12 millioner til prosjekt om sikkerhet i helsetjenesten

04. okt. 2016

12 millioner til prosjekt om sikkerhet i helsetjenesten

Professor Siri Wiig ved Institutt for helsefag får 12 millioner fra Norsk Forskningsråd. Hennes prosjekt skal styrke kompetansen innen kvalitet og sikkerhet i primærhelsetjenesten.

Er du komfortabel med å la dine foreldre være pasienter i primærhelsetjenesten, dersom lederne mangler kompetanse og verktøy som skal sørge for sikker drift? Ifølge professor Siri Wiig og hennes forskerteam viser meldinger til Stortinget om pasientsikkerhet og framtidens primærhelsetjeneste at slike utfordringer ofte er tilfelle ved norske sykehjem og hjemmesykepleie.

– Behovet er stort for å gjøre lederne bedre i stand til å jobbe systematisk med kvalitet og sikkerhet, sier Wiig.

Det skal prosjektet Ledelse av kvalitet og sikkerhet i primærhelsetjenesten gjøre noe med. Prosjektets engelske navn er SAFE-LEAD: Improving quality and safety in primary care.

Mangler kartlegging

Det er stor forskjell på hvordan spesialisthelsetjenesten, det vil si sykehus, og primærhelsetjenesten som består av sykehjem og hjemmesykepleie, kartlegger risiko og uønskede hendelser. Mens det i spesialisthelsetjenesten er nasjonale meldesystem for uønskede hendelser, mangler dette i primærhelsetjenesten.

Det betyr at man ikke har en helhetlig oversikt over risikofaktorer og hvor potensielt farlige situasjoner oppstår. Risikofaktorene hjemme og på sykehjem kan være annerledes enn på sykehus. Eldre bor hjemme lenger enn de gjorde tidligere og får mer behandling i eget hjem. Tepper, trapper, underernæring og medisinering er blant de faktorene som kan skape farlige situasjoner.

Kartlegging er et viktig verktøy, og dette er én av tingene prosjektet skal undersøke nærmere. Forskerne skal teste ut et kvalitets- og sikkerhetsverktøy sammen med ledere i primærhelsetjenesten. Deretter skal de måle om dette gir en effekt på forbedring av kunnskap, holdninger og praksis. 

Norge og Nederland

Prosjektet skal gjennomføres i fire sykehjem og fire kommunale hjemmetjenester i et utvalg norske kommuner.

– Hovedformålet med studien er å bygge ledelseskompetanse innen kvalitet og sikkerhet blant ledere i primærhelsetjenesten og slik støtte deres arbeid med å forbedre tjenesten, sier Wiig.

Prosjektet skal bidra til opplæring av ledere, gi dem verktøy og kompetanse. Poenget er at de selv skal reflektere over temaet sikkerhet og kvalitet og jobbe systematisk med dette i sine organisasjoner, ifølge Wiig.

De norske resultatene skal sammenlignes med resultater fra en tilsvarende studie i Nederland.

– Nederland har i mange år jobbet systematisk med kvalitet og sikkerhet for denne type helsetjenester. De er dessuten flinke på brukermedvirkning. Det blir spennende å se på hvor mye den ulike konteksten lederne jobber under i Norge og Nederland betyr for arbeidet med kvalitet og sikkerhet, sier Wiig.

Tre nye stillinger

Prosjektet har et budsjett på 22,75 millioner kroner, hvorav 12 millioner er midler fra NRF. Oppstartdato er 1. oktober, og prosjektet har en varighet på fire år.

Prosjektet ledes fra Universitetet i Stavanger. En post.doc-, en stipendiatstilling og en stilling til brukerrepresentasjon inngår i prosjektgruppen i tillegg til UiS-forskerne førsteamanuensis Marianne Storm og professor Karina Aase. Fra Nederland deltar førsteamanuensis Hester van de Bovenkamp og professor Roland Bal, begge fra ERASMUS University.

Songdalen kommune, Førde kommune, Helsedirektoratet ved Pasient- og brukerombudet i Vestfold og ERASMUS University i Nederland er partnere.

Tekst: Benedicte Pentz

Arkiv