"St. Olavs hospital inviterer leverandører og andre aktuelle til markedsdialog for å presentere behovet til sykehuset."

Har din bedrift løsninger for fagfeltet psykisk helse?

St. Olavs hospital søker bedrifter som ønsker å samarbeide om å skape fremtidens løsning for opplæring av studenter og ansatte innenfor fagfeltet psykisk helse.

Fagområdet psykisk helse har i liten grad utnyttet mulighetene som ligger i eksisterende og kommende teknologisk utvikling. Psykiske lidelsen rammer alle deler av befolkningen, og nye løsninger for opplæring og trening vil kunne gi store gevinster for samfunnet. 


Konkurranse for å få hjelp

Prosjektet teknologiassistert opplæring innenfor psykisk helse er tildelt 10 millioner fra Innovasjon Norge til bruk i utviklingen av innovative løsninger for opplæring og trening innenfor fagfeltet psykisk helse, og sykehuset vil i løpet av 2020/2021 utlyse og gjennomføre en konkurranse der målet er å tildele ett eller flere innovasjonspartnerskap til leverandører som kan bidra til å løse behovet til St. Olavs hospital.


Inviterer til dialog med markedet 

I forkant av konkurransegjennomføring ønsker St. Olavs å invitere leverandører og andre aktuelle til markedsdialog for å presentere behovet til sykehuset, samt diskutere mulige utviklingsretninger og innovasjonsrom. Innspill fra markedsdialogen vil kunne inngå i videreutvikling av behovsbeskrivelsen som skal inngå i konkurransedokumentene.

 

Målgrupper for markedsdialogen

  • Interesserte leverandører som kan være utviklingspartner av systemer og/eller teknologi som kan bidra til å løse behovet St. Olavs hospital har beskrevet.
  • Andre statlige virksomheter som har sammenfallende behov med St. Olavs hospital: kommuner, forskningsmiljø og virkemiddelapparat

 

Hva St. Olavs hospital ønsker å få belyst gjennom dialog med markedet

  1. Lære mer om hva som finnes av pågående utvikling i markedet og trender knyttet til bruk av teknologi i opplæringssammenheng. Finnes det allerede slike systemer i markedet? I så fall – hvordan kan de dekke behovene til St. Olavs hospital, NTNU og Melhus kommune?
  2. Synliggjøre markeder i helsevesenet med behov for tilgjengelig og brukervennlige systemer for trening og opplæring av studenter og ansatte innen fagfeltet psykisk helse.
  3. Etablere kontakt og dialog med andre offentlige aktører – kommuner, universitet, andre offentlige aktører og forskningsmiljø – som har behov for å utvikle system for opplæring og trening av studenter og helsepersonell.
  4. St. Olavs hospital er opptatt av å formidle anskaffelsesbehovet på en forståelig måte. Hvordan vil du som leverandør beskrive deres behov med egne ord, slik at de kan lage et godt konkurransegrunnlag.

 

 

Deltakelse på dialogkonferansen

Tid: 9. juni fra klokken 10:00 - 13:00

Sted: Dialogkonferansen og -aktiviteter vil formidles og gjennomføres via nettbasert plattform. Informasjon om pålogging sendes ut etter at påmeldingsfristen er utløpt. Det vil ikke være mulig å delta fysisk.

 

Påmelding: 

MELD DEG PÅ HERPåmeldingsfrist: 4. juni

Dialogkonferansen vil i utgangspunktet foregå på norsk, men med mulighet for å legge til rette for engelsk dersom det er særskilte behov som tilsier dette.


MER INFORMASJON:

Se dialognotat, offentlig utlysning og nettsiden for prosjektet.

 

Kontaktperson:

Erlend Thorup

Rådgiver/prosjektleder

Psykisk helsevern, divisjonsstab St. Olavs hospital HF

Telefon: 98419611

E-post: erlend.thorup@stolav.no

Arkiv