"Tilbakemeldingene kan redusere risiko; ergo en økonomisk verdi. I tillegg får du raskere svar på dine egne antagelser. Du kan få optimalisert produktet og forretningsmodellen din, dersom du får stilt de rette spørsmålene til ekspertisen."
- Marit B. Hagland, daglig leder Norwegian Smart Care Lab
Vis fakta

Faglig ekspertgruppe i fokusgruppe til Medsensio:

Gaute Nordgren fra Haugesund. Har kols. Fått oppfølging hjemme.

Kari Fredriksen. Avdelingsleder på lærings- og mestringssenteret på SUS. Utviklet kollskofferten.

Per Reidar Hille, ambulansesjåfør.

Siw Unni Johanssen. Øyeblikkelig innleggelse. Fra sykehus til oss. Ernæring.

Hedvig Strædet- Egersund kommune. Kols øyeblikkelig hjelp.

Anne Gjengedal Sunde, sykepleier, Hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester.

Marianne Nag, fagsykepleier i Stavanger kommune, geriatrisk sykepleier.

Cicilie Hadland. Intensivsykepleier, Egersund kommune

Verdifulle, faglige tilbakemeldinger på ny løsning for oppfølging av lungesyke

Medsensio utvikler en forskningsbasert løsning som kan brukes for å analysere pusting hos pasienter med lungeproblemer. Men hva mener fagfolk og pasienter om ideen og produktet? Vil produktet lette hverdagen for pasienter og helsepersonell?

Et knippe fagfolk fra sykehus og kommuner, som alle jobber hver eneste dag med lungesyke, og særlig kolspasienter, har satt av noen timer til å gi Anna Dranovska og Johan Ravn fra selskapet Medseniso tilbakemeldinger på deres digitale oppfølgingsløsning. Den er utviklet for å hjelpe kronisk lungepasienter og helsepersonell i hverdagen, og dermed redusere behov for innleggelser og sykehusbesøk.

 

Fagekspertise og hverdagserfaring
Verdien for selskapet av å få disse tilbakemeldingene er kritisk viktige for hvordan gründerne tar spinn-off ideene sine videre fra forskning på Universitetet i Tromsø og ut i helseverden. Får Medsensio en tommel ned fra dem som daglig står i utfordringene, må de inn igjen i tenkeboksen. Får de en tommel opp og gode tips til veien videre, tar de produktet sitt mange steg videre fra forskning og en teknologisk helseløsning til et kommersielt produkt som kan hjelpe tusenvis av pasienter som har lungesykdommer.  

Det er derfor et stort alvor i rommet. Det runde møtebordet er «heavy loaded» med fagekspertise og hverdagserfaring fra kols-pasienters allmenntilstand og små og store utfordringer. De åtte inviterte presenterer seg, og slik tegnes kartet over de ulike og mange faglige innfallsvinklene der er til pasientgruppen og selve lungesykdommen.  

Denne ekspertgruppen har alle sagt ja til å dele av sine erfaringer og dele kunnskap for å bistå Medsensio til eventuelt å utvikle et nytt, digitalt hjelpemiddel som kan gjøre hverdagen bedre for lungesyke og for fagfolk og helsepersonell som er satt til å hjelpe dem.

    GODE HJELPERE: Fagfolk som daglig jobber med kolspasienter i kommuner, sykehus og spesialisthelsetjenesten har satt seg sammen for å gi elskapet Medsensio med tilbakemeldinger på deres produkt. Ambulansesjåfør Per Reidar Hille fyller ut spørreskjema. (Foto: Hilde Garlid)


En tjenestepakke
Anna Dranovska legger fram sin problemstilling ved å bruke fortellingen om en fiktiv pasient som klarer seg greit hjemme, men har store og små helseutfordringer, og må ofte inn til helsesjekk.  

-Vi har som mål å bistå mennesker som har kroniske former for pusteproblemer. Vi utvikler et teknologisk verktøy som

oppdager unormal pusting og lagrer den for å sammenligne mot pasienthistorikk senere, sier hun.

Medsensio sitt digitale verktøy kan brukes både til trening av helsepersonell, til bruk av helsepersonell og til bruk av pasienter i egne hjem og med avstandsoppfølging fra helsepersonell.

-Det som skjer her nå er en test av produkt eller forretningsidé ved å bruke en fokusgruppe. Det er en av tjenestepakkene Norwegian Smart Care Lab (NSCL) kan tilby selskaper sin er i en tidlig fase, sier Marit Hagland, daglig leder for NSCL.  

Ved å bruke nettverk og samarbeidspartnere, legger Smart Care Lab til rette for å samle ekspertisen til en halv dag i Innovasjonspark Stavanger. Lab´en har også engasjert Markedsføringshuset til å fasilitere spørsmålene og lede fokusgruppens arbeid.

EKSPTERTISE: Både individuelt og i diskusjon gir fagfolkene i fokusgruppen verdifulle tilbakemeldinger. f.v:

Hedvig Strædet, fra Kols øyeblikkelig hjelp, Egersund kommune, Anne Gjengedal Sunde, sykepleier hundvåg og Storhaug hjemmebaserte tjenester og Cicilie Hadland, intensivsykepleier, Egersund kommune. (Foto: Hilde Garlid)


Testing reduserer risiko
-Hvorfor er fokusgruppe en av tjenestene til Norwegian Smart Care Lab?

- Det er viktig for bedrifter å få verifisert konsept og forretningsidé i tidlig fase. Det bør helst gjøres med reelle brukere for å forstå dem best mulig. Videre er det viktig å avdekke om det er behov for produktet, om det fungerer, hvem som vil kjøpe et slikt produkt og hvilke hindringer som finnes for at brukere eller deres hjelpere tar i bruk teknologien, sier Hagland.  

Spesialiteten til NSCL er å være bindeleddet mellom ekspertisen og selskapet.  

-I dette tilfelle har vi samarbeidet med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmebaserte tjenester i Rogaland (USHT). De har god oversikt over hvor kompetansen finnes, sier Hagland.  

De beste fokusgruppene har også pasienter og brukere med i ekspertpanelet.  

-Det er viktig å ha et grensesnitt mot dem som faktisk og fysisk skal bruke verktøyet. Jeg antok også at pårørende ville være en nyttig deltaker, men vi kom fram til at det ikke var ønskelig i akkurat denne testen. Bruker kombinert med helsepersonell som har et klinisk blikk på saken, er svært verdifullt, sier Hagland.  

-Er det mulig å sette en verdi på å bruke en slik fokusgruppe tidlig i utviklingsprosessen?  

-Tilbakemeldingene kan redusere risiko; ergo en økonomisk verdi. I tillegg får du raskere svar på dine egne antagelser. Du kan få optimalisert produktet og forretningsmodellen din, dersom du får stilt de rette spørsmålene til ekspertisen, sier Hagland.  

-Var det noe som overrasket de to gründerne fra Medsensio?  

-De ble positivt overrasket over at både helsepersonell og pasienten var så positive til ideen og produktet deres. Deltakerne var flinke til å gi konstruktiv tilbakemelding som de mener er et troverdig og anvendelig produkt. Selskapet sier selv de fikk mange nyttige tilbakemeldinger på ulike plan på svært kort tid, sier Hagland.  

-Skal Smart Care Lab levere noe mer til selskapet?  

-Vår anbefaling er å utvikle konseptet videre. Hvis selskapet ønsker å teste produktet og brukergrensesnittet senere, så kan lab´en bistå med å gjennomføre funksjonstester i en simuliert tjenesteleveranse; rett og slett gjøre en funksjonstest.  

Ved årsskifte hadde Norwegian Smart Care Lab tegnet kontrakt med 10 selskap som ønsker å teste sine løsninger eller tjenester. Disse er på ulikt stadium i produktutvikling og forretningsmodell.  

-I akkurat denne testen samarbeider Helse-Norge på sitt aller beste. Her har vi aktører fra TTO-miljøet fra Norinnova fra Universitetet i Tromsø, helseinkubatoren Aleap i Oslo, interesseorganisasjonen for hjerte- og lungesyke LHL, flere kommuner i Rogaland som stiller med helsepersonell, sykehuset stiller med ekspertise og Norwegian Smart Care Lab som er hovedprosjektet til helseklyngen Norwegian Smart Care Cluster. Slik får vi raskere innovasjon fra forskningsmiljø og gründere til markedet, sier Hagland.

  BRUKER: Gaute Nordgren fra Haugesund har kols, og var også med i ekspertpanelet til Norwegian Smart Care Lab. (Foto: Hilde Garlid)

TILHØRERNE: Både Marit B. Hagland, daglig leder i Norwegian Smart Care Lab og Johan Ravn fra selskapet Medsensio lytter spent til diskusjonene i fokusgruppen. (Foto: Hilde Garlid)    

Arkiv