event

Åpent møte

11

januar 2024

Pumps and Pipes – et felles løft for helseindustri i Rogaland

Med en tung regional industribase og god tilgang på talent med ingeniør og IKT kompetanse har Rogaland gode forutsetninger for å bli en del av Norges nye eksporteventyr innen helse. Hvordan kan vi sammen løfte helseindustrien i Rogaland?

- Den norske helsenæringen har viktig rolle å spille for målet om å øke norsk eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, sa næringsminister Jan Christian Vestre da helsenæringen før sommeren ble utpekt som en av Norges nye eksportsatsinger. Helse er en global utfordring, og markedet likeså. Verdiskapningen per ansatt i helseindustrien er på høyde med energisektoren. Næringen hadde i 2021 en samlet omsetning på 65 mrd. kroner, men 85% av all norsk helseindustri befinner seg i Oslo-Viken. I Rogaland utgjør næringen kun ca. 0,3% av den totale verdiskapningen. Rogaland er en kompakt region med flere etablerte samarbeidsarenaer, som gir oss gode forutsetninger for å lykkes med offentlig-privat samarbeid og bygge solide vekstbedrifter innen helse.

Norway Pumps & Pipes, Helse Campus Stavanger, Validé og Norwegian Smart Care Cluster inviterer deg til en arena hvor helse og industri møtes. Her skal vi sammen utforske mulighetsbildet som ligger i teknologi- og kompetanseoverføring mellom helse og industri, sektorer som er av avhengig av høy fagkompetanse og avansert teknologi - men som sjelden snakker sammen. I dette første møtet utforsker vi mulighetsbildet for å utvikle en sterkere helsenæring i Rogaland, gjennom å utforske muligheter og kompetanse på tvers av helse, energi og industri.

Hvor: HelseCampus, Innovasjonspark Stavanger, Professor Olav Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger

Når: 11. januar 2024 fra kl. 11.00 - 15.00 (14.30)

For hvem: Industriaktører, forskere, helsepersonell, offentlig sektor, studenter, idéhavere, gründere - alle som vil være med å ta et krafttak for helseindustri i regionen.

Om arrangørene:

Norway Pumps and Pipes er en plattform som jobber for å fremme samarbeid og innovasjon basert på kunnskapsdeling mellom fagpersoner innenfor helsesektoren og andre sektorer, som typisk ikke ville møtes uten tilrettelegging. Initiativet kommer opprinnelig fra Houston, og prosjektet ledes på norsk side av Universitetet i Stavanger. Målet er å legge til rette for cross-industrielle samarbeid som kan føre til nye ideer, løsninger og produkter.

Helse Campus Stavanger er en regional samskapingsarena for helsetjenesten, næringsliv, akademia, pasient og pårørende. Målet er å realisere en bærekraftig helsetjeneste etter pasientens behov. En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi utnytter mulighetene teknologien gir, bruker og videreutvikler kompetansen hos ansatte best mulig og løser oppgavene effektivt.

Validé er et innovasjonsselskap som hjelper gründere med å realisere forretningsideen sin og forskere med å bringe ny kunnskap til markedet. Vårt mål er å fremme innovasjon og samfunnsnyttig næringsutvikling gjennom en bred verktøykasse av virkemidler. Validé eier og driver Norwegian Smart Care Cluster.

Norwegian Smart Care Cluster er en nasjonal NCE klynge med rundt 280 medlemmer og samarbeidspartnere fra hele landet. Hovedkontoret ligger Stavanger, og vi har avdelinger i Bergen og Grimstad. NSCC er en nasjonal og internasjonal samarbeidsarena for store og små bedrifter, kommuner, sykehus, offentlige aktører, brukerorganisasjoner, akademia/FOU-institusjoner og investorer.


Program

11.00 – 12.00 Lunsj

12.00 – 13.10 DEL 1 - Mulighetsbildet

  • Velkommen og introduksjon til HelseCampus. v/ Line Hurup Thompsen, leder HelseCampus Stavanger
  • Pumps & Pipes revitaliseres v/ Thor Ole Gulsrud
  • Hva trenger helsesektoren – behov og samskaping med det offentlige som kunde:
   • Kristine Skjøthaug, Leder for e-helse i Stavanger kommune
   • Kenneth Austrått, Innovasjonsrådgiver Stavanger Universitetssykehus

  13.10 – 13.30 Pause og mingling

  13.30 – 14.30 DEL 2 – Regionale forutsetninger for å bygge helseindustri

  • Samspill med etablert industri for å løfte ny helseinnovasjon
   • Equinor
   • Aarbakke Innovation
  • Ullandhaug – et regionalt kraftsenter for helseinnovasjon! v/ Therese Oppegaard, Validé

  14.30 - 15.00: Nettverksbygging og omvisning i HelseCampus Stavanger

  *

  Arrangementet er gratis og åpent for alle som er interessert i å løfte helseindustrien i Rogaland.

  Programmet støttes av Universitetsfondet og Stavanger kommune.

   Relaterte dokumenter:

   Arkiv