Skal skaffe til veie kunnskap om e-helse

Skal skaffe til veie kunnskap om e-helse

Nasjonalt senter for e-helseforskning ble opprettet i 2016 med utgangspunkt i behovet for en kunnskapsbasert utvikling i e-helsefeltet.

Senteret skal i de kommende årene etablere seg som en tverrfaglig og uavhengig kunnskapsaktør til nytte for hele helse- og omsorgssektoren.

– E-helsefeltet utvikler seg raskt, og sektoren er underlagt sterkere styring med flere nye strukturer, inkludert Direktoratet for e-helse og Nasjonalt e-helsestyre, forklarer senterleder Stein-Olav Skrøvseth.

– Senteret vårt skal bidra til et godt kunnskapsgrunnlag for nasjonale prioriteringer og styring av e-helsetiltak, kvalitetsforbedringsarbeid i helsesektoren, helsetjenesteforskning og forskning og analyse i folkehelsearbeid gjennom å levere forskning og utredning av høy kvalitet. Vi har også fått i oppdrag å gjøre tilgjengelig kunnskap om e-helse og ha oversikt over de nasjonale kunnskapsmiljøene innen e-helse.

Skrøvseth synes NSCC er en spennende klynge.
– Det er veldig positivt og nyttig for oss at vi er koblet på og informert om det som skjer innen velferdsteknologi, sier han.

Nasjonalt senter for e-helseforskning skal jobbe med fire satsingsområder som følger de nasjonale prioriteringene på e-helseområdet:

- fremskaffe kunnskap som bidrar til at pasientjournalen blir fremtidens e-helseverktøy, spesielt med tanke på samhandling, diagnostikk og støtte i behandlingsprosessen.

- studere utvikling av IKT-støttede organisatoriske modeller som gjør at helsetjenesten fremstår helhetlig og sammenhengende for brukere og pasienter. Dette er særlig viktig for pasientgrupper med komplekse og langvarige behov.

- forske på hvordan og hvorfor innbyggerne bruker velferdsteknologi og personlige systemer. Dette er viktig både i folkehelsearbeid og i arbeidet med å bygge opp en pasientrettet, god og bærekraftig helse- og omsorgstjeneste.

- jobbe med tilgjengeliggjøring og analyse av helsedata. Ved hjelp av moderne statistiske løsninger kan vi finne mønstre, lære programmer til å forstå og predikere basert på historiske data, og dermed få en mer proaktiv helsetjeneste. E-helseforskning skal se på organisering, forvaltning og bruk av registerdata med tanke på automatisk høsting og registrering samt beslutnings- og prosesstøtte i pasientjournalen.

Våren 2014 anbefalte Helsedirektoratet avvikling av Nasjonal kompetansetjeneste for telemedisin (Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin).

I dialog med Helse- og omsorgsdepartementet startet Helse Nord et arbeid fra høsten samme året med å utrede etablering av et nytt nasjonalt forsknings- og utredningssenter for e-helse.

Våren 2015 fikk senteret klarsignal fra Helse Nord om å begynne omstillingen i tett samarbeid med HOD.

1. januar 2016 ble Nasjonalt senter for e-helseforskning opprettet. Senteret jobber sammen med Direktoratet for e-helse og skal lage kunnskapsoppsummeringer og gjøre forskning på innføring av IKT-løsninger i helsetjenesten.

Senteret søker også på konkurranseutsatte midler fra for eksempel forskningsrådet og EU.

Tekst: Randi Laukli, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Foto: Jarl-Stian Olsen, Nasjonalt senter for e-helseforskning

Arkiv