Samarbeid mellom Norwegian Smart Care Cluster og Trondheim Tech Port

Arild Kristensen, daglig leder i NSCC sammen med Line Berg leder innovasjon/helse i TTP

Samarbeid mellom Norwegian Smart Care Cluster og Trondheim Tech Port

Norwegian Smart Care Cluster og Trondheim Tech Port samarbeider for å fremme helseteknologiinnovasjon, kombinerer testfasiliteter og strategisk styrke i Trøndelag.

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) og Trondheim Tech Port (TTP) har formalisert et samarbeid for å fremme innovasjon og teknologiutvikling innen helseteknologi. Dette samarbeidet kombinerer NSCCs kapasiteter innen testfasiliteter og metodikk med TTPs strategiske innsats for å styrke innovasjonskraften gjennom samarbeid basert på aktørene i Trøndelag.

Trondheim Tech Port og innovasjonsarena helse

Trondheim Tech Port (TTP), etablert i 2006 og tidligere kjent som Technoport, spiller en sentral rolle i Trondheims teknologi- og innovasjonsøkosystem. Som en medlemsforening med fokus på sektorene helse, hav, energi og digitalisering, jobber TTP aktivt for å øke innovasjon gjennom ulike prosjekter, arrangementer og ved å bygge sterke nettverk. Med mål om å utløse uforløst innovasjonspotensiale innen helseteknologi, fungerer TTP som en nøkkelfasilitator for å styrke samarbeid mellom gründere, myndigheter, kapitalmiljø, teknologibedrifter og forskningsaktører.

Initiativet "Innovasjonsarena Helse" er sentralt i dette arbeidet, og TTP har planer om å etablere en fysisk arena som inkluderer møterom, co-working space, samt jobbe for å tilgjengeliggjøre test- og labfasiliteter i regionen. Disse tiltakene er designet for å øke verdiskapningen fra en sterkere helsenæring i Norge og posisjonere Trøndelag for større tilgang til investeringskapital og forskningsmidler innen helseteknolog.

Samarbeid om testing, kompetanseutvikling og nettverksbygging

NSCC benytter sitt nettverk og kompetanse til å støtte og skalere bedrifter og løsninger innen helseteknologi, mens TTP bidrar med sitt engasjement for å utløse innovasjonspotensial og bygge et sterkere innovasjonsøkosystem. Samarbeidet legger særlig vekt på å utvikle og implementere nye teknologiske løsninger og tjenester, noe som vil styrke begge partenes posisjon i helseindustrien.

Samarbeidet fokuserer på utvikling av nye løsninger og tjenester for kommuner, sykehus, og bedrifter. NSCC tilbyr tilgang til testsenter og tjenester for å utvikle og evaluere nye løsninger, og kombinerer dette med TTPs nettverk og kompetanse for å akselerere utviklingsprosessen, slik at løsningene raskt kan implementeres i markedet.

NSCC og TTP vil utvikle kompetansefremmende tiltak. Dette inkluderer felles webinarer, kurs og andre læringsaktiviteter. Begge organisasjoner vil også bidra på hverandres arenaer for å fremme et bredt samarbeid og effektiv gjennomføring av felles aktiviteter.

NSCC vil fungere som en koblingsarena for TTP, og sammen vil de bruke sine kanaler og samarbeidspartnere til å etablere møteplasser, informasjonskanaler, og tjenester som fremmer koblinger mellom forskere, bedrifter, kommuner og sykehus. Dette nettverksbyggende arbeidet vil øke samarbeidet mellom offentlige og private aktører og styrke regionens kapasitet innen helseinnovasjon.

Helseteknologidagen

"Helseteknologidagen", en del av Trondheim Tech Week, vil finne sted den 6. juni og representerer TTPs engasjement for helseteknologi. Arrangementet er åpent for alle interesserte parter og fokuserer på samarbeid, kapital, og eksport innen helseteknologi. Mer informasjon og påmelding er tilgjengelig her.

Arkiv