Ragne Farmen er prosjektleder for HelseCampus Stavanger

08. apr. 2019

Ragne Farmen er prosjektleder for HelseCampus Stavanger

Ragne Farmen skal leder den nye, regionale, forskningsbasert helseklyngen med navnet HelseCampus Stavanger. Visjonen er «Simulering, sikkerhet og samhandling – læring, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse».

HelseCampus Stavanger er navnet på en regional, forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene. Ønsket, ideen og planene om et slikt senter har eksistert lenge, men nå tar det form.

Midt i smørøyet for helseinnovasjoner
Samarbeidspartnerne og initiativtakerne er Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), Safer Acute Medicine Foundation for Education and Research (SAFER), Stavanger kommune og Norwegian Research Centre (NORCE), og disse har ansatt Ragne Farmen som prosjektleder. Hun har bakgrunn fra UiS som førsteamanuensis II, Næringsforeningen i Stavanger og som forsker og gründer.

Det er også bestemt av Innovasjonpark Stavanger skal huse den møteplassen, visningssenteret og simuleringslab´en som HelseCampus Stavanger ønsker å bygge opp; kant i kant med det nye sykehuset som bygges (SUS2023), og med fysisk nærhet til helseforskningen på Universitetet i Stavanger, Norce og administrasjonen til helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster.

Helsecampus Stavanger skal skape møteplasser for erfaringsdeling, forskning, nyskaping og innovasjoner på tvers av fagmiljøer.

  • Være en attraktiv arena for effektiv testing og simulering av helsekonsepter.
  • Bidra til fremragende undervisning og trening ved hjelp av simuleringsteknologi.
  • Forenkle og profesjonalisere ideer/prototyper av tjenester og produkter gjennom inkubatorer og støtteordninger.
  • Bidra til oppbygging av felles forsknings‐ og innovasjons‐infrastruktur i form av laboratorier, teknologiskutstyr og IKT.
  • Utvikle og forsterke helserelatert næringsliv.


De tre S´ene
HelseCampus Stavanger har valgt de tre S´ene, simulering, sikkerhet og samhandling, som sin visjon. Dette skriver de selv om formålene og målsetningen med å etablere campusen.

Simulering: Det er et økende behov for simulering og læring, spesielt koordinering i team. Fra høsten 2018 tilbyr Universitetet i Stavanger et nytt masteremne i simuleringsbasert læring. Simulering er et viktig satsningsområde på Fakultet for helsevitenskap. Dette skjer i stor grad i SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research – som er et fysisk læringssenter og forvalter av en metode og pedagogikk knyttet til simulering.

Stavanger-regionen har mangeårig banebrytende forskning og innovasjon innen olje- og gass-teknologi. Her inngår også utvikling av avanserte simulatorer for sikrere og mer effektive boreoperasjoner på sokkelen. Dette kan helsesektoren dra nytte av.

Sikkerhet: Universitetet i Stavanger er ledende innen samfunssikkerhet og pasientsikkerhet. SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten – er lokalisert ved universitetet og involverer en stor gruppe forskere med bakgrunn innen helsefag, psykologi, sosiologi, jus, sikkerhetsfag og ingeniørfag. Senteret påvirker og endrer forskning og praksis innen kvalitet og sikkerhet i Norge gjennom å utvikle ny kunnskap og intervensjoner med utgangspunkt i fagfeltet resiliens. Målet er høy kvalitet på god og sikker behandling av pasientene.

Dagens helsesystem krever sikker håndtering av pasientdata og personvern. UiS har høy kompetanse på store datamengder og datasikkerhet, og utvikler ny teknologi som kan tas i bruk av helsesektoren.

Samhandling: Samfunnet blir mer og mer spesialisert og mer komplisert. For å yte god helsetjeneste til befolkningen, må spesialisttjenesten og kommunetjenesten samhandle godt på tvers. Universistetet i Stavanger har i en årrekke forsket på samhandling i helsesektoren og på pårørendes medvirkning. Denne kunnskapen skal bidra til å skape gode løsninger for Helse-Norge.

Arkiv