"Gjennom loggføring gir appen veiledning. Denne veiledningen ble kombinert med råd fra helsepersonell"
- Caroline Farsjø, Institutt for helse og samfunn, UiO
Vis fakta

FAKTA

Appen APPetitus:

https://appetitus.no/

Artikkel og forskningsreferanse:
Caroline Farsjø m.fl: Using a tablet application about nutrition in home care—Experiences and perspectives of healthcare professionals. Health and social care in the community. 2018. DOI: https://doi.org/10.1111/hsc.12685. Sammendrag.

Appen er også brukt i forskningsprosjektet Matlyst, og artikkelen er publisert hos Matlyst.org

Les mer om UiO-prosjektet appetitt

Publisert:
Studien er publisert i tidsskriftet Wiley (oktober 2018), og delt på Forskning.no.

Kostholdsapp styrker engasjementet for ernæring

Appetitus er en nettbrettapplikasjon som skal gjøre eldre mer bevisst på hva de spiser og drikker. Verktøyet er nå testet ved UiO og Oslo kommune, med gode, matlystfremmende resultat.


Dårlig kosthold hos eldre pasienter kan ha store helsekonsekvenser. Nettbrettapplikasjonen Appetitus er utviklet og nå testet i et innovasjonsprosjekt ledet av Universitetet i Oslo og Oslo kommune. Målet er å se om en app kan fremme matlyst hos eldre og forebygge underernæring.


Loggføring gir veiledning
Studien på bruken av applikasjonen i hjemmehjelpstjenesten, viste at den åpnet for dialoger om ernæring mellom helsepersonell og pasient og at den styrket pasientenes engasjement rundt egen helsesituasjon.

– Pasientene ble mer oppmerksom på deres egne kostholdsbehov når de aktivt registrerte hva de spiste og drakk. Gjennom loggføring gir appen veiledning. Denne veiledningen ble kombinert med råd fra helsepersonell, sier Caroline Farsjø, som er ph.d.-kandidat ved Institutt for helse og samfunn.

Helsepersonell i studien rapporterte også at appen gav dem mer autoritet når de kom med ernæringsråd.

INNSIKT: Forskning viser at Appetitus gir helsepersonell viktig innsikt i pasientenes ernæringssituasjon. (Foto: Hilde Garlid, Validé)


Viktig innsikt
Mens kommersielle kostholdsapper gjerne blir utviklet for at brukerne skal gå ned i vekt, skal Appetitus hjelpe brukerne og helsepersonell til å kunne ta gode valg rundt pasientens kosthold, søke å holde vekta og slik bedre helsesituasjonen.

I tillegg til å øke pasientenes engasjementet og forståelse for egen helse, gir applikasjonen helsepersonell viktig innsikt om pasientenes ernæringssituasjon.

– Feilernæring preger helsen til eldre pasienter negativt på mange måter – dårligere livskvalitet, nedsatte fysiske og kognitive funksjoner, komplikasjoner ved akutt sykdom. Å kunne identifisere risiko og gi råd om ernæring er en viktig oppgave for helsepersonell. Studien viser at appen er en viktig kilde til informasjon slik at helsepersonell kan avdekke risiko på et tidligere tidspunkt, forteller Farsjø.

Bruk av kostholdsappen handler ikke om å gjøre radikale endringer i pasientens spisevaner, men å oppmuntre eller individuelt tilpasse tiltak ut i fra behov.

– Når du har levd en langt liv kan det være utfordrende å snu om på etablerte matvaner. Vi må bygge på de rutinene pasienten har og det som fungerer, sier Farsjø.


Utfordringer ved bruk
Selv om konsekvensene ved feilernæring er velkjent, er ernæringsarbeid krevende. God rådgivning er en begrenset ressurs i den norske helsetjenesten. I tillegg vil ofte ansvar for andre praktiske og planlagte oppgaver prioriteres.

– Helsepersonell i studien rapporterte at den største barrieren ved å bruke Appetitus var å prioritere tid. Manglende kunnskap rundt ernæring var en annen bekymring. Det er derfor nødvendig å etablere gode organisatoriske rutiner og krav, for å sikre god ernæringspraksis, sier Farsjø.

Pasientene i studien var rekruttert etter deres evner og forutsetning for å kunne bruke verktøyet, noe som kan ha ekskludert svakere pasientgrupper.

– Å integrere velferdsteknologi i helsetilbudet, også om ernæring, er viktig for å bidra til at eldre kan bo trygt hjemme lengre. Helsepersonell som deltok i studien løftet også behovet for å bruke denne typen applikasjoner som verktøy i å monitorere ernæringssituasjonen til kognitivt svakere pasienter, forteller Farsjø.

ELDREMENY: Ved å loggføre hva man spiser, vil nettapplikasjonen Appetitus også gi deg veiledning om sunt kosthold for eldre, som ofte sliter med underernæring og galt sammensatt kosthold. (Foto: Hilde Garlid, Validé)


Om studien
Helsepersonell og pasienter ble rekruttert i samarbeid med fem hjemmehjelpsdistrikt i Oslo kommune, Tvedestrand kommune, Bærum kommune og Drammen kommune. Videre deltok også Norsk Regnesentral, Helsetelefonen AS og Norway Healthtech i prosjektet som var finansiert av Regionale Forskningsfond – Hovedstaden (prosjektnr. 239060, 2015 – 2017).

I alt deltok 24 helsearbeidere og 29 pasienter i studien. 75 prosent av pasientene registrerte daglig sitt inntak av mat og drikke over en periode på åtte uker. Resten brukte applikasjonen mer sporadisk.

Studien er publisert i tidsskriftet Wiley (oktober 2018), og delt på Forskning.no. Den er også publisert hos Matlyst.no.

Tekst: Thea Cecilie Engelsen,
kommunikasjonsrådgiver Universitetet i Oslo. August 2019

DAGLIG LEDER: Anne Moen er daglig leder i Appetitus, og jobber sammen med prosjektleder Anni Onsager for å spre bruken av nettbrettapplikasjonen blant eldre og helsepersonell. (Foto: Hilde Garlid, Validé)


Hvem og hva er Appetitus?
-Vi er et resultat av forskning. APPetitus as er et ideelt AS. Det vil si at vi har et ideelt og allmennyttig formål og har ikke ervervsmessig virksomhet som hovedmål i Norge, det vil si ikke størst mulig økonomisk overskudd. Appetitus AS har til formål å arbeide for å redusere feilernæring i Norge for å bedre livskvalitet og helsen til befolkningen, og dermed redusere kostnader for samfunnet. Vedtektene forplikter selskapet til å bruke av overskuddet til aktiviteter som tjener selskapets formål. Videre har vi satt et tak på utbytte til 5 prosent av et eventuelt overskudd og et tak for lønn for alle i selskapet, sier Anne Moen, daglig leder som sammen med prosjektleder Anni Onsager utgjør Appetitus-teamet.

Appen APPetitus er et resultat av Forsknings- og innovasjonsprosjektet APPETITT (APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel), støttet av Regionale Forskningsfond - Hovedstaden. Dette prosjektet var et samarbeid mellom Oslo, Bærum, Drammen og Tvedestrand kommune. I teamet var også Universitetet i Oslo med kunnskap om ernæring, eldre og bruk av ny teknologi, Norsk Regnesentral for teknisk utvikling og Helsetelefonen as for callsenter support og test.

APPETITus skal stimulere til matglede og kosthold og bidrar til å forebygge ernæringsmessig risiko, spesielt for eldre. En stor utfordring i framtidas helsetjenester og morgendagens omsorg er innovative tjenester og enkel teknologi for forebygging, egeninnsats og tidlig intervensjon. APPETITT er eksempel på innovasjon for økt trivsel og livskvalitet ved at brukeren har mulighet til å være trygg og aktiv i eget hjem lengre.

Arkiv