Samarbeid for å styrke investor-arbeidet

Ketil Widerberg, Oslo Cancer Cluster, Hanne Mette Dyrlie Kristensen, The Life Science Cluster, Arild Kristensen, Norwegian Smart Care Cluster, Lena Nymo Helli, Norway Health Tech. Fraværende: Line Kjelstrup, Biotech North

Samarbeid for å styrke investor-arbeidet

Klyngene har en unik rolle i å øke private investeringer til norsk næringsliv. Fem norske klynger innen helse og livsvitenskap samarbeider nå om investorarbeid og internasjonalisering slik at enda flere norske bedrifter skal lykkes.

Tekst: Åse Solberg, The Life Science Cluster

Sammen med The Life Science Cluster, Oslo Cancer Cluster, Norway Health Tech og Biotech North skal Norwegian Smart Care Cluster sørge for en samlet innsats for å presentere norske bedrifter til nye og eksisterende investorer klyngene har kontakt med. Prosjektet er støttet av Viken fylkeskommune over to år og ledes av The Life Science Cluster.

– Klyngene har allerede et godt samarbeid på flere områder. Nå styrker vi dette ytterligere, og systematiserer og samordner arbeidet med investorer og internasjonalisering. Prosjektet vil lage en metodikk for å presentere norske selskaper for nordiske og internasjonale investorer. Målet er at enda flere bedrifter skal lykkes når vi samarbeider, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO, The Life Science Cluster.

Urolige markeder og lavere investeringsvilje

Livsvitenskap og helseteknologi er motsykliske næringer og skaper løsninger verden trenger i omstilling og utfordrende tider, men til og med denne typen selskaper opplever at investorene har færre midler tilgjengelig enn tidligere.

– Prosjektet har vært planlagt en god stund, men timingen er dessverre svært god nå. Vi ser at urolige finansmarkeder gjør det vanskeligere for selskaper å hente nok investeringer til å følge planlagte utviklingsløp. Det er alvorlig. Løsninger som møter mange av de store helseutfordringene som kommer i årene framover, risikerer å ikke blir realisert fordi bedriftene mangler midler, sier Lena Nymo Helli, CEO, Norway Health Tech.

Lange og kompliserte utviklingsløp

Bedrifter som utvikler løsninger innen helse og livsvitenskap må gjennom lange, kompliserte og kapitalintensive utviklingsløp med høy risiko. Det betyr at selskapene har behov for ulike investorer til ulik tid i utviklingsløpet – helt fra forskning til produktlansering.

Selskapene trenger derfor investorer med ulik kompetanse, med ulik markedsforståelse og ulike nettverk i ulike markeder. Selskapene finner noen slike investorer i Norge, men langt fra nok til å bringe produktene sine helt frem til markedet. Klyngene med sine solide internasjonale nettverk er svært viktige for at selskapene skal finne riktig kompetanse til riktig tid i utviklingsløpet.

– Vi vet at selskapene ikke bare trenger penger, men kompetent kapital, spesielt i begynnelsen av utviklingsløpet. Da er det svært viktig å finne riktig investor. Alle klyngene legger til rette for dette og har gjort det i flere år. Gjennom dette samarbeidet øker vi både tilgangene til antall investorer og profesjonaliserer måten vi presenterer selskapene våre til dem, sier Ketil Widerberg, General Manager, Oslo Cancer Cluster.

– Helseteknologiselskaper utvikler nye løsninger, men det tar ofte lang tid å få dem tatt i bruk i helsetjenesten. Kompetente investorer kan bringe kapital og erfaring om hva som har fungert i andre land, og bidra til at selskapene både står ut løpet, og får nye løsninger fortere til pasienter, helsevesen og samfunnet, sier Arild Kristensen, CEO, Norwegian Smart Care Cluster.

Banebrytende klyngesamarbeid

Klynger er døråpnere for privat kapital. De fem klyngene samarbeider i dette prosjektet om å utvikle eksisterende investornettverk, samt å kartlegge og mobilisere investorer som har interesser innen og på tvers av teknologiområder. På denne måten ønsker de samarbeidende klyngene å øke interessen nasjonalt og internasjonalt for norske teknologier og selskaper.

– Våre medlemsselskap konkurrerer i et internasjonalt marked. Når investorer søker etter gode investeringsprosjekter, er de i utgangspunktet ikke opptatt av hvilket land prosjektet har opprinnelse i. De er i alle fall ikke opptatt av hvilke deler av et norsk økosystem det tilhører. Vi er svært bevisste på at vi med dette samler oss som en norsk kraftfull satsing for livsvitenskap og helseteknologi – som har mange interessante løsninger for de rette investorene, både norske og internasjonale. Det sier Line Kjelstrup, Cluster Manager, Biotech North.

Viktig eksportområde med stort vekstpotensial

Norge står overfor en stor omstilling, og har behov for nye eksportområder. Helseteknologi og livsvitenskap er allerede et betydelig eksportområde i Norge, men har potensial for å bli mye større. I 2021 eksporterte helseindustrien for 27 mrd. i 2021. Det viser en rapport fra Menon om verdien av norsk helseindustri fra 2022. Klyngene har vært sentrale i å få på plass et felles innspill fra bransjen som nå har resultert i en norsk eksportsatsing på helsenæringen.

– Vi må tiltrekke flere investeringer til Norge, slik at mer av verdiskapingen av norske innovasjoner forblir i Norge. Slik kan de bedriftene vi nå jobber med nå bidra til at Norge når målet om doblet fastlandseksport innen 2030, sier Hanne Mette Dyrlie Kristensen, CEO, The Life Science Cluster.

Arkiv