""
-
Vis fakta

KONTAKT

MaritHrund.png#asset:2147

Marit B. Hagland
Prosjektleder

T: 452 61 799

E: marit.h@smartcarecluster.no

Tjenestepakker for ulike testbehov og faser

Her er en oversikt over hva NSCL tilbyr av testing som pakkeløsninger. Tjenestepakkene er utviklet for å tilfredsstille testbehov i ulike faser hos bedrifter innen medtech og digital helse.

Pakkene inneholder blant annet avklaring om hva som er bedriftens ansvar og oppgaver og hva som er lab´ens. Ta kontakt med Marit B. Hagland for nærmere avklaringer og for å sette opp et tilbud.

Hvorfor er det behov for testing av nye produkter og tjenester?:

 1. Teste om løsningen passer inn i helsetjenesten
 2. Teste om løsningen virker
 3. Teste om løsningen tilfredsstiller regler og normer
 4. Teste om løsningen gir gevinster
 5.  

Hva kan NSCL tilby?:

 • Avtaler, systemer, prosjektledelse, kompetanse
 1. Tilgang til relevante brukergrupper for testpersoner, og de beste fagmiljø for leveranser av tjenester/produkt til lab´en!
 2. Tilgang til relevante test fasiliteter - både fysiske og virtuelle.

Pakke 1: Markedsavklaring for medtech*/digital helse

Norwegian Smart Care Lab tilbyr markedsavklaring for et produkt eller tjeneste.

Tjenesten inkluderer:
NSCL gjennomfører en markedsavklaringsprosess som leder frem til en 1,5 timers arbeid i en fokusgruppe. Målet er å validere markedspotensialet for ditt produkt/din tjeneste. Et panel med inntil 10 deltakere med spisskompetanse innen produktets/ tjenestens bruksområde vil bli rekruttert.

 • Del 1: Deltakerne beskriver dagens situasjon knyttet til problemet produktet/ tjenesten skal løse.
 • Del 2: Ny løsning på problemet beskrives kort med enkle visualiseringer av bedriften. Formålet er å sette deltakerne i stand til å forstå løsningen og til å svare på spørsmål om hvilke refleksjoner deltakerne gjør seg rundt løsningen de blir presentert for. Eksempelvis man kan få svar på pris, motforestillinger, hva er største gevinster, hva er største begrensinger etc.
 • Observasjon: Direkte observasjon og/ eller filming av fokusgruppen.

Slik gjør vi det:
Både bedriften og NSCL har ansvar for forarbeidet til testen. Bedriften redegjør for problemet som skal løses først i en kort søknad og så i en powerpoint presentasjon. Den skal inneholde en beskrivelse av dagens situasjon og problemet samt ny løsning på problemet med enkel visualisering.

NSCL utvikler temaguide/spørsmål for bruk i fokusgruppe, og tidsrammen for fokusgruppe er 90 minutter med 8-10 deltakere som innenfor denne tidsrammen normalt klarer å behandle 6-8 tema. Hvert enkelt tema formuleres som egne spørsmål, eller flere om det er nødvendig. Bedriften gir innspill og godkjenner guiden før gjennomføringen.

NSCL rekrutterer deltakerne med spisskompetanse innen produktets/tjenestens bruksområde, og finner egne fasilitator/moderator for fokusgruppen. NSCL står for utsendelse og oppfølging av invitasjoner, gjennomføringen av fokusgruppen og sluttrapporten.  

Resultatet fra fokusgruppen bearbeides av forretningsutvikler, og det blir utarbeidet en rapport med anbefalte oppfølgingstiltak.      

   

Pakke 2: funksjonstest i lab for medtech*/digital helse

Norwegian Smart Care Lab tilbyr funksjonstest av et produkt/ en tjenestes virkemåte i godkjente testfasiliteter.

Tjenesten inkluderer:

 • Planlegging av funksjonstest, utarbeide scenario og tjenesteleveranse
 • Rekruttering av testpersonell
 • Tilrettelegging av testfasilitet alternativt inngå avtale om leie av testfasilitet
 • Gjennomføring av en dags scenario i testlab
 • Intervjuer med testpersonell
 • Dokumentasjon og vurdering brukeropplevelse, funksjon og potensielle gevinster
 • Rapport med forslag til funksjonsforbedringer

Slik gjør vi det:
Både bedriften og NSCL har ansvar for forarbeidet til testen. Bedriften redegjør for problemet som skal løses først i en kort søknad og så i en powerpoint presentasjon. Den skal inneholde en beskrivelse av dagens situasjon og av den nye løsningen som skal introduseres hos sluttkunden. Den må også beskrive forbehold og funksjoner som må testes i lab før innføring hos sluttkunden. Den skal også beskrive hvordan problemet løses og hvilken nytte prosjektet har for bedriften og samfunnet.

Bedriften har også ansvar for montering av utstyr i testfasilitet.    

NSCL står for gjennomføring av scenario/funksjonstest som tilrettelegging av testfasilitet og rekruttering av testpersoner, 8-10 personer. NSCL utarbeider teamguide/spørsmål for bruk i intervju med testpersonell, og bedriften gir innspill og godkjenner den endelige guiden før testen starter. NSCL finner egnet fasilitator/observatør/intervjuer, gjennomfører og rapporter til slutt.  

Resultatene fra observasjon og intervjuer bearbeides av forretningsutvikler hos NSCL i samarbeid med kunden. NSCL utarbeider en rapport med anbefalt oppfølging.


Pakke 3: Funksjonstest for medtech*/digital helse

NSCL tilbyr funksjonstest av et produkt eller en tjenestes virkemåte etter installasjon/i bruk hos sluttkunde.

Tjenesten inkluderer:
• Planlegging av funksjonstest
• 2 dagers gjennomføring av observasjoner og intervjuer med kunde (teknisk personell/administrativ ledelse/helsepersonell).
• Dokumentasjon av observasjoner og vurdering i henhold til normen for informasjonssikkerhet og GDPR • Rapport

Slik gjør vi det:
Både bedriften og NSCL har ansvar for forarbeidet som må gjøres før testen. Bedriften redegjør for problemet som skal løses i en søknad og i en powerpoint presentasjon. Den skal inneholde hvordan de vil løse problemet og hvilke nytte prosjektet har for bedriften og samfunnet.

Bedriften kan selv gjøre avtale om pilotering hos kunden som bruker produktet i dag, eller NSCL kan påta seg oppdraget å finne kunder/testpersoner. Bedriften har videre ansvaret for innføring, opplæring og oppfølging av produkt hos kunden.  

NSCL står for planleggingen av selve funksjonstesten. NSCL utarbeider temaguide/spørsmål for bruk i intervju. Det er hensiktsmessig med 8-10 respondenter. Bedrifter gir innspill og godkjenner endelig guide før gjennomføringen. NSCL eller bedriften rekrutterer og gjør avtale med deltakerne hos kunden som tar produktet eller tjenesten i bruk. NSCL stiller med observatører til å gjøre intervjuene, og resultatene bearbeides av forretningsutvikler hos NSCL før NSCL leverer en rapport med anbefalt oppfølging.
       

*Medtech menes: Alle medisinsk-tekniske produkter som anvendes til forebygging og behandling av sykdommer, skader og slitasje. Digital helse: Alle IKT-produkter og tjenester som anvendes til monitorering, forebygging og behandling av sykdommer, og til administrative systemer og prosesser i helsesektoren.

Group 2ArkivNSCC_LogoLinkedin-03arrow forwardGroup 68 Copy 13Group 68 Copy 13ListFill 1Facebook-04fbGroup 3Fill 1Page 1Group 125Group 68 Copy 6Group 68 Copy 12Group 126Loupe CopyPage 1Group 68 Copy 6Group 68 Copy 6twitterList