event

Innovasjonsdialoger

07

april 2020

Digitale løsninger for Covid-19-oppfølging av pasienter, helsepersonell og pårørende

Mange kommuner har nå store utfordringer med å følge opp en sterkt økende mengde pasienter og innbyggere i ulike risikogrupper. Vi vil presentere behov og digitale løsninger for oppfølging av pasienter, pårørende og helsepersonell

Formål med møtet: Vi vil presentere behov og digitale løsninger for oppfølging av pasienter, pårørende og helsepersonell som raskt kan innføres i primærhelsetjenesten – og orientere om økonomiske virkemidler for implementering og skalering

MELD DER PÅ HER!

Hvem bør delta: Kommuner, fastleger, legevakt, sykehjem og privatpersoner – og bedrifter som vil lære mer om digitale løsninger for Covid-19.

Helsemyndigheter er hjertelig velkomne til å delta.

Bakgrunnen for møtet: Mange kommuner har nå store utfordringer med å følge opp en sterkt økende mengde pasienter og innbyggere i ulike risikogrupper. Denne utfordringen er forventet å øke sterkt i tiden fremover som følge av spredning av covid-19, og isolasjonen som medfølger for kronikere, korona-syke og pårørende. Hensikten med dette webinaret er å presentere behov og mulige løsninger og metoder for rask innføring av nye, varige prosesser i primærhelsetjenesten ved hjelp av digital teknologi, som bidrar til å håndtere utfordringene, hjelpe pasienter og borgere og redusere presset i helsetjenesten. Vi vil underveis i møtet også orientere om finansielle virkemidler for kommuner og helseindustri som kan bidra til rask utvikling, implementering og utrulling av løsninger i primærhelsetjenesten.

Møtet blir streamet live og alle som melder seg på innen 13:50 på eventdagen vil få tilsendt lenke til å delta i møtet. Møtet tas opp og lenke til opptaket publiseres i etterkant av møtet.

Det er også mulig å stille spørsmål før og under møtet. Gå inn på www.sli.do og bruk eventkode #5793

PROGRAM

14:00   Velkommen og bakgrunn for webinaret – ved Kathrine Myhre (fasilitator)

14:05   Verdien av innovasjonsøkosystemet – en kort presentasjon av fokus og rollene til Abelia, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech – til daglig og under covid-19. Innledning ved hhv Øystein Eriksen Søreide, Arild Kristensen og Kathrine Myhre.

14:20   Hvordan kan digitale løsninger bidra til å avlaste helsevesenet, følge opp kronikere, pårørende og korona-syke? Hvilke utfordringer og behov har kommunene behov for å løse – og hva er KS sin rolle i dette arbeidet? Hvilke finansieringsordninger finnes for kommunene? Innledning ved Runar Nygård, Avdelingsdirektør  i KS, FID Utbredelse og endring

14:30   Direktoratet for ehelse har ansvar for behovskartlegging, vurdering og anskaffelse av nasjonale digitale ehelse løsninger. Hvilke covid-19 relaterte løsninger evalueres og vurderes anskaffet, hva er tidsperspektivet på anskaffelse, og hva er rolledelingen mellom det nasjonale og kommunale ansvaret?
Innledning ved Karl Vestli, Divisjonsdirektør Strategi og Portefølje, Direktoratet for ehelse

14:40   Hvordan er det å være isolert kreftpasient og kroniker under Corona-pandemien? Hvilke ekstra utfordringer og behov melder seg når hverken kreftkoordinator, pårørende eller aktivitetssenteret er oppe? Jacob Feght Conradi, avdelingssjef for distriktsavdelingen i Kreftforeningen, videreformidler den desperate pasientstemmen

14:50   Erfaringer fra implementering av digitale løsninger for oppfølging av korona-smittede pasienter. Brukerbehov og kommunens ansvar.
Innledning ved Harald Sundt Olsen, Seksjonssjef, Velferdsteknologiseksjonen, Helseetaten i Oslo Kommune (TBC)

14:55 – 15:30   Presentasjon av digitale løsninger for Covid-19-oppfølging av pasienter, helsepersonell og pårørende. Selskap som presenterer er: CheckWare, Dignio, Hepro, Imatis, LifeKeys, NoIsolation Sensio, Telenor/Tellu og Siemens Healtineers.

15:30: Mulighet for utvikling av plattform for kobling av behov for medisinske og digitale løsninger – med helseindustri som kan tilby digitale og medisinske løsninger. Invitasjon til verifisering av brukerbehov, ved Anja Bergstrøm Karthum, Forretningsutvikler- Nye markedsplasser, Finn.no

15:35 Oppsummering og avslutning

15:45 SLUTT

Webinaret er organisert og gjennomføres i et samarbeid mellom Abelia, Kreftforeningen, KS, Norwegian Smart Care Cluster og Norway Health Tech.

Møtet er også i samarbeid med HelseINN (Innlandet) og nettverket ALV (Arena for læring om velferdsteknologi i Møre og Romsdalsregionen)


Arkiv