"Emnet tar for seg utviklingstrender i bruk av ny teknologi innen helse, omsorg og sosialtjenester. Det innebærer teknologiske løsninger som individer kan bruke for å øke egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet."
- VID vitenskapelige høgskole
Vis fakta

FAKTA: HVA ER VID?

VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Høgskolen driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi.

Tilbyr cirka 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå

Cirka 4500 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

Bokstavene VID står for verdiene skolen er bygd på: Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.

Mastergrad i medborgerskap eller enkeltemne i velferdsteknologi?

Ønsker du å fremme mangfold, deltakelse, aktivitet og sosialt engasjement i tjenesteyting? Da kan det være aktuelt å ta en mastergrad ved VID vitenskapelig høgskole i Sandnes.

Har du en bachelorgrad som vernepleier, ergoterapeut, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, barnevernspedagoger og lærere/pedagoger innenfor tilrettelagt pedagogikk/helse- og sosialfaglig områder? Nå kan du bygge videre på din kompetanse, og ta en mastergrad i «medborgerskap og samhandling».

Eller kan du tenke deg å bygge på utdanningen din med å ta et enkeltemne i velferdsteknologi som gir 10 studiepoeng på masternivå?

VID vitenskapelige høgskole tilbyr denne høsten begge disse studiene som er svært relevant for dem som vil være med å utforme det digitale Helse-Norge.


Medborgerskap og helse

Dette er et fag som støtter opp under felles europeiske mål om å fremme sosial inkludering og samhold, samt opprettholde bærekraftige og helsefremmende velferdstjenester.

Masterstudiet vektlegger hvordan helse og livskvalitet fremmes gjennom tilhørighet, deltakelse og medvirkning i hverdagsliv, arbeidsliv og samfunnsliv. Masterprogrammet gir innsikt i medborgerskap forstått som borgernes juridiske, politiske, religiøse og sosiale rettigheter. Hovedfokus er på personer i sårbare livssituasjoner på grunn av utfordringer knyttet til helse og/eller funksjonsevne. Medborgerskap innebærer et syn på mennesket i tråd med menneskerettighetene, hvor iboende verdighet er grunnleggende.

Studiet gir kunnskap og ferdigheter i å fremme medborgerskap innen fagfeltene folkehelse og re-/habilitering. Utdanningen gir kompetanse i å fremme medborgerskap gjennom samhandling som bidrar til at borgere får være aktive og deltakende i plan- og beslutningsprosesser – både på person- og systemnivå. I tverrfaglig master i medborgerskap og samhandling utforskes utfordringer og ressurser knyttet til fremtidsrettede velferdstjenester, ved å se blant annet på sosial bærekraft, sivilsamfunn og frivillighet, partnerskap, samskaping og brede medvirkningsprosesser i befolkningen.

Studiet utgjør totalt 120 ECTS (stp). Valgbare emner, tilsvarende 30 ECTS, gir studenten en særlig faglig fordypning i ønsket retning. Studenten kan velge blant emner ved campus Sandnes, eller andre utdanningsprogram i VID, alternativt ved andre høyere utdanninger

Målgruppe og opptakskrav
Studiet retter seg mot samfunns- og tjenesteområder hvor tjenesteyting planlegges, tilrettelegges og gjennomføres. Det stilles krav om minimum bachelorgrad og aktuelle faggrupper er vernepleier, ergoterapeut, sykepleier, fysioterapeut, sosionom, barnevernspedagoger og lærere/pedagoger innenfor tilrettelagt pedagogikk/helse- og sosialfaglig områder. Søkere med pedagogisk eller samfunnsfaglig utdanning med samme omfang, kan tas opp etter individuell vurdering. For disse søkerne må det da dokumenteres minimum ett års relevant velferdsfaglig yrkeserfaring etter endt utdannelse.


Her kan du lese mer og søke på masterstudiet Medborgerskap og samhandling


Enkeltemne i velferdsteknologi
Ved VID vitenskapelige høgskole kan du også ta et enkeltemne i Velferdsteknologi, 10 studiepoeng på masternivå. Dette inngår i masterprogrammet til »Medborgerskap og samhandling».

Emnet tar for seg viktige begreper og utviklingstrender knyttet til temaet, og viser til bruk av ny teknologi innen helse, omsorg og sosialtjenester. Det innebærer teknologiske løsninger som individer kan bruke for å øke egenmestring, samfunnsdeltakelse og livskvalitet. De senere årene har velferdsteknologi blitt viet stadig mer oppmerksomhet. Emnet tematiserer fremveksten av velferdsteknologi og tar opp muligheter og begrensninger for tjenestemottakere, pårørende og tjenesteutførere ved innføring av ulike typer teknologier.

Velferdsteknologi skal gi en bred og nyansert innføring i ulike målgrupper og aldersgrupper. Blant annet barn og unge med nedsatt funksjon, personer med demens eller personer med psykisk sykdom. Norsk og internasjonal forskning på området vil bli presentert i emnet. Ulike former for velferdsteknologiske løsninger vil bli presentert, med vekt på hvilke implikasjoner dette har for tjenesteorganisering, utøvelsen av faglighet og endringer i relasjoner, ansvar og oppgaver i forhold til tjenestemottakere, pårørende og ansatte.

Andre temaer som tas opp er konteksten for fremveksten av denne type løsninger, trender nasjonalt og internasjonalt, samt sentrale problemstillinger knyttet blant annet til design og brukerinvolvering. Gjennomgående i emnet reflekteres det over verdimessige aspekter og etiske dilemma, som verdighet, retten til privatliv, mobilitet, trygghet og sikkerhet. Gjeldende lovgivning på området blir også gjennomgått.

Mer informasjon og studieplanen om emnet velferdsteknologi

Søknadsfrist: 15. april 2019. (mulighet for forlengelse)

Arkiv