Nasjonalt senter for e-helseforskning

www.ehealthresearch.no

KONTAKTPERSON
Stein Olav Skrøvseth


Nasjonalt senter for e-helseforskning

Vi skaffer til veie kunnskap om e-helse.

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet i 2016 med utgangspunkt i behovet for en kunnskapsbasert utvikling i e-helsefeltet. Senteret skal i de kommende årene etablere seg som en tverrfaglig og uavhengig kunnskapsaktør til nytte for hele helse- og omsorgssektoren.

Faktaboks:

• Våren 2014 anbefalte Helsedirektoratet avvikling av Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin). I dialog med Helse- og omsorgsdepartementet startet Helse Nord et arbeid fra høsten samme året med å utrede etablering av et nytt nasjonalt forsknings- og utredningssenter for e-helse. Våren 2015 fikk senteret klarsignal fra Helse Nord om å begynne omstillingen i tett samarbeid med HOD.
• 1. januar 2016 ble Nasjonalt senter for e-helseforskning opprettet. Senteret jobber sammen med Direktoratet for e-helse og skal lage kunnskapsoppsummeringer og gjøre forskning på innføring av IKT-løsninger i helsetjenesten. Senteret søker også på konkurranseutsatte midler fra for eksempel forskningsrådet og EU.

Arkiv