Mye skjer i Norway Pumps & Pipes-prosjektet

Mye skjer i Norway Pumps & Pipes-prosjektet

Like før jul ble samarbeidsavtalen mellom Norway Pumps & Pipes og Pumps & Pipes Houston undertegnet. Samarbeidet som startet i mars 2015 er dermed formalisert, og anerkjent som det første Pumps & Pipes-prosjektet utenfor Houston.

Som del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting er Norway Pumps & Pipes gjennom statsbudsjettet i 2016 bevilget 5 millioner kroner. Midlene er tildelt Helse Vest som bidrag for å sikre nye innovative løsninger og støtte opp under helse og omsorg som et næringspolitisk satsningsområde i tråd med HelseOmsorg21-strategien.

Målet er å utvikle nye prosjektideer
Midlene skal bidra til kontinuitet i arbeidet med å bygge faglige nettverk og skape møteplasser for forskere og eksperter som ellers ikke treffes, for å inspirere og legge til rette for overføring av kunnskap og teknologi mellom olje/gass og medisinsk/helse sektor. Målsettingen er at møteplassene skal resultere i prosjektideer og deler av midlene vil derfor være «såkorn» til sektorovergripende prosjekt.

Ansetter prosjektleder til prosjektet
For å koordinere arbeidet vil IRIS ansette en prosjektleder som skal være knyttet til etableringen av Norway Pumps & Pipes. Vedkommende skal i tillegg støtte oppunder IRIS sin nye satsing innen helseteknologisk forskning.

Ny styringsgruppe og referansegruppe
Norway Pumps & Pipes skal ha aktiviteter som strekker seg utover dette. Det vil i løpet av første kvartal 2016 bli nedsatt både en styringsgruppe og en referansegruppe med medlemmer fra ulike institusjoner og bedrifter for å drive prosessen videre både regionalt og knytte til andre relevante nasjonale aktører.

Nye PhD stillinger
Det foregår en rekke aktiviteter på UiS, IRIS og SUS knyttet til Norway Pumps & Pipes. Eksempelvis har UiS besluttet å ansette to PhD-stipendiater som skal arbeide under Pumps&pipes paraplyen. De to doktorgradsprosjektene knyttes henholdsvis til institutt for petroleum og institutt for elektro- og datateknikk ved UiS og vil ha oppstart høsten 2016.

Så snart prosjektleder er på plass og styringsgruppen er i funksjon, vil vi komme med mer informasjon om planlagte aktiviteter i 2016.

Ønsker du vite mer om Norway Pumps & Pipes? Les mer her.

Arkiv