"Vi er utrolig glade for at vi nå har inngått en regional avtale med Helse Midt-Norge."
- Heidi Blengsli Aabel, administrerende direktør i CheckWare

Ny regionavtale bidrar til nasjonal standard for digital pasientmedvirkning

Helse Midt-Norge inngår en langsiktig avtale med CheckWare innen digital pasientmedvirkning. Avtalen gjelder både psykisk helsevern og somatikk og har en verdi på 30 millioner kroner.

Teksten er hentet fra Helse Midt-Norge sin nettside.

- Vi håper å se de positive effektene av at alle fire helseregionene har valgt samme verktøy. Det er i tråd med statsrådens ønske om å bringe helsetjenestene ut til brukerne og viktig for å få på plass pasientenes helsetjeneste, sier spesialrådgiver Per Olav Skjesol i Helse Midt-Norge.

Klinikksjef Elin Ulleberg ved Klinikk Psykisk Helsevern allmenn rehabilitering og sikkerhet på St Olavs Hospital sier dette er noe hun har ventet på lenge.

- I utgangspunktet har det vært altfor lite systematikk i å innhente strukturerte data når det gjelder brukereffekt og tilfredshet med helsetilbudet. En inngåelse av en regional avtale med CheckWare, som gir tilgang til en slik test-infrastruktur, er gode nyheter for pasientene, og for videreutviklingen av tjenestene, mener Ulleberg.

CheckWare utvikler løsninger som skal gjøre hverdagen vesentlig enklere og bedre for helsepersonell og pasienter. Selskapet er markedsleder innen bruk av digitale helsetjenester, og ambisjonen på sikt er å bli en betydelig internasjonal aktør innen digital pasientmedvirkning.

Lavere kostnader og deling av kompetanse

Alle helseregionene i Norge har nå anskaffet CheckWare.

- Det er noen klare fordeler med at alle fire helseregionene har valgt et landsdekkende dataverktøy. Det bidrar til å standardisere helsetjenestene mellom regionene. At vi alle nå jobber på samme plattform vil ta ned utviklingskostnadene, og vi kan trekke veksler på felles kompetanse og erfaringer, enten du jobber med pasienter i nord, sør, øst eller vest av landet, sier Per Olav Skjesol.

Avtalen som er inngått, er et resultat av en intensjonskunngjøring for å kartlegge alternative tilbydere av samme type løsning. Ingen andre aktører meldte seg, og dermed gikk Helse Midt-Norge i forhandlinger med CheckWare om en langsiktig avtale.

- Vi har benyttet en del av IT-løsningene tidligere og ønsket å få på plass en regional avtale som dekker alle behov. Det har vært ulike avtaler i ulike foretak, det er langt ryddigere med en konsolidering av avtaleforholdene. Det har vært litt fragmentert mellom fagområder og foretak. Det er viktig for oss å ha kostnadskontroll generelt på IKT-verktøyene. Ved én felles avtale og ett felles abonnement får vi oversikt, samtidig som det blir fleksibelt internt i organisasjonen. Vi oppnår stordriftsfordeler både på drift- og kostnadssiden, sier Skjesol.

Bedre oversikt for alle

CheckWares løsninger gjør at pasientene kan delta digitalt i egen behandling og ta mer ansvar for egen helse. Kundene får effektivisert innsamlingen og oppfølgingen av helseinformasjon. Med tilnærmede identiske avtaler innen psykisk helsevern, rusbehandling og somatikk over hele landet blir det etter hvert mange eksperter på kartlegging av pasientene, inkludert de løpende vurderingene av når de trenger å komme seg til legen.

- Pasientene kan nå sitte i ro og mak hjemme for å fylle ut informasjon som gir en bedre start på utredningen. Det gir også mulighet for å bruke målevektøy på ulike symptomer og funksjon til å evaluere behandlingen sammen med behandler. Dette er verdifulle verktøy som kan utvide informasjonsgrunnlaget når det skal tas beslutninger i et pasientforløp. Behandler kan også få tilgang til ulike verktøy som er spesielt knyttet mot pasientens problematikk og eller behandlingsmetode, opplyser Ulleberg og forteller videre hvorfor dette er så viktig for helse-Norge

- En regional avtale har også mye å si for den videre tjenesteutviklingen i regionen vår. Potensialet for å innhente systematiske tilbakemeldinger fra pasientene og overvåke effekten av tjenestene er endelig til stede. Det vil kunne gi helsetjenesten verdifull kunnskap om hvorvidt vi klarer å hjelpe pasientene og hvilke pasientgrupper vi må jobbe med å forbedre tjenestetilbudet til, sier hun.

Gjennomslag i hele helse-Norge

- Vi er utrolig glade for at vi nå har inngått en regional avtale med Helse Midt-Norge. Helt fra starten har pionerer i Helse Midt-Norge sett potensialet og nytteverdien i våre løsninger. Deres tro på oss, og de tidlige avtalene som ble inngått, gjorde at vi kunne satse videre. Nå har alle fire helseregionene i Norge anskaffet CheckWare. Det betyr at pasienter i hele landet kan delta digitalt i egen behandling, sier administrerende direktør i CheckWare, Heidi Blengsli Aabel.

Salgsdirektør Anders Melbye i CheckWare er sikker på at digitale helsetjenester i hjemmet vil øke fremover.

- Nå er det innført finansieringsordninger som støtter opp under digital pasientmedvirkning. Dette gjør det enklere for sykehusene å ta i bruk CheckWare som en del av sine helsetjenester. For pasientene betyr det mulighet for større medvirkning i egen helsesituasjon. For sykehusene gir det bedre bruk av ressurser og de får datagrunnlag for kontinuerlig forbedring av tjenestetilbudet, mener han.

Ulleberg mener det nå er opp til ledelsen i de ulike helseforetak å utnytte de store mulighetene som regionavtalen åpner for:

- Nå ligger utfordringen hos ledelsen av tjenestene. De må bli enige om hva som kan være gode kvalitetsindikatorer innenfor ulike virksomhetsområder. Klarer man å enes om hvordan det er fornuftig å måle effekten av behandling for eksempel i en allmennpsykiatrisk poliklinikk med hensyn til symptomutvikling, funksjonsnivå, livskvalitet og tilfredshet hos pasienten, vil vi sitte på verdifull kunnskap som kan lette kompetanseplanlegging, fagledelse og legge til rette for utveksling av erfaringer avdelingene mellom. Bedre kvalitetsindikatorer kan bidra til å sikre myndighetens mål om likeverdige helsetjenester, mener hun.

Arkiv