event

Åpent møte

12

juni 2019

Helsetjenester i en teknologifokusert verden - hva med fokus på risikostyring og nytteverdi?

Utviklingen av nye teknologiske løsninger åpner stadig nye muligheter for effektivisering og tilpassing av helsetjenestene, men utviklingen er imidlertid ikke uproblematisk.

Tid: 11:30 - 15:30 - Vi starter med lunch. 

Sted: Innovasjonsparken, Måltidets Hus, møterom Hos Ingrid, Stavanger  

Utviklingen av nye teknologiske løsninger åpner stadig nye muligheter for effektivisering og tilpassing av helsetjenestene. Dette er av stor betydning for både de store helseforetakene, kommunene og den enkelte pasient. Den pågående utviklingen er imidlertid ikke helt uproblematisk. Skal vi lykkes med å få det meste ut av dette er det flere problemstillinger som må håndteres bedre enn i dag. Disse inkluderer blant annet følgende temaer:  

Risikostyring

Det tas i dag i bruk løsninger som i praksis kan ha alvorlige konsekvenser ved feil, men hvor risiko ikke styres systematisk. I praksis er det ofte slik at de eneste sikkerhetskravene som følges opp systematisk er de som er relatert til håndtering av personopplysninger, til tross for at sikring av helse og effektiv utførelse av helsetjenester åpenbart er minst like viktig.

Reell nytteverdi, for institusjoner og pasienter

Som ved all annen teknologisk utvikling som går raskt er det vanskelig å skille mellom utvikling som gjøres fordi det er teknologisk mulig, og det som utvikles for å dekke reelle behov. Det er nødvendig å utvikle og ta i bruk metodikk som sikrer mer behovsdrevne prosesser, slik som f.eks. 3P-prosjektet

For å adressere disse problemstillingen inviterer vi representanter fra både myndigheter, bedrifter, helseinstitusjoner, kommuner, helsepersonell, utdanning og forskere til et seminar hvor problemstillingen vil belyses og diskuteres.  

Formålet med seminaret er å øke bevisstheten og forståelsen for disse problemstillingene, og på denne måten starte en prosess med forbedringer. Seminaret tar således sikte på å peke fremover, ved å bidra til at relevante problemer adresseres og at aktiviteter initieres for å løse disse. 

Målgruppen for dette seminaret er bred, og inkluderer:

  • Myndigheter, fordi de både definerer premissene og utfører tilsyn.
  • Kommuner og helseforetak, fordi de anskaffer og drifter de teknologiske løsningene.
  • Leverandører av tekniske løsninger og tjenester.
  • Helsepersonell, fordi det er de som i praksis skal bruke de teknologiske løsningene
  • Forskere og fagspesialister på risikostyring og prosjektgjennomføring, fordi det er disse som må bistå næringen med å etablere praktisk brukbare metoder.
  • Utdanningsinstitusjoner 

Agenda:  

11:30 Lunch og mingling 

12:00 Velkommen v/ Arild Kristensen, daglig leder Norwegian Smart Care Cluster  

12:05  Teknologi i helse - Muligheter, behov og risiko v/ Rune Winter, Multiconsult  

12:25 Velferdsteknologi - en forutsetning for trygge og gode tjenester, Geir Sverre Braut, seniorrådgiver SUS, professor UiS/HVL    

12:50 Ansvar? Sikkerhetsfaglige og formelle vurderinger ved innføring av ny teknologi.

v/ Geir Sverre Braut, seniorrådgiver SUS, professor UiS/HVL  

13:15 Confronting the risks of implementing new technologies-from artificial intelligence to biomedical devices in health services. Paul Barach, Clinical Professor, Children's Hospital, Wayne State University School of Medicine, International Academy for Design and Health.

13:40 - Pause  

14:00 Livskritiske oppgaver, umodne løsninger og aktører uten kompetanse. En fest uten risikostyring.

v/ Bjarte Bøe Leder, avdeling for velferdsteknologi, Helsehuset,  Stavanger kommune  

14:20 Hvordan kan helseteknologi og kunstig intelligens brukes til å bedre norsk pasientsikkerhet?"

v/ Athar Ali Tajik, Medisinsk fagdirektø, Statens Undersøkelseskommisjon for helse og omsorgstjenesten  

14:45 Digital sanntids prosesstøtte for gode pasientforløp, pasientsikkerhet og effektive tjenester

v/ Marit Strandquist, Sensio 

15:05 Gevinstrealisering v/ Håkon Brydøy - SUS

Relaterte dokumenter:

Arkiv