Markedsdialog om aktivisering og egenmestring for eldre

09. mai 2017

Markedsdialog om aktivisering og egenmestring for eldre

Stavanger kommune inviterer leverandører til markedsdialog om aktivisering og egenmestring for eldre i korttidsopphold.

Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesprosedyre som skal legge til rette for økt nytenkning og innovasjon, der oppdragsgiver og leverandørmarkedet i større grad en tidligere kan samarbeide om å utvikle en ny løsning for varer eller tjenester, som ikke finnes i markedet fra før. Etter endt utvikling kan oppdragsgiver velge å kjøpe løsningen uten å gå veien om en konkurranse først.

Med markedsdialogen ønsker kommunen å få best mulig kunnskap om muligheter og alternative løsninger, med tanke på å utarbeide en fremtidsrettet kravspesifikasjon. Gjennom at leverandørene deltar i workshopene, sikres det også at de ulike bransjene blir hørt.

Dialogmøter 

Kommunen vil avholde to dialogmøter, 23. mai og 13. juni. Deretter blir det kunngjort en konkurranse der målet er å inngå et eller flere innovasjonspartnerskap, som har til formål å utvikle nye løsninger som øker aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold, som også kan følge bruker til eget hjem. 

Det er avsatt inntil kr 12 millioner til utvikling av løsninger, og forventer i etterkant å kjøpe en eller flere av løsningene som blir utviklet. Det vil kunne skje direkte ved bruk av en opsjon og uten ny konkurranse. 

Leverandører som deltar i innovasjonspartnerskapet, som blir kunngjort i 2017, vil helt eller delvis få kompensasjon for sin utviklingsinnsats. Det er leverandøren som vil eie rettigheten til produktet/løsningen, inklusive retten til kommersialisering. 

Innovasjonspartnerskap 

Markedsdialogen skjer med bakgrunn i at Stavanger kommune, Innovasjon Norge, Direktoratet for forvalting og IKT (Difi) og Leverandørutviklingsprogrammet har inngått avtale om å gjennomføre Norges første innovasjonspartnerskap knyttet til utvikling av nye varer og/eller tjenester innen helseområdet. 


Les mer om invitasjonen til markedsdialog


Arkiv