Norwegian Smart Care Lab

Norwegian Smart Care Lab

Internasjonalt test senter og Living Lab for velferdsteknologi

  Hvem er vi?

Norwegian Smart Care Lab www.smartcarelab.no vil utvikle et nasjonalt innovasjonssystem hvor vi tester ut konsept gjennom et felles rammeverk i kombinasjon med lokal forankring. Foreløpig er det miljøene i Rogaland og Hordaland som samarbeider om følgende:

  • En testlab som fungerer som en matchmaker mellom bedrifter som trenger brukerkunnskap, brukere som trenger bedre teknologiske virkemidler og kommunale/offentlige aktører som trenger et mer bæredyktig tjenestetilbud for sine borgere i fremtiden. 
  • En testlab som har verktøy og metoder som bidrar til samhandling og innovasjon mellom brukere, tjenesteytere og teknologileverandører. 
  • En testlab som kobler på den rette kompetansen til riktig tid i en tjeneste/produkt utviklingsprosess, gjennom testlabens tilgang til ekspertisen i klynge økosystemet. 
  • En testlab som har verktøy og metoder som involverer sluttbruker i alle tester som gjennomføres. 
  • En testlab som har tilgang på mange potensielle testkandidater og verktøy for å følge opp ulike tester på en effektiv måte. 
  • En testlab som har systemer og avtaler som gjør det mulig å teste nye produkter og tjenester inne på en fysisk lokasjon eller hjemme hos reelle brukere. 
  • En testlab som vil akkumulere kunnskap som gjør det raskere å ta en ide/behov frem til en anskaffelsesprosess. 
  • En testlab som har verktøy og avtaler som ivaretar personvern, juridiske forpliktelser og ansvar relatert til ulike testforløp.

Norwegian Smart Care Cluster (NSCC) har jobbet for å etablere lab´en i to år, og fra 1. november 2017 var lab´en i drift. Prosjektansvarlig er Marit Hagland. For mer informasjon kontakt marit.h@valide.no


WORKSHOP: Stavanger kommune bruker Norwegian Smart Care Lab for å utrede bruk av velferdsteknologi i en ny barne- og ungdomsbolig.


Hva har vi gjort til nå?

Vi har blant annet startet opp to lab-prosjekt; Randaberg helsehus og barne- og ungdomsbolig i Stavanger kommune. Her har vi også brukt industridesignere for å sikre at tjenesteutviklingen ivartar brukernes behov. Vi har hatt flere workshops for disse to prosjektene.


METODE: Lab´en tar i bruk ulik metodikk for å sette brukeren i sentrum når vi skal utvikle nye tjenester og produkt.


Hva vil vi gjøre i 2018?

Vi vil jobbe mer med utviklingsløpet, metode for test og pilotering, sertifisering og implementering. (se modell)

Vi har videre sett på innovative anskaffelser for å gjøre dem med kostnadseffektive og bærekraftige.MODELL: Norwegian Smart Care Lab skal være en matchmaker mellom bedrifter som trenger brukerkunnskap, brukere som trenger bedre teknologiske virkemidler og kommunale/offentlige aktører som trenger et mer bæredyktig tjenestetilbud for sine borgere i fremtiden.


Smart Care Match: Vi har fått utviklet et matchingverktøy mellom det offentlige og de private bedriftene. Her legger kommunene ut reelle behov som bedrifter kan svare på.

Se Smart Care Match her:


Mulighet:  Velferdsteknologi er et nytt og umodent marked med mange komplekse utfordringer som berører et stort aktørbilde – i fra fastlege, sykehus, kommunalomsorg, bedrifter, forskning, myndigheter. Det er vanskelig å komme til marked med de rette løsninger og få dem testet på en god måte. Vi ser i dag et stort antall små piloter i kommunene (på mange av de samme løsningene) men få virkelige implementasjoner der man tar ut gevinsten med ny tjeneste. Norwegian Smart Care Lab (NSCL) vil være en arena som kan bidra alle aktører til å få en bedre samhandling og samtidig forbedre sin egen forretning/forståelse enten man er en bedrift, kommune, sykehus eller akademia.

Testsentre – industriens delingsøkonomi (fra Norsk Industris Konjunkturrapport 2016)

Det er et stort og voksende behov for in­dustrinære sentre og anlegg, der norskbasert næringsvirksomhet kan teste, simulere eller visualisere ny teknologi, produksjonsproses­ser og produkter (i fortsettelsen betegnet som «testsentre»). Dette er en naturlig del av transformasjonen til en ny industriepoke, hvor prosesser og produkter blir stadig mer avanserte, og hvor tilkobling (connectivity) og digitalisering nå integreres i alle deler av verdikjeden. 

Norwegian Smart Care Lab (NSCL) har som overordnet formål å etablere en internasjonal test arena/ Living Lab for innovasjon, produkt- og tjenesteutvikling, basert på et samspill mellom aktørene, med borgerne som det naturlige midtpunkt.

GODE HJELPERE: Nettverket av medlemmer i Norwegian Smart Care Cluster bidrar i workshop om hvordan Norwegian Smart Care Lab kan jobbe kostnadseffektivt. Her fra workshop i desember 2017. Lab-prosjektleder Marit Hagland til venstre, Marita Kongsgård i KindGroup, Feliz Laate i Greater Stavanger og Birger Clementsen i Lyse.

Pågående
Linkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Fill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterFill 1ListGroup 2ArkivNSCC_Logo