Regionalt kompetanse senter for rusmiddelforskning - KORFOR

www.helse-stavanger.no/no/OmOss/Avdelinger/regionalt-kompetansesenter-for-rusmiddelforskning/Sider/default.aspx

Regionalt kompetanse senter for rusmiddelforskning - KORFOR

KORFOR driver forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning på fagfeltet rus i Helse Vest.

KORFOR fungerer som en nettverksorganisasjon som både initierer og deltar i prosjekter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Arkiv