"Innovasjon Norge inviterer norske bedrifter til å søke midler fra programmet Visjon 2030 som skal avlaste risiko i utvikling, pilotering og skalering."

Har du en nyskapende løsning som kan hjelpe utviklingsland å løse utfordringer innen helse?

I lys av COVID-19-pandemien er det store behov for krisetiltak. Mange utviklingsland vil være spesielt sårbare i denne globale krisen. Visjon 2030 kan være med å finansiere prosjektet.

Teksten er hentet fra Innovasjon Norge sin nettside

Global helsesikkerhet er avhengig av at alle land har god beredskap. Global helsesikkerhet er ikke sterkere enn det svakeste leddet. Koronapandemien forverrer en allerede vanskelig situasjon for befolkningen i land og områder som er rammet av humanitære kriser. Ikke minst flyktninger og internt fordrevne vil være sårbare for smitte og ha vedvarende behov for beskyttelse, husly, mat, vann og grunnleggende helsetjenester.

Innovasjon Norge inviterer norske bedrifter til å søke midler fra programmet Visjon 2030 som skal avlaste risiko i utvikling, pilotering og skalering. Det legges vekt på at søkerne samarbeider med relevante partnere for å sikre god kontekstforståelse, markedskompetanse og lokal forankring i prosjektene. Partnerskapet skal bidra til å utvikle produkter og løsninger som det er behov for og som raskt kan skaleres.

Generelle søkekriterier for Visjon 2030

 • Søker må være en bedrift som er registrert i Norge
 • Ordningen er for både små, mellomstore og store bedrifter
 • Bedriften må ha evne til å gjennomføre en innovasjonsprosess og etablere løsningen i et krevende, kommersielt marked.
 • Prosjektet må involvere en partner som er til stede lokalt. Relevante partnere kan være FN og frivillige organisasjoner, forskningsinstitusjoner eller andre bedrifter.
 • Prosjektet bør ha en utviklings-/ innovasjonskomponent
 • Prosjektet må gjennomføres i ett eller flere av de 85 landene som mottar norsk bistand. Prosjekter som gjennomføres i ett eller flere av de 16 partnerlandene i norsk utviklingspolitikk prioriteres (Etiopia, Ghana, Malawi, Mosambik, Tanzania, Uganda, Colombia, Indonesia, Myanmar, Nepal, Afghanistan, Mali, Niger, Somalia, Sør-Sudan, Palestina).

Nye kriterier i den ekstraordinære utlysningen relatert til COVID-19 respons innen helse

 • Det prioriteres teknologi og løsninger som kan skaleres og ha stor effekt. Det er fokus på løsninger som kan møte umiddelbare behov. Samtidig ønsker man å styrke helsesystemene i sårbare land og evnen til å håndtere de langsiktige konsekvensene av koronakrisen.
 • Det prioriteres produkter og løsninger som er kommet langt i utviklingsfasen og som enkelt kan tilpasses, kommersialiseres og skaleres opp.
 • Fokus er på utviklingslands konkrete behov for produkter og løsninger innen beskyttelse og smittevern, diagnostikk, behandling og tiltak rettet spesifikt mot koronarespons.
 • Produkter og løsninger kan komme fra andre relevante industrier.
 • Produkter og løsninger kan også være rettet mot områder som indirekte hindrer spredning, informasjonsspredning, datainnsamling og analyse og generelt bidrag for effektiv koronarespons.
 • Implementering i land i Afrika sør for Sahara prioriteres.

Utvalgskriterier

Her er de viktigste punktene som må være dekket i søknaden. God refleksjon rundt disse punktene vil bli vektlagt i søknadsprosessen.

 • Relevans - prosjektets relevans i forhold til mål og føringer for Visjon 2030 spesielt rettet mot COVID-19 respons
 • Prosjektets omfang - minimum prosjektstørrelse er 1,5 millioner norske kroner. Normal prosjektlengde er 1-3 år.
 • Kun kostnader påløpt etter innvilgningsdato vil bli godkjent.
 • Prosjektet må inneha forsknings-/ utviklingsaktiviteter for et produkt eller en tjeneste. Søker må eie eller ha disposisjonsrett over de immaterielle rettighetene.
 • Markedspotensial - hvilket behov hos bruker vil innovasjonsprosjektet søke å løse? Hva er markedsmulighetene for produktet/løsningen utover pilotfasen? Hvordan kan løsningen skaleres? Hvilke bruker- og samfunnseffekter vil løsningen gi?
 • Partner(e) - hvordan vil hver partner bidra i innovasjonsprosjektet, og hvilken kompetanse og markedsstøtte kan søkerbedriften hente fra et samarbeid med partnere?
 • Bærekraft - i hvilken grad vil innovasjonsprosjektet påvirke miljø og samfunnsmessige forhold i markedet?
 • Økonomisk gjennomføringsevne - søker og partnere må synliggjøre at de har tilstrekkelige finansielle midler til å gjennomføre innovasjonsprosjektet, og samtidig opprettholde daglig drift gjennom prosjektperioden og frem til markedslansering.
 • Fagkompetanse - søker i samarbeid med partnere må inneha relevant kompetanse til å administrere, utvikle og gjennomføre innovasjonsprosjektet.
 • God forretningsskikk - Innovasjon Norge skal bidra til en bærekraftig utvikling, herunder til økt samfunnsansvar. Innovasjon Norge forventer at kunder og samarbeidspartnere har retningslinjer for etikk og samfunnsansvar i virksomheten. Les mer om dette på våre hjemmesider: Bærekraft og god forretningsskikk

Om samarbeidspartnere

Utviklingsland er krevende markeder der samarbeid med riktig partnere styrker forretningsmodellen og fører til bedre nettverk og posisjonering. Det er derfor vesentlig at prosjektet har relevante partnere som er godt forankret lokalt. Dette kan være FN, frivillige organisasjoner, universitetsmiljøer eller bedrifter med lokal tilstedeværelse.

Partnere som er en del av innovasjonsprosjektet, skal delta aktivt og ha en tydelig definert rolle. Partnernes kompetanse, arbeidsinnsats og finansiering må være hensiktsmessig for prosjektet og bidra til å styrke muligheten til å ekspandere inn i et nytt marked.

Finansiering

Hvor mye støtte en bedrift kan få er avhengig av størrelsen på bedriften og prosjektet, i tillegg til prosjektets kostnadsrammer. Dette er regulert av reglene om statsstøtte i EØS-avtalen. Les mer om EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Det kan gis tilskudd til delvis dekning av prosjektets utviklingskostnader. Dette omfatter:

 • Personkostnader i forbindelse med utviklingsprosjektet
 • Utgifter til instrumenter, utstyr, areal og bygninger som utelukkende og permanent blir benyttet til utviklingsprosjektet
 • Utgifter til konsulenthjelp og tilsvarende tjenester som utelukkende blir benyttet i tilknytning til utviklingsprosjektet, inkludert forskningsresultat, teknisk kunnskap, patentsøknader, patenter osv. som blir kjøpt eksternt
 • Administrasjonskostnader direkte knyttet til utviklingsprosjektet
 • Andre driftsutgifter (for eksempel materiell, forsyninger og lignende) direkte knyttet til utviklingsprosjektet, herunder leveransen av materialer og tjenester knyttet til eventuell produksjon av prototyper og pilotanlegg
 • Små og mellomstore bedrifter kan inkludere kostnader knyttet til deltakelse på relevante messer, samt investeringer i nye produksjonsmetoder og fasiliteter for å sikre kommersialisering.

Relevante artikler i EØS regelverket:

 • Investeringsstøtte til SMB – Artikkel 17
 • Støtte til konsulentbistand for SMB – Artikkel 18
 • Støtte til SMB til deltakelse på messer – Artikkel 19
 • Forskning og utviklingsstøtte – Artikkel 25

I enkelte tilfeller kan artikkel 22 (etableringsstøtte) og artikkel 28 (innovasjonsstøtte til SMBer) være relevante.

Vilkår for utbetaling

Innovasjon Norge forholder seg til søker i innovasjonsprosjektet.

Tilskuddet tildeles i tråd med de til enhver tid gjeldende standardvilkår for Innovasjon Norge. Disse er spesifisert i tilbudsbrevet. 30 prosent av tilskuddet utbetales forskuddsvis når vilkår for tilskudd er oppfylt og prosjektet har startet. 50 prosent av tilskuddet utbetales etter en avtalt milepælsplan, og resterende 20 prosent utbetales når prosjektet er avsluttet. Utbetaling skjer mot:

 • Revisorgodkjent prosjektregnskap
 • Dokumentasjon for at prosjektet følger forutsatt fremdriftsplan
 • Dokumentasjon som viser hvordan påløpte kostnader, er finansiert
 • Framdriftsrapport

Framdriftsrapport skal minimum inneholde:

 • En beskrivelse av de resultatene prosjektet har oppnådd så langt. Oversikten må:
 • vise leverte produkter/tjenester sammenlignet med planlagte produkter/tjenester
 • vise prosjektets fremdrift mot oppnåelsen av brukereffekten;
 • om mulig, beskrive sannsynligheten for at samfunnseffekten oppnås
 • En beskrivelse og vurdering av avvikene fra siste godkjente prosjektplan
 • En kort beskrivelse av risikofaktorer som har materialisert seg i prosjektet, inkludert hvordan disse har blitt håndtert i rapporteringsperioden og/eller vil bli håndtert i fremtiden. Det skal alltid redegjøres for identifiserte risikofaktorer relatert til klima og miljø, likestilling, korrupsjonsbekjempelse og menneskerettigheter.

Sluttrapporten skal også inneholde et avsnitt om markedssiden, og oppdaterte planer for markedslansering av produktet eller løsningen.

TIL SØKNADSSKJEMA

Arkiv