarlig ved sertifisert livsgledehjem

Vi endret en rekke rutiner og gjorde mange forbedringer etter at vi ble livsgledehjem. På ett år ble legemiddelutgiftene våre redusert fra 580 000 til 175 000. Tidligere sto beboerne ofte fast på beroligende midler og fikk en del sovemedisin, men nå bruker vi generelt lite medisin. Det vi sparer, bruker vi på ekstra ansatte og opplevelser for beboerne. Samt litt dyrefôr.

Merethe Birkeland

Leder, Lund sykehjem

Arkiv