Helse@Hjemme

Helse@Hjemme

Helse@Hjemme er et innovasjonsprosjekt som bygger videre på erfaringene som KOLS-kofferten har gitt.​

Målet er å utvikle og prøve ut en ny teknologisk plattform for oppfølging av pasienter med kroniske lidinger i hjemmet etter utskriving fra sykehus.

Prosjektet skal føre til økt livskvalitet for pasientene, færre innleggelser i sykehus og færre liggedøgn per sykehusopphold.

Prosjektet er en telemedisinsk oppfølging av pasienter etter utskrivelse fra sykehus der de får med seg et nettbrett låst til en applikasjon i 10 dager. Via nettbrettet kan de på dagtid videokommunisere med denne «appen» og overføre vitale medisinske data som puls og SpO2 (blodgassnivå) til en vaktsentral i Eigersund som er bemannet med helsepersonell.

Prosjektet har utviklet og tatt i bruk en teknisk plattform som kan brukes for innhenting av sensordata, videokommunikasjon og utveksling av data mellom aktører i pasientforløpet, både i primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg gjør plattformen det mulig å integrere data mot både sykehusene og kommunene sine system for elektronisk pasientjournal (EPJ).

Helse@Hjemme er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Stavanger HF, Imatis AS, Helse Vest IKT og SINTEF. Det er aktuelt å nytte videre utvikling i prosjektet som utgangspunkt for SINTEF sin konsernsatsing innenfor velferdsteknologi.

Mål:

 • Bidra til mer sømløst forløp for KOLS-pasienter, der brukerens behov står i fokus.
 • Styrke samhandlingen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste.
 • Bedre informasjonsdeling.
 • Gi bruker flere gode dager hjemme.
 • Kompetanse- /erfaringsutveksling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.
 • Introdusere telemedisin som virkemiddel, stimulere til bruk av telemedisin.

Planlagte oppgaver/aktiviteter:

 • Identifisere pasienter egnet for hjemmeoppfølging etter utskrivelse fra sjukehus.
 • Kartlegge pasientforløp i dag.
 • Designe ønsket forløp.
 • Tilrettelegge plattform for kommunale oppfølgingstiltak (basert å Helse@Hjemme).
 • Tilpasse og lage skjema for egenregistrering for pasient (basert på HelsaMi).
 • Vurdere og implementere bruk av sensorer (pulsoksymeter m.m.) til overføring og fjernmonitorering via nettbrett.
 • Vurdere behov for avtale mellom kommuner og SUS vedrørende overføring til drift.

Prosjektperiode: 01.09.14- 31.12.15.

Prosjektansvarlig er Innovasjons-avdeling v/SUS med prosjektmidler av Samhandlings-midler.

USHT er invitert inn i prosjektet og forventes å delta i aktiviteter fra 2015 og utover.

Pågående
Arkiv