Helsecampus Ullandhaug

02. jun. 2017

Helsecampus Ullandhaug

– Når sykehuset samlokaliseres med UiS og andre forskningsinstitusjoner på Ullandhaug, kan vi skape et nasjonalt tyngdepunkt for helseteknologi med internasjonal slagkraft.

De ønsker alle å løfte helse som satsingsområde i vår region: Forskningsdirektør Svein Skeie ved SUS (f.v.), daglig leder Arild Kristensen i NSCC, professor Elisabeth Willumsen ved UiS og forskningsdirektør Troels Gyde Jacobsen ved UiS.

Det sa forskningsdirektør Svein Skeie ved Stavanger universitetssjukehus (SUS) da han presenterte tanker omkring konseptet «Helsecampus Ullandhaug» i forbindelse med en workshop for helseteknologi på universitetet nylig.

Rundt 70 deltakere fra UiS, SUS, IRIS, næringsliv og kommunesektoren var samlet for å legge føringer for hvordan nettverket for helseteknologi skal organiseres. Aktørene har et felles mål om å få fram bredden i helseforskningen i regionen og styrke den internasjonale satsingen. Da må det legges til rette for bedre arenaer for forskning på tvers av fagdisiplinene innen helse og helseteknologifeltet. Ønsket er å bygge opp fagmiljø med internasjonal slagkraft.

Nasjonalt tyngdepunkt

Svein Skeie påpekte at med sykehuset på Ullandhaug, sammen med universitetet og andre viktige forskningsinstitusjoner, vil samarbeidet som skjer i dag bli enda mer fruktbart. Skeie viste til samfunnstrender med et sterkere helsefokus i framtiden og til viktigheten av å skape innovasjon rundt bedre helseprodukter og tjenester.

– Med et helsecampus kan vi skape et nasjonalt tyngdepunkt for helseteknologi. Vi har en historisk mulighet til å løfte helse som satsingsområde i vår region, sa Skeie.

Han mener at nettverk er avgjørende for å klare dette. Rogaland har en rekke institusjoner og virksomheter knyttet til helse og styrking av disse utvikler det samlede helsemiljøet, ifølge Skeie.

Etablerer helsefakultet

Professor Kristin Akerjordet presenterte det nye helsefakultetet ved UiS, som etableres i august. Akerjordet er fungerende leder for Institutt for helsefag, og fra august fungerende dekan ved det nye fakultetet. Hun redegjorde for at det ventes en stor økning i antall helsestudenter, og at det blant annet jobbes med utredning av master i medisin og bachelor i paramedisin.

Professor Elisabeth Willumsen presenterte den digitale plattformen Patient Innovation, hvor pasienter og pårørende kan melde innovative løsninger til egne helseutfordringer. Sammen med Norwegian Smart Care Cluster og portugisiske partnere, ønsker hun og prosjektets leder professor Tatiana Iakovleva, å etablere plattformen i Norge.

Forskningsmidler krever samarbeid

Forsknings- og innovasjonsdirektør Troels Gyde Jacobsen ved UiS framhevet hvor viktig digitalisering av helsetjenester er.

– For få år siden var det mest prat, men nå skjer det. IKT er på full fart inn i alle forskningsprogram, og særlig innenfor helse, sa Jacobsen.

Han understreket behovet for tverrfaglig forskning og samarbeid for å få tilgang til forskningsmidler fra de store programmene i Forskningsrådet og i EU.

Smart Care Lab

Jacobsen fikk støtte av daglig leder Arild Kristensen i Norwegian Smart Care Cluster (NSCC), som påpekte at samarbeid nasjonalt også er viktig.

– Vi konkurrerer ikke med andre byer i Norge. Vi konkurrerer internasjonalt om innovasjon og kommersialisering, sa Kristensen.

NSCC lanserer i løpet av kort tid et testsenter for velferdsteknologi, og inviterte kommunene med på spleiselag.

Norwegian Smart Care Lab har som mål å «bidra til at alle aktører får en bedre samhandling og samtidig forbedre sin egen forretning og forståelse enten man er en bedrift, en kommune, et sykehus eller akademia.»

Starter opp til høsten

Deltakerne avsluttet med gruppediskusjoner om hvordan forskningsnettverket skal organiseres og hva som skal være satsningsområder framover. Det skal etableres faggrupper for de forskningsfeltene som nettverket skal prioritere.

Troels Gyde Jacobsen redegjorde deretter for veien videre. I løpet av høsten skal styringsgruppen være på plass og nettverket kan formelt starte opp. Da skal også faggruppene for forskningsfeltene være etablert. Prosessen med å ansette en leder for nettverket er i gang.

Tekst og foto: Benedicte Pentz


Arkiv