event

Åpent møte

12

desember 2019

Dialogmøte: Bidrar Akson til å realisere pasientens helsetjeneste?

Dialogmøte for hele økosystemet innen helse og adresserer prosjektet Akson; nytt journalsystem for kommunal sektor. Helseminister Bent Høie vil informere og lytte til innspill

Visjonen om «Én innbygger – én journal» er godt kjent. Det er stor enighet om at norsk helsetjeneste trenger modernisering av de kommunale journalsystemene.  Sammenlignet med f.eks. bankvesen og reiselivsbransjen så henger helsetjenesten 10 -15 år bak både andre virksomhetsområder og potensialet som den teknologiske utviklingen muliggjør.

Det er imidlertid ulike syn om hvordan vi raskest, mest effektivt og med ivaretagelse av høy kvalitet for pasient og helsepersonell kommer til målet om at innbyggeren og de ansatte opplever en helsetjeneste som yter topp moderne digitale tjenester.

De siste ukene har det vært mye debatt om Akson. Mange hevder at prosessen tar for lang tid og at helsemyndigheten har til hensikt å etablere et stort system til en høy pris og med høy risiko i stedet for å etablere et helhetlig økosystem. Det er uklarhet rundt begreper og definisjoner, og hvilken fase Akson-prosjektet nå er i. Konsept 7 er besluttet, men bygger beslutningen på gammel eller ny kunnskap om både teknologi og helseindustriens evne til å utvikle og levere løsninger? Og hva har helsemyndighetene behov for innspill om for å kunne ta de riktige og fremtidsorienterte beslutningene om pasientens tjeneste?

Den 26. november behandlet Stortinget St.mld.18, Helsenæringsmeldingen, som har et tydelig hovedmål om «å bidra til økt konkurransekraft i den norske helsenæringen og samtidig bidra til en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, i form av mer effektiv forebygging, behandling og omsorg». … Mange industriaktører har uttalt seg kritisk om Akson prosessen, og frykter at Akson truer norsk helseindustri. Kommuner og helsepersonell har stilt spørsmål ved om pasientsikkerheten er godt nok ivaretatt. Et viktig spørsmål er om helsemyndighetene ønsker å benytte Akson til å skape en fleksibel og fremtidsorientert løsning som setter pasientens behov i sentrum, som stimulerer til utviklingen av en konkurransedyktig norsk helseindustri, og skaper internasjonal attraktivitet for måten vi løser de digitale helseutfordringene på?

Disse og flere spørsmål ønsker vi ved dette møtet å få en kunnskapsbasert, åpen og tillitsfull dialog omkring. Målet er å bidra på nåværende tidspunkt i forprosjektet av Akson, slik at norske helsemyndigheter fatter en langsiktig, god og riktig beslutning omkring Akson, som bidrar til å realisere pasientens helsetjeneste og hovedmålene i Helsenæringsmeldingen.

Helseminister Bent Høie vil innlede om felles kommunal journal og helhetlig samhandling for Akson-prosjektet som skal bygge opp under pasientens helsetjeneste – og lytte til innspill.

Direktør for Direktoratet for e-helse, Christine Bergland vil gå mer i dybden om hvordan forprosjektet jobber for å få på plass et beslutningsunderlag og foreløpige vurderinger fra arbeidet. Direktoratet ønsker å forstå kritikken, oppklare misforståelser og ta med innspill i det videre arbeidet.

Følgende tre temaer, som er avgjørende for å realisere pasientens helsetjeneste, vil bli diskutert mer inngående:

 • Hvordan legge til rette for et moderne teknologisk design og utvikling av fremtidens journalsystem?
 • Hvordan anvende anskaffelsesprosesser som verktøy for utvikling av fremtidens bærekraftige helsetjeneste – samtidig som prosessen stimulerer til innovasjon, utvikling av fremtidens helseteknologi og konkurranse blant industriaktørene?
 • Hvordan ivaretar vi best pasient, brukere og helsepersonell i fremtidens Akson?


Mer bakgrunnsinformasjon om Akson finner du HER.

Kronikker og materiale fra Dagens Medisin kan lastes ned HER. 

Det er begrenset antall plasser. Møtet vil også bli streamet.

Hvordan nå frem med ditt spørsmål?

Det legges opp til at alle aktører kan stille spørsmål som ønskes besvart i forkant av møtet via nettsiden for påmelding. Disse må være Norway Health Tech ihende innen 8. desember.

I selve møtet legges det opp til at deltagerne kan stille spørsmål til moderator via verktøyet Slido. Eventkoden er: #E499 (aktiv fra og med 12. desember)

Innledere og paneldeltagere

Statsråd Bent Høie vil innlede om helhetlig samhandling og felles kommunal journal. Det arbeides fremdeles med å få bekreftet hvilke innledere og paneldeltagere som vil delta i de ulike temasesjonene.  Sentrale aktører fra industrien, kommunesektoren og myndigheter vil delta.

Program

16:00     Registrering, kaffe, noe å bite i og mingling

17:00     Velkommen og kort introduksjon ved Oslo Kommune ved Endre Sandvik (vertskap) og Norway Health Tech ved Kathrine Myhre (initiativtager).

Møteleder: Håkon Haugli, Administrerende direktør i Innovasjon Norge

 • Del 1     Felles kommunal journal og helhetlig samhandling (Akson)

17:10     Helseminister Bent Høie innleder om felles kommunal journal og helhetlig samhandling (Akson-prosjektet)

Dialog mellom Helseminister Bent Høie og Håkon Haugli.

 • Del 2     Hvordan legger vi til rette for et moderne teknologisk design og utvikling av fremtidens journalsystem?

17:50     Innledning ved Professor Bendik Bygstad, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo: Forskning på digitalisering: fra systemer til økosystemer (15 min)

18:05     Direktør for Direktoratet for e-helse, Christine Bergland, redegjør for prosessen og foreløpige vurderinger (15 min)

Paneldialog: (25 min)

 • Direktør Christine Bergland, Direktoratet for e-helse
 • Just Ebbesen, Prosjektdirektør, Oslo Universitetssykehus
 • Svein Lyngroth, kommunaldirektør, Oslo kommune
 • Industriaktør
 • Bendik Bygstad, professor, institutt for informatikk, UiO

(Format: 3 min innledning fra hver av paneldeltagerne (ikke Bendik og Christine), diskusjon)

 • Del 3     Hvordan ivaretar vi best pasient, brukere og helsepersonell i fremtidens Akson?

18:45 Innledning ved Kjellaug Enoksen, Sykehjemsoverlege i Tromsø og leder av Norsk forening for alders- og sykehjemsmedisin (Nfas) (10 min)

Paneldialog: (20 min)

 • Anne Lise Kristensen, Helse- og sosialombud i Oslo Kommune/Pasient- og brukerombud på Fylkesnivå
 • Kjartan Olafsson, lege i Florø kommune / Legeforeningen
 • Lill Sverresdatter Larsen , leder Sykepleieforbundet
 • Wenche P. Dehli, Kommunalsjef, Kristiansand kommune
 • Lars Dahle, CEO i Dignio AS
 • Kjellaug Enoksen, Sykehjemsoverlege i Tromsø og leder av Nfas

(Format: 3 min innledning på hver av paneldeltagerne (ikke Kjellaug), diskusjon)

 • Del 4     Hvordan anvende anskaffelsesprosesser som verktøy for utvikling av fremtidens bærekraftige helsetjeneste – samtidig som prosessen stimulerer til innovasjon, utvikling av fremtidens helseteknologi og konkurranse blant industriaktørene?

18:15     Innledning ved Harald Sundt-Olsen, Fungerende avdelingsdirektør, Helseetaten, Oslo kommune (15 min)

Paneldialog:

 • Sveinung Tornaas, Innovasjonssjef ved Sunnaas Sykehus
 • Robert Nystuen, Avdelingsdirektør innsikt og innovasjon, Direktoratet for e-helse
 • Petter Risøe, Styreleder og COO i Diffia AS
 • Harald Sundt-Olsen, Fungerende avdelingsdirektør, Helseetaten, Oslo kommune

 (Format: 3 min innledning fra hver av paneldeltagerne (ikke Harald), diskusjon)

19:55 Oppsummering og videre prosess – Kathrine Myhre, CEO Norway Health Tech

Spørsmål fra salen sendes inn via Slido. Moderator Håkon Haugli vil stille de mest aktuelle spørsmålene til Helseministeren, Direktør for Direktoratet for e-helse og panelene.

Møtet finner sted etter initiativ fra Norway Health Tech – og er planlagt og gjennomføres i samarbeid med Oslo kommune, Norwegian Smart Care Cluster, Direktoratet for e-helse og Innovasjon Norge 

Tekst: Norway Health Tech

Arkiv