Smarte Pasientrom

Smarte Pasientrom

Prosjektet «Smarte pasientrom» inngår i innovasjonsprogrammet «Helse Stavanger 2.0»

Det er Stavanger Universitetssykehus` strategiske satsing for å komme dagens og fremtidens utfordringer til helsevesenet i møte.

Gjennom tilrettelegging og implementering av pasientnær teknologi, ønsker man å gi pasienter større grad av medvirkning i tillegg til at omsorgshender kan brukes der det trengs mest.

Konkret har programmet som mål å:

- Understøtte samhandling med førstelinjetjeneste og internt i spesialisthelsetjenesten.

- Styrke pasientmedvirkning og en bedret mestring.

- Bidra til å etablere en organisasjon og struktur som effektivt utnytter helse- og velferdsteknologi.

Avsluttet
Arkiv