event

Åpent møte

01

juni 2022

Digital helse-dager 1.-2. juni 2022

Digital helse-dager er en møteplass for felles utfordringer og felles løsninger på tvers av fag og sektor.

En kunnskapsarena for digital helse

Vi inviterer til samskaping innen innovasjon, forskning og utdanning, 1.-2. juni i Bergen. Vi skal skape en sterk arena for digital helse, og synliggjøre kraften for nyskaping som finnes i Alrek helseklynge og i regionen vår. Digital helse-dager skal bli en regional arena med et nasjonalt nedslagsfelt. Vi starter begge dagene sammen før lunsj, stands og mingling, og deler oss deretter i to parallelle spor.

To konferanser blir til èn

Digital helse-dager springer ut fra Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Bergen sine velrennomerte konferanser Teknologi i helse og omsorg (THOM) og KlinIKT. THOM-konferansen har henvendt seg mot de kommunale helse- og omsorgstjenester og KlinIKT mot spesialisthelsetjenesten. De overlapper likevel i både målgruppe og fokus.

Det er mye å lære på tvers av akademia, spesialisthelse og primærhelse – derfor slår vi nå konferansene sammen til en bedre og sterkere arena for digital helse!

Konferanseprogram

Onsdag 1. juni

09:30-10:00

Sted: Troldsalen

Åpning av Digital helse-dager

Velkommen og åpningshilsen av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Arne Torget er konferansier. Torget er poet og underhaldar frå Kvinnherad. Han har lang fartstid som konferansier på kurs og konferansar med oppsummeringar på rim som varemerke. Torget deltok i Norske Talenter i 2019, med framføring av eigne dikt.

10:00-11:00

Sted: Troldsalen

Digitale helsetjenester

Helsetjenester som ytes digitalt

Konferansens første sesjon belyser hva helsetjenester som ytes digitalt gir av muligheter og utfordringer for pasienter og brukere, helsepersonell, teknologer i helsetjenesten, og for teknologien i seg selv. Vi utforsker nasjonale utviklingstrekk og hva vi har fått til på Vestlandet.

Pause og stands

11:00-11:15

Sted: Mingleområdet

En benstrekk og mulighet til å ta en prat med dem som står på stands i mingleområdet.


11:15-12:00

Sted: Troldsalen

Fra fysisk til digital helsetjeneste

I denne sesjonen vil vi se på reisen fra fysisk til digital helsetjeneste, gjennom konkrete eksempler fra Bergen, Sogndal og Hardanger!


Lunsj, mingel og stands

12.00 - 13.00

Sted: Restaurant og mingleområdet

Vi oppsøker stands i mingleområdet, og nyter en deilig lunsj sammen.

Parallelle spor

13:00-16:00

Parallellspor 1: Våre helseopplysninger

Sted: Troldsalen 1

Velger du å følge dette sporet, vil du kunne lære om det innovative og viktige prosjektet Pasientens Legemiddelliste, og erfaringene fra utprøvingen så langt. Vi jobber også med å få på plass en spennende første bolk i dette sporet, følg med!

13:00-14:00 | Våre helsedata - kunnskap i krise og forbedring?

Våre helsedata har vært sentrale for å forstå, forutse og håndtere både kriser og daglig drift. I denne sesjonen utforsker vi hvordan helsedata kan hjelpe oss i krisesituasjoner som under pandemien og når vi nå tar imot store flyktningstrømmer, og i bedre oppfølging av pasienter.

14:00-14:15 | Pause

Vi tar en benstrekk og oppsøker stands i mingleområdet. Dette er også anledningen for å bytte spor for dem som ønsker det.

14:15-16:00 | Pasientens legemiddelliste

Pasientens legemiddelliste (PLL) er en elektronisk oversikt over pasientens legemiddelbruk avtalt mellom pasient og behandler. PLL skal bidra til sikrest mulig behandling med legemidler. Når løsningen er innført nasjonalt, skal flest mulig innbyggere ha en personlig liste over legemidlene de faktisk bruker. Da må alle rekvirenter se og forholde seg til PLL når legemiddelbehandling endres. Øvrig helsepersonell som har behov for det kan lese hvilke legemidler pasienten bruker.

En helhetlig og gradvis utprøving av PLL gjennomføres i Bergen kommune. I denne sesjonen skal vi se nærmere på erfaringene som er blitt gjort så langt i utprøvingen hos fastlegene, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Haukeland universitetssjukehus og hjemmebaserte tjenester.

Parallelle spor

13:00-16:00

Parallellspor 2: Helsenæring - vekst og samspill i Vest

Sted: Troldsalen 2

I denne sesjonen utforsker vi mulighetsbildet for å utvikle helseindustri som skaper gode løsninger for innbyggerne. Vi har en unik kraft med klynger og ulike samarbeid her på Vestlandet – men hvordan få til det gode samspillet som gir resultater?

Vi samler relevante aktører fra brukersiden, helsetjenesten, investorer og bedrifter til debatt og innspill på hva som må til for å lykkes. Bli også kjent med selskap som har lykkes, og noen lovende som er på vei.

Frode Nergaard Fjeldstad, daglig leder for Agenda Vestland, vil være moderator og lede oss gjennom sporet.

13:00-14:20 | Samarbeid med næringsliv - har helsetjenesten et samfunnsansvar for å bidra til vekst i norsk helseindustri?

Vi utforsker hva som skal til for å få til godt samarbeid med næringslivet, og hvordan vi sammen kan utvikle norsk helseindustri.

Vi starter med korte innlegg fra brukerperspektivet, sykehus og kommune. Vi utfordrer investor til å svare på hva som skal til for å få dem på banen, og ser til slutt på hvordan verden ser ut for en norsk e-helsebedrift.

Etter en kort pause avslutter vi med en paneldebatt.

14:20-14:40 | Pause


14:40-15:05 | Mulighetsbildet for Vestland

Vi får presentert funn fra Vestlandsmeldingen og ser på mulighetene for helsenæringen sett fra Norwegian Smart Care Cluster. Vi blir også bedre kjent med hvordan HelseCampus Stavanger og den nye Helseinkubatoren EITRI i Bergen jobber for innovasjon på tvers av ulike sektorer.

15:05-16:00 | De nye og de som fikk det til!

Norce Feedback, Bano, Avans Soma og Motitech er eksempler på bedrifter som har lykkes med å skape arbeidsplasser på Vestlandet. Dette har de fått til bla. gjennom godt samarbeid med helse- og omsorgstjenestene i utviklingen av sine tilbud, tjenester og produkt. Her vil de dele sine erfaringer. Vi avslutter dagens program med energiske pitch fra fire nye fremadstormende selskaper!

18:00 - Konferansemiddag

Sted: Restauranten

Vi ønsker alle velkommen til å delta på konferansemiddag (krever påmelding)

Torsdag 2. juni

09:00-09:30

Sted: Troldsalen

Åpning og markering av Frivillighetens år

09:30-10:05

Sted: Troldsalen

Innledning til tema samhandling og helsefellesskap

God informasjonsflyt mellom de ulike delene av helsetjenesten er krevende, selv med dagens IKT-system. For at nødvendig helseinformasjon om deg og meg skal være tilgjengelig for helsepersonell når de trenger den, må informasjonen kunne deles sikkert og effektivt mellom de som behandler oss på tvers av fylkes- og kommunegrenser.

I denne sesjonen skal vi se nærmere på samhandling og helsefellesskap i regionen og hvordan representanter fra stat, helseforetak, kommuner, fastleger, brukere, og næringsliv kan være med på å utvikle tjenestene sammen.

Pause

10:05-10:20

Sted: Mingleområdet

Vi tar en benstrekk og oppsøker stands i mingleområdet.

10:20-11:05

Sted: Troldsalen

Digital samhandling

Vi får høre om digital samkonsultasjon fra e-helse Vestland, og muligheter og utfordringer for næringslivet.

Pause

11:05-11:20

Sted: Mingleområdet


11:20-12:00

Sted: Troldsalen

Digital støtte til samhandling - hvor lang har vi kommet?

Hvor langt har vi kommet i regionen på å realisere digital støtte for samhandling? Direktoratet for e-helse vil presentere det nasjonale veikartet og status på vestlandet. Vi avslutter med en panelsamtale med Lars Tveit som moderator.


Lunsj, stands og mingel

12:00-13:00

Sted: Restaurant og mingleområdet

Vi oppsøker stands i mingleområdet, og nyter en deilig lunsj sammen!

Parallelle spor

13:00-15:45

Paralellspor 1: Forskningsbasert innovasjon i helse - send inn abstract

Sted: Troldsalen 2

I helsetjenestene overstrømmes vi av ny teknologi, nye løsninger og uante muligheter. Befolkningens behov for helsetjenester er stigende. Digitalisering fremmes som en av løsningene for fremtidens helsetjenester.På denne minikonferansen får du presentert forskning på digitale helsetjenester, digitalisering, og innovativ teknologi i helsetjenestene. Forskning knyttet til COVID-19 er særlig relevant for årets konferanse.

Klikk her for å sende inn abstract, med frist 28. april.

Vi ønsker å høre på deg som forsker i rommet mellom teknologi og helse. Alle som ønsker å presentere sin forskning inviteres til å sende inn abstract på 200 ord som blir fagfellevurdert. Vi har plass til ca. 12 presentasjoner.

Parallelle spor

13:00-15:45

Paralellspor 2: Ledelse og fremtidens helsetjeneste

Sted: Troldsalen 1

Digitalisering av helse krever god samhandling og samarbeid på tvers av helsetjenestene, akademia og næringsliv. Vi har invitert toppledere i spesialist- og kommunehelsetjenesten til å dele med oss. Hva mener de kreves av ledere i fremtidens helsetjeneste og hvilke ledelsesutfordringer ser de ved innføring av helseteknologi?

13:00-14:00 | Digital helse og ledelse

Her får du høre foredragsholdere fra kommune- og spesialisthelsetjenesten, helsenæring og akademia. Hva har de gjort for å legge til rette for etablering av sambrukskultur og hva har de gjort for å motivere medarbeiderne til å ta i brukt digitale helsetjenester?

Vi inviterer til debatt med spørsmålene: Hvilken overføringsverdi har dette for dere som ledere og skapere av fremtidens helsetjeneste? Hvordan vil dere bygge endringskompetanse, møte utfordringer og skape verdi i den virkeligheten dere sitter i?

14:00-14:15 | Utdeling av pris til beste studentposter

Kåring av årets beste studentposter! Dere vil i løpet av konferansedagene få se postere om implementering av e-helseløsninger i kommunesektoren. Studentene ved Høgskulen på Vestlandet sin videreutdanning i e-helse har som eksamensoppgave å lage en poster, og de beste får stille ut på Digital helse-dager. E-helsearbeid krever tverrfaglig samarbeid, og det gjenspeiles også gjennom eksamensformen som er gruppearbeid.

Posterne som får tilbud om å delta på konferansen er vurdert av eksamenskommisjon, og en egen jury kårer den beste posteren.


14:15-14:30 | Pause

Vi tar en benstrekk og oppsøker stands i mingleområdet.


14:30-15:45 | Ledelse av fremtidens helsetjeneste

Fremtidens helsetjenester vil kreve økt grad av samordning på tvers, både innad og mellom organisasjoner. Hva krever det av våre ledere?

15:45-16:00

Sted: Mingleområdet

Fellesavslutning av konferansen

Påmelding - frist 1. mai

Målgruppe

Konferansen er aktuell for fagfolk i alle helse- og omsorgstjenester, forskere og studenter. Vi ønsker også store og små bedrifter fra helsenæringen velkommen, og investorer.

Påmelding

Se lenke nederst.

Påmeldingsfrist er 1. mai

Vilkår påmelding :

 • Avmelding før 1. april 2022
  • Refusjon av deltakeravgift minus kr 250,- i administrasjonsgebyr
 • Bindende påmelding fra 1. april 2022
  • Ingen refusjon av deltakeravgift ved avmelding etter 31. mars 2022.
  • Stedfortreder kan sendes

Priser:

 • Begge dager: kr. 2.000,00
 • En dag: kr. 1.200,00
 • Digital deltakelse: kr. 1.000,00 (stream og tilgng til opptak)
 • Student kr. 200,00
  • inkl. lunsj og pausebevertning
  • NB: Begrenset antall plasser!
 • Student, digital deltakelse: Gratis
 • Utstiller begge dager: kr. 6.000,00
  • Inkluderer: stand, lunsj og pausebevertning for 1 deltaker

Alle priser er inkl. mva. Prisen inkluderer også Gratis popcorn og softis med strø hele dagen!


Sted: Quality Hotel Edvard Grieg

Quality hotel Edvard Grieg,
Sandsliåsen 50, 5254 Bergen

Ved bestilling av hotellrom, oppgi referansekoden 16255 enten på telefon til resepsjonen: 55 98 01 29 eller på e-post til: q.bergen@choice.no

Prisen er 1145.- per natt for enkeltrom. Ved booking før 4. mai er deltaker garantert rom på hotellet til denne prisen.

Avstand Bergen Lufthavn

3 kilometer – ca. 5 min med bil

Avstand Bergen sentrum

12 kilometer – ca. 20 min med bil

Avstand kollektivtrafikk

Bussholdeplass Equinor, Sandslivegen eller Håvardstun: 800 meter
Reisetid med kollektiv transport til Bergen sentrum: ca. 35 min
Reisetid med kollektiv transport til flyplassen: ca. 8 min

Arrangører og samarbeidspartnere

Arrangører

Alrek helseklynge, Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Helse Bergen arrangerer konferansen.

Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med Universitetet i Bergen (Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og Det medisinske fakultet), Helse Vest IKT, Helse Vest, Norwegian Smart Care Cluster, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Vestland, E-helse Vestland og Bergen kommune (Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet).

Samarbeidspartnere er representert i Programkomiteen til Digital helse-dager.

Ønsker du å ha stands?

Har du en bedrift med en god løsning for helse- og omsorgssektoren? Ønsker å ha stands på Digital helse-dager, og møte representanter fra sykehus og kommuner? Få kontakt med studenter og forskere?

Vi tilbyr stands i vrimlearealet til konferansen for kr. 6000,00 inkl. mva. Påmelding kan du gjøre via denne lenken.

For denne prisen får du ha stands i to dager, og det inkluderer lunsj og pausebevertning for en deltaker.

Har du spørsmål, kan disse rettes til arrangement@hvl.no.

Kontakt

Programkomite

Programkomite ledes av Hege Rob Moi, seksjonsleder for Seksjon for e-helse.
Programkomiteens nestleder er klyngefasilitator for Alrek helseklynge, Berit Angelskår.

Arrangementskomite

Arrangementskomiteen ledes av Janne Bøe, administrasjonssjef for Senter for omsorgsforskning Vest, HVL

Kontakt

For spørsmål vadrørende påmelding/avmelding, stands, pris, nettsider og andre praktiske ting: arrangement@hvl.no

For spørsmål vedrørende progam og innhold: post@alrekhelseklynge.no

Relaterte dokumenter:

Arkiv