"Sverige har en uttalt visjon om at de i 2025 skal være best i verden til å bruke mulighetene for digitalisering og e-helse for å legge til rette for at folk oppnår god og lik helse og omsorg."

Sverige

Likeverdige helse- og omsorgstjenester med økt individuell uavhengighet

Våre naboer i øst har en uttalt visjon om at de i 2025 skal være best i verden til å bruke mulighetene for digitalisering og e-helse for å legge til rette for at folk oppnår gode og likeverdig helse- og omsorgstjenester. (Kilde: Vision e-hälsa 2020 - 2022).

Sverige har en lang historie preget av industriell omstilling som har resultert i en sterk og tilpasningsdyktig økonomi med mange ben å stå på. Radikale endringer i store næringer har gitt verdifull erfaring innen etablering av nye satsingsområder basert på nasjonal kompetanse og fortrinn – dette er kunnskap Norge kan nyttiggjøre seg av. Sverige er ikke bare et naturlig marked for eksport, men også en velegnet partner for samarbeid og felles profilering ut mot det globale markedet. Norske bedrifter kan dra nytte av de svenske industrigigantenes varestrømmer på verdensbasis i tillegg til deres kompetanse innen vekst og globalisering. (Kilde: Innovasjon Norge)

Noen av de generelle utfordringene i det svenske helsevesenet er at det er mange leverandører av helse- og omsorgstjenester og manglende standardisering. I tillegg har de lover og reguleringer som reduserer muligheten til å dele informasjon på tvers.


Overblikk

  • Sverige bruker omlag 11,9 % av BNP på helse og omsorg, noe som tilsvarer ca. 5200 svenske kroner per innbygger (Kilde: WHO)
  • 97 % av helsetjenester er offentlig finansiert, og dekkes primært av regionale og kommunale skatter og avgifter
  • Sverige har ca. 1200 helse- og omsorgsinstitusjoner knyttet til primærhelsetjenesten, og i underkant av 80 sykehus / spesialistinstitusjoner.

Den svenske strategien for e-helse legger vekt på fire fokusområder som skal legge føringer for det videre arbeidet.

(Kilde: Strategi for gjennomføring av vision e-helse)

Webinar om det svenske helsemarkedet

Januar 2022


Arkiv