"Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektidé fram til et prosjektforslag"
- Innovasjon Norge
Vis fakta

FAKTA

• Innovasjonsrammen fra Innovasjon Norge er på 10 millioner kroner i 2018

• Skal stimulere til samarbeid blant klyngebedrifter

• Søknadsfrister: 30.mai og 15. september

• Spørsmål? Ta kontakt med Arild Kristensen, NSCC arild@valide.no

Innovasjon Norge lyser ut samarbeidsmidler

Har ditt selskap en samarbeidsidé med et eller flere andre selskap? Da kan det være lønnsomt å kaste seg rundt å sende en søknad til Innovasjon Norge før 30.mai.

Innovasjon Norge vil to ganger i 2018 utlyse 5 millioner kroner til Innovasjonsrammen. Første søknadsfrist er 30. mai 2018 og andre gang 15. september 2018.

- Vi er oppmerksom på at fristen til 30. mai er kort, men det ligger til en grunn en forutsetning om at mange klynger allerede har mobilisert prosjekt for Innovasjonsrammen i påvente av en utlysning nå i vår. For dem som ikke rekker søknadsfristen; det vil komme en ny anledning til å melde inn prosjektet til 15. september, skriver Innovasjon Norge på sin hjemmeside.

Medlemsbedriftene i Norwegian Smart Care Cluster er kvalifisert til å søke.


Stimulere til samarbeid

Målet med Innovasjonsrammen er å stimulere bedrifter i klyngen til å samarbeide om å utvikle ideer om nye innovasjonsprosjekter. Dette kan omfatte innovasjoner knyttet til produkter, tjenester, produksjonsprosesser, forretningsmodeller eller markeder. Støtten fra Innovasjonsrammen skal bidra til å utvikle en prosjektidé fram til et prosjektforslag som er modent nok til å kunne bli finansiert fra bedriftene selv eller med risiko
finansiering fra virkemiddelapparatet.

Hensikten med Innovasjonsrammen er avlaste risiko og legge til rette for samarbeidsbaserte innovasjonsprosjekter i klyngene. Følgende retningslinjer legges til grunn for ordningen:

• Det stilles krav til at midlene kun benyttes til samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår, hvorav minst en av bedriftene må være partner eller medlem i klyngen.
• Innovasjon Norge tilbyr maksimalt 50 prosent i tilskudd til hvert enkelt prosjekt
• Prosjektene må innfri kravene for støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter i EØS-regelverket for statsstøtte.
• Den offentlige delfinansiering skal være utløsende for prosjektet
• Prosjektene må tilfredsstille Innovasjon Norges krav for bærekraft. Alle søkere må beskrive hvordan de ivaretar sitt samfunnsansvar gjennom god forretningsskikk, og beskrive eventuelle positive miljø- og/eller samfunnseffektersom følger av prosjektet.
•Bruk av midlene skal rapporteres per januar 2020, eventuelt ut fra en tilpasset milepælsplan

Endret form på utlysning
Nytt i år er at det ikke fordeles rammer på klyngene, men at klyngene melder inn prosjekter fra sine medlemsbedrifter til de to fristene.

Hensikten med omleggingen er å redusere dobbeltarbeid samt å redusere tid fra innmelding av prosjekt til endelig vedtak hos Innovasjon Norge.

Har du spørsmål; ta kontakt med Arild Kristensen, daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster.

Arkiv