Ny verktøykasse for suksessfull implementering og effektiv opplæring av e-helse og velferdsteknologi

Ny verktøykasse for suksessfull implementering og effektiv opplæring av e-helse og velferdsteknologi

Hvordan kan vi bidra til å gjøre helse- og omsorgsektoren bedre rustet for å ta imot og anvende ny teknologi i tjenesten? En ny verktøykasse for implementering og opplæring ble presentert i Bergen den 9. mars.

Seminaret var en del av prosjektet DISH (Digital & Innovation Skills Helix in Health), et europeisk fellesprosjekt som søker å gi helse- og omsorgspersonell et bedre grunnlag for å anvende ny teknologi i hverdagen. DISH har som mål å gjøre helse- og omsorgssektoren bedre rustet for å ta imot og anvende ny innovasjon, og øke deres grad av «innovation readiness». Formålet er å identifisere nåværende og fremtidig behov for digital kompetanse, for så å utvikle, teste og presentere ulike konsepter som vil gjøre helse- og omsorgssektoren i stand til å håndtere den digitale transformasjonen på best mulig måte. Prosjektkonsortiet, totalt 19 organisasjoner, består av regionale «triple helix» partnere fra seks europeiske land; Norge, Danmark, Storbritannia, Polen, Tyskland og Spania. Hver av de seks triple helix økosystemene representerer helse- og omsorgssektoren, utdanningsinstitusjoner og helsenæringen (bedrifter/leverandører).

Seminaret samlet rundt 50 personer fysisk på EITRI Innovasjonssenter
Seminaret samlet rundt 50 personer fysisk på EITRI Innovasjonssenter den 9. mars


Verktøykassen

Alle som leverer helse- og omsorgstjenester må forholde seg til en jevn strøm av nye digitale løsninger fremover. Bak denne strømmen ligger store investeringer i form av tid, ressurser og kapital. På den andre siden av implementeringen forventer vi gevinster. Men å putte en digital løsning inn i en etablert arbeidsprosedyre, og forvente at det flyr av seg selv, fungerer ikke alltid godt.

Implementering handler ikke bare om systemer og devicer, det handler også om menneskene som skal bruke teknologien i sin arbeidshverdag. En ny løsning er ikke hele svaret på utfordringene. Vi må også jobbe annerledes, tenke annerledes, og føle oss trygge på teknologien for at det skal fungere og gi full effekt.

Og det er her resultatene fra DISH prosjektet kommer inn. Etter tre år nærmer prosjektet seg slutten, og den 9. mars la det norske prosjektkonsortiet frem "DISH verktøykassen" for om lag 50 deltakere på EITRI innovasjonssenter i Bergen. Verktøykassen består av 3 nye verktøy som er testet ut både i norsk og europeisk kontekst:

  • Et planleggingsverktøy
  • Et verktøy for ferdighetstrening
  • Et verktøy for planlegging av kompetansevurdering

I tillegg delte de to kommunene som har deltatt i den norske utprøvingen av verktøyene sine erfaringer. Begge kommunene var enige om at DISH verktøyene hadde bidratt positivt inn i innføringen av ny teknologi.

-Verktøykassen fra DISH bidro til at vi fikk identifisert de ulike aktørene som måtte være med i planleggingen tidlig i forløpet. Vi ble også oppmerksom på hvordan vi måtte tilpasse kommunikasjonen og planene i forhold til hvem vi skulle nå, og dette var veldig nyttig for oss, sier Anita Lønnebakken Sævild som er prosjektleder i Vaksdal Kommune.

Anita Lønnebakken Sævild deler erfaringene Vaksdal kommune har gjort ved å bruke DISH verktøyene


Viktigheten av offentlig privat samarbeid

Etter presentasjonsrunde ble det satt sammen tverrfaglige grupper, hvor hensikten var å dele erfaringer og utfordringer på tvers av helsetjenesten, næringsliv og akademia. Gruppene diskuterte hva det er som gjør at teknologi ikke blir tatt i bruk i stor nok grad i dag, og hvilke kritiske suksessfaktorer som må være på plass for å lykkes med implementering av nye løsninger. Diskusjonene belyste blant annet viktigheten av et godt offentlig-privat samarbeid, og at en sertifiseringsordning for trening og opplæring i e-helse og velferdsteknologi vil kunne være et godt verktøy for å engasjere ansatte.

Paneldiskusjon under DISH seminar
Gode diskusjoner i panelsamtalen etter gruppearbeidet.


- Å høre resultatene fra DISH prosjektet har vært en øyeåpner for meg, sier Tone Skår, avdelingsleder for Norwegian Smart Care Cluster i Vestland. - Jeg tror det er et mulighetsrom her for leverandørene til å hjelpe helsetjenesten med å skalere opp bruk av helseteknologi. Med utgangspunkt i DISH konseptene kan leverandørene utvikle skreddersydd opplæring som varer, gjennom jevnlig oppfølging og tilpasning til brukernes behov.


Neste steg

DISH prosjektet avsluttes formelt ved utgangen av April 2022, men prosjektleder for den norske "triple helixen" er tydelig på at arbeidet på ingen måte er ferdig med dette.

- Nå starter jobben med å tilpasse dette til norsk kontekst, sier Tone Elin Mekki, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet. - Vi må sørge for at denne verktøykassen blir kjent og tatt i bruk, og for å oppnå det tror vi at vi må få det til å passe inn med allerede eksisterende verktøy som helsesektoren bruker i dag. Så dette skal vi jobbe videre med i tiden som kommer.

Når verktøykassen er ferdig oversatt, vil den tilgjengeliggjøres på klyngens nettside. Ta gjerne kontakt med Therese for mer informasjon om DISH prosjektet.

Arkiv