"Løsningen som utvikles skal kunne breddes ut til flere pasientgrupper samt at den skal kunne være gjenbrukbar i helsetjenesten."
- Sykehuset Østfold
Vis fakta

Lenke:

Innovasjonspartnerskap sykehuset Østfold

Kontaktperson:

Ingunn Olsen, Innovasjonssjef, Sykehuset Østfold HF, Tlf: 91851633 Ingunn.Olsen@so-hf.no


Invitasjon til markedsdialog om «Nyskapende pasientforløp»

Sykehuset Østfold inviterer til workshop og markedsdialog om utvikling av innovative løsninger som skal bidra til å realisere prosjektet «Pasientens helsetjeneste». Du er velkommen til å delta.

Sykehuset Østfold har 5,4 millioner kroner til utvikling av innovative løsninger som skal bidra til realisering av Pasientens helsetjeneste gjennom nyskapende metoder for innhenting, deling og bearbeiding av historisk og sanntidsinformasjon i behandlingsforløpet

I løpet av 2018 vil Sykehuset Østfold gjennomføre en konkurranse om å inngå et eller flere innovasjonspartnerskap, som har til formål å utvikle nye løsninger som bidrar til nyskapende pasientforløp.

I forkant av innovasjonspartnerskap ønsker Sykehuset Østfold, i samarbeid med blant annet Fredrikstad kommune, å invitere næringslivet til markedsdialog for å gjennomgå den foreløpige problemstillingen og sammen diskuterer innovasjonspotensialet for løsninger. Innspill fra markedsdialogen vil benyttes videre i kravspesifikasjonen i konkurransen, som skal resultere i en helhetlig løsning/tjeneste for avstandsoppfølging. Med avstandsoppfølging mener vi medisinsk oppfølging av personer med alvorlig/langvarig sykdom i periodene de er hjemme. Målet med dette er at:

 • Pasientene i større grad kan følge med på, håndtere og forstå egen sykdom:

  • Ta prøver/målinger (f.eks. vekt, temperatur) i hjemmet for kontrollere egen helsetilstand

  • Få støtte til å ta beslutninger/valg for å mestre sykdommen best mulig, basert på resultater av prøver/målinger

  • Kunne dele nødvendig informasjon med helsetjenesten for å være trygg på at de blir fulgt opp

  • Kunne gjennomføre konsultasjoner digitalt

 •  Helsepersonell i større grad kan følge opp pasienter mens de er hjemme:
  • Fange opp endringer i pasientens tilstand, og iverksette tiltak ved behov. Ved kritiske endringer bør helsepersonell motta varsler.

  • Kunne gjennomføre konsultasjoner digitalt.

  • Kunne gi pasienter mer individuell behandling basert på bruk av analyseverktøy (Eks.maskinlæring-teknikker)

   Målet er å få best mulig kunnskap om mulighetsrommet og alternative løsninger, slik at det kan utarbeides en kravspesifikasjon som er fremtidsrettet. Løsningen som utvikles skal kunne breddes ut til flere pasientgrupper samt at den skal kunne være gjenbrukbar i helsetjenesten. Gjennom at leverandørene får delta i workshopen, sikres det også at de ulike bransjene blir hørt. Anskaffelsen av innovasjonspartnerskapet vil bli gjennomført i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser.

Markedsdialogen gjennomføres ved to workshops

Første workshop: 7. mai kl.10:00 til 15:30 Sted: Quality Hotel Fredrikstad, Nygata 2-6, 1607 Fredrikstad

Andre workshop: 24. mai kl. 10:00 til 15:30 Sted: Quality Hotel Sarpsborg, Bjørnstadveien 20, 1713 Sarpsborg

Påmeldingsfrist: 30. april

Påmeldingsskjema sendes til: cecilie.vitting@so-hf.no

Se egne skjema for program, bakgrunn og påmelding nederst i saken.

Oppdragsgiver har et begrenset antall plasser:

 • Maks én deltaker per leverandør. Oppdragsgiver oppfordrer derfor til at leverandører sender en medarbeider med relevant kompetanse

 • Ved mange påmeldte, forbeholder oppdragsgiver seg retten til å velge ut de leverandørene som gjennom bekrivelsene i påmeldingen, ansees som mest relevante i forhold til tjenesten som skal utvikles.

Program for markedsdialog

Workshop 1: 7. mai

 • Presentere og teste problemstilling og presentasjonen av behovet og ønsker

 • Dialog om nåværende løsninger og muligheter

 • Idéutvikling og nettverksbygging.

 • Workshop 2: 24. mai

 • Informasjon om anbudsprosess og kontrakter mm

 • Presentasjon av forventninger til prosessen (alle parter)

 • Roller og samarbeid – forventningsavklaring

 • Avklaring av forutsetninger for utvikling av løsning og implementering i etterkant

  Endelig program for workshop 1 og 2 sendes ut til påmeldte deltakere en uke i forkant.

Arkiv