"Skal vi fortsette å levere helsetjenester av høy kvalitet også fremover krever det at vi utvikler mer bærekraftige måter å yte helsehjelp på."

Norge

Med fokus på å bygge et bærekraftig helse- og omsorgstilbud med pasienten i sentrum

Visjonen for vårt helse- og omsorgssystem er gode og likeverdige tjenester. Når det kommer til kvalitet ligger Norge på topp i internasjonal sammenheng. Behovet for helse- og omsorgstjenester forventes å øke betydelig i årene som kommer. Vi blir flere, lever lengre, det kommer stadig flere behandlingsmuligheter og forventningene til offentlig behandling og omsorg øker. Skal vi fortsette å levere helsetjenester av høy kvalitet også fremover krever det at vi utvikler mer bærekraftige måter å yte helsehjelp på. (Kilde: Nasjonal e-helse strategi 2017 - 2022)

Helsenæringen i Norge hadde en omsetning på 148 mrd. kroner i 2019 (Kilde: Helsenæringens verdi 2019). Utgangspunktet for norsk helsenæring er godt, men det er barrierer som kan gjøre det krevende å vokse for enkeltvirksomheter og som næring. Utfordringene helsenæringen står overfor er blant annet knyttet til kulturen for samarbeid mellom næringsliv, universitets- og høyskolesektoren og helse- og omsorgssektoren. Uklarhet om hvor langt det offentliges ansvar går i å utvikle og sørge for nye løsninger, særlig på e-helseområdet, og den offentlige helse- og omsorgstjenestens håndtering av offentlige anskaffelser er til tider krevende. (Kilde: Meld. St. 18 Helsenæringen).

Overblikk

  • Norge bruker omlag 10,4% av BNP på helse, noe høyere enn OECD-landenes gjennomsnitt. Helseutgifter per innbygger ligger på omlag 50 000,-.
  • 85% av helsetjenester er offentlig finansiert.
  • Det finnes ca. 4900 fastleger i Norge. Fastlegene er ofte gatekeeper til de øvrige helsetjenestene.
  • Norge har ca. 1800 avtalespesialister og institusjoner tilknyttet de fire regionale helseforetakene.


Webinar om det norske helsemarkedet (engelsk)

Arkiv