Temposkifte for norsk helsenæring

- Med veikartet skal vi få fart på norsk omstilling og gi næringslivet verktøyene de trenger for å utvikle smarte løsninger på utfordringene vi står ovenfor, sier Næringsminister Jan Christian Vestre
Vis fakta

Regjeringens "veikart for helsenæringen" ble lansert den 23. august av Næringsminister Jan Christian Vestre og Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Gjennom 41 tiltak vil veikartet bidra til lønnsom næringsutvikling og bærekraftige helse- og omsorgstjenester.

Klyngeleder Arild Kristensen og Næringsminister Jan Christian Vestre. Her fra et besøk i HelseCampus Stavanger høsten 2022.

Temposkifte for norsk helsenæring

Næringsminister Jan Christian Vestre og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterte i dag et nytt veikart for helsenæringen. -Dagen i dag markerer et veiskille for videre satsing på helsenæring i Norge, sa helseministeren i sin innledning.

Tekst: Therese Oppegaard / Regjeringens pressemelding

- Dette har vi jobbet for - og dette har vi ventet på!, sier klyngeleder Arild Kristensen med et smil da lanseringen av det nye Veikartet for Helsenæringen er overstått.

Formålet med veikartet er å stake ut en kurs og konkretisere regjeringens ambisjoner for helsenæringen. Det skjer gjennom 41 tiltak og 12 innsatsområder. Med veikartet ønsker regjeringen sette tydelig retning for hvordan næringslivet skal være en del av løsningen i et bærekraftig helsevesen, og understreker viktigheten av å styrke hjemmemarkedet.

– Det ligger et stort potensial for nærings- og industriutvikling i helse- og livsvitenskap. Vi står ovenfor en situasjon der vi blir flere eldre og færre helsearbeidere. Med veikartet skal vi få fart på norsk omstilling og gi næringslivet verktøyene de trenger for å utvikle smarte løsninger på utfordringene vi står ovenfor, sa næringsminister Jan Christian Vestre under lanseringen.


Fokus på tilgang til test og pilotering

Næringsministeren var også tydelig på at staten må bidra mer for å gi helsenæringen bedre tilgang til test-, pilot- og oppskalerings fasiliteter. Med strenge krav og lange utviklingsløp ønsker regjeringen å være med redusere risikoen ved blant annet å styrke den etablerte katapult ordningen slik at det svarer på behovene til helsenæringen. Katapult er en en støtteordning for flerbrukssentere innen simulering, test og pilotering, og gir små- og mellomstore bedrifter tilgang til verktøy og kompetanse de ellers ikke ville hatt.

- Tilgang til test og pilotering er noe klyngen har hatt stort fokus på de siste årene, blant annet gjennom utviklingen av Norwegian Smart Care Lab og etableringen av HealthCatalyst. I 2020 kom vi og de andre klyngene med en skisse til en Norsk helsekatapult på oppfordring fra SIVA. Vi er glad for å se at regjeringen tar behovet på alvor og at det nå skal utarbeides en plan for hvordan dette skal realiseres, sier Kristensen.


Ny grønn og lønnsom næringsutvikling

Det nye veikartet baner også vei for at helsenæringen tar en større posisjon som en av de grønne næringene Norge skal satse på videre. Dette sammenfaller godt med at helsenæringen før sommeren ble utpekt som den fjerde nasjonale eksportfremmesatsingen under «Hele Norge eksporterer». Grønn plattform trekkes også frem som et mulighetsrom for næringen til å jobbe frem større prosjekter.

– Helsenæringen har en naturlig plass i et lavutslippssamfunn. Vi tror vi kan øke eksporten fra helsenæringen betraktelig, og dette vil bidra til å løse globale utfordringer og skape arbeidsplasser i vårt eget land, kommenterte Vestre og la til at det vil komme finansiering til dette.


Regjeringens 12 innsatsområder for å styrke helsenæringen:

 • Videreutvikle katapultordningen med et tilbud som treffer helsenæringen
 • Sikre at forskningsmiljøer både i privat og offentlig sektor skal få rask og relevant veiledning av høy kvalitet når de skal gjennomføre kliniske studier i Norge.
 • Utforme en konkret innretning til revidert klyngeprogram som legger til rette for samarbeid og videre innsats mot en superklynge.
 • Etablere en helseteknologiordning som støtter innføring av ny velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten.
 • Legge til rette for næringslivets tilgang til offentlige helsedata.
 • Siva gis i oppdrag i samarbeid med Forskningsrådet og Innovasjon Norge å utrede hvordan helsenæringen i større grad kan få nytte av katapultordningen, herunder vurdere om det skal etableres et eget senter for næringen eller om det skal gjøres tilpasninger eller utvidelser i de øvrige sentrene.
 • Innrette FORNY slik at FoU-institusjonene selv tar et ansvar for kommersialisering i tidlig fase.
 • Bidra til å mobilisere norske søkere fra helsenæringen inn mot EUs programmer og ordninger.
 • Vurdere tiltak for å styrke kompetansen om immaterielle rettigheter i helsenæringen.
 • Føre en aktiv næringspolitikk som bidrar til gode samlede rammevilkår som legger til rette for private investeringer og videre vekst.
 • Sørge for økt bevissthet i offentlig sektor om innkjøpsansvar.
 • Sammen med relevant næringsliv utvikle og igangsette en egen eksportfremmesatsing innen helsenæringen som del av Hele Norge eksporterer.

Veikartet i sin helhet kan lastes ned her. Opptak fra lanseringen finner du her.

Arkiv