Universitetet i Agder - Senter for eHelse

www.uia.no/senter-og-nettverk/senter-for-ehelse

KONTAKTPERSON
Ragni Macqueen Leifson
924 35 447

Universitetet i Agder - Senter for eHelse

Senterets visjon er å drive praksisnær, brukerorientert forskning og behovsdrevet utvikling med høy faglig kvalitet og gjennom dette bidra til bedre og mer effektive løsninger som kan gi trygghet, sosial kontakt, omsorg og livskvalitet i hverdagen

Senter for eHelse - Strategiplan 2017 – 2021

VISJON – SAMSKAPING AV KUNNSKAP OG LØSNINGER

Senter for eHelse vil samarbeide både internt med andre fagmiljø ved universitet, og eksternt med andre forskningsmiljø, helsetjenestene, næringsliv og mot brukermiljøene.

Senteret vil gjennom samskaping være en pådriver for å utvikle effektive og brukervennlige helsetjenester som bedre adresserer brukernes behov.

Vi vil bidra med brukersentrert forskning på et høyt internasjonalt nivå med fokus på samhandling og ehelse (telemedisin og velferdsteknologi).

STRATEGIEN OG SAMFUNNSOPPDRAGET

Vårt mål er å bruke teknologi som et virkemiddel for innovative og effektive, brukersentrerte helsetjenester. Vi vil bidra til å bringe Agder i front med hensyn til samhandling i helsesektoren; som en mønsterregion for forskning og innovasjon.

Spesifikke mål for pasienter og sluttbrukere er:

 • Trygghet og sikkerhet
 • Myndiggjøring og selvstendige levesett
 • Bedre livskvalitet
 • Aktiv og sunn aldring

Spesifikke mål for helsetjenesten er:

 • Mer mål- og kostnadseffektiv pasientbehandling med økt opplevd kvalitet
 • Ny og forbedret praksis
 • Involvering av brukere, pårørende og frivillige omsorgspersoner
 • Etisk forsvarlig bruk av helseteknologi

SATSINGSOMRÅDER

1. Læring og utdanning for framtiden – senteret vil

 • bidra til å integrere forskning og utdanning innen ehelse
 • bidra til å styrke undervisningskompetansen innen ehelse
 • stimulere til kritisk refleksjon og etisk tenkning

Operasjonelle målsettinger:

 • Vi vil bidra til at ehelse blir en integrert del av aktuelle utdanninger (helsefaglige, samfunnsvitenskapelig og teknologiske utdanninger) på bachelor, master og ph.d.-nivå.
 • Vi vil bidra til Masterprogrammet i helse og sosialinformatikk.
 • Vi vil tilby ph.d.-kurs i ehelse
 • Vi vil tilby etter- og videreutdanningskurs ved behov

2. Globalt mindset - senteret vil

 • styrke vår forskningskvalitet gjennom internasjonalt forskningssamarbeid
 • styrke vår posisjon som attraktiv samarbeidspartner
 • integrere globale problemstillinger, og bidra til svar på globale utfordringer
 • synliggjøre vår forskning internasjonalt

Operasjonelle målsettinger:

 • Vi vil utvikle et langsiktig samarbeid med utvalgte nasjonale og internasjonale forskningspartnere som fokuserer på ehelse
 • Vi vil utvikle forpliktende samarbeid med nasjonale og internasjonale nettverk
 • Vi vil gjennom vår posisjon som «Reference site» i European Innovation Partnership (EU`s EIP), bidra til å ivareta regionens interesser
 • Vi vil delta i internasjonale forskningsprogram (Horizon, EIP AHA, Interreg)

3. Samfunnsengasjement og nyskaping - senteret vil

 • bidra til å løse framtidens komplekse utfordringer innen helse
 • utvikle nye modeller for samskaping av teknologiske løsninger og arbeidsprosesser
 • videreutvikle kultur for nyskaping, i tett samhandling med omgivelsene
 • engasjere oss i samfunnsdebatten og bidra til kritisk refleksjon

Operasjonelle målsettinger:

 • Samarbeide tett med helsetjenestene, primært i Agder, og med statlige organer
 • Samarbeide tett med industripartnere
 • Samarbeide tett med brukerorganisasjoner og -representanter
Arkiv